Вы тут

51 (27661)


0 1275

Звязаныя адной сеткай

Баць­кі і дзе­ці ў ін­тэр­нэ­це: ра­зам ці па­асоб­ку?

0 1122

Прайсці міма ці ўмяшацца? Патрэбнае падкрэсліць

На­пэў­на, па ўсёй кра­і­не аб­мяр­коў­ва­юць гэ­ты­мі дня­мі гіс­то­рыю 9‑га­до­вай дзяў­чын­кі Ксе­ніі Жу­ка­вай з Коб­рын­ска­га ра­ё­на, яка

0 916

Саша і Мацвей

Трэ­ці год на тэ­ле­ка­на­ле АНТ іс­нуе руб­ры­ка «У вас бу­дзе дзі­ця».

0 990

Асновы дзіцячай бяспекі ў інтэрнэце (паводле Google)

1. Па­га­ва­ры­це з ва­шым дзі­цем: аб­мяр­куй­це вэб-сай­ты і па­слу­гі, якія пра­да­стаў­ля­юц­ца ан­лайн, на­ву­чы­це не ад­кры­ва

0 975

Ад кожнага па здольнасці

На ка­на­ле «Куль­ту­ра» Бе­ла­рус­ка­га ра­дыё стар­та­ваў но­вы пра­ект «Усе дзе­ці та­ле­на­ві­тыя».

0 987

Ура, канікулы!

22 са­ка­ві­ка мі­не са­мая працяглая школь­ная чвэрць і пач­нуц­ца доў­га­ча­ка­ныя вяс­но­выя ка­ні­ку­лы.

0 1067

Псіхолаг як сябар

Ка­лі та­бе ад 10 да 19, у ця­бе мно­га пы­тан­няў… Ка­му іх за­даць?

0 549

Ад «цяжкага» панядзелка да святой нядзелі

На­шы прод­кі маг­лі прад­каз­ваць бу­ду­чае ча­ла­ве­ка па тым, у які дзень тыд­ня ён на­ра­дзіў­ся.

0 672

Як разысціся цывілізавана?

«У ма­ёй сям'і скла­ла­ся вель­мі ня­прос­тая і

0 1421

Птушка з разбуранага гнязда

«Зды­мак, які я пра­па­ную да ўва­гі рэ­дак­цыі і чы­та­чоў, — люс­тэр­ка па­мя­ці 80‑га­до­вай даў­ні­ны, — пі­ша

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Балерына Юлiя Дзятко: Дзецi кар'еры не перашкода, калi i работа любiмая, i дзецi жаданыя

Балерына Юлiя Дзятко: Дзецi кар'еры не перашкода, калi i работа любiмая, i дзецi жаданыя

Яны пазнаёмiлiся ў 10-гадовым узросце ў харэаграфiчным вучылiшчы i з таго часу не расстаюцца.

Грамадства

Не атрымалася паехаць на мора? Займiцеся складаннем радаводу!

Не атрымалася паехаць на мора? Займiцеся складаннем радаводу!

Колькасць людзей, якiя спрабуюць адшукаць свае каранi, з кожным годам павялiчваецца. 

Грамадства

Першая дапамога дзецям пры траўмах. Што трэба ведаць?

Першая дапамога дзецям пры траўмах. Што трэба ведаць?

​Дастаткова часта дзецi трапляюць у крытычныя сiтуацыi праз сваю цiкаўнасць i павышаную актыўнасць.