Вы тут

4 (27614)


Калядная «Ярыца»
0 322

Калядная «Ярыца»

Дзя­ку­ю­чы ся­мей­на­му на­род­на­му ка­лек­ты­ву «Яры­ца» ў вёс­цы Рэк­та Жло­бін­ска­га ра­ё­на ад­ра­джа­юц­ца ко­ліш­нія тра­ды­цыі і аб­ра

Дзе паслаць саломку?
0 432

Дзе паслаць саломку?

Да 60 пра­цэн­таў усіх траў­маў у на­шай кра­і­не ад­но­сіц­ца да лі­ку бы­та­вых, ка­ля 20 пра­цэн­таў — ву­ліч­ныя.

Чаму дарослыя могуць навучыцца ў сваіх дзяцей і ўнукаў?
0 253

Чаму дарослыя могуць навучыцца ў сваіх дзяцей і ўнукаў?

З пры­клад­на 4 міль­ё­наў

Дыябет у дзяцей
0 421

Дыябет у дзяцей

Цук­ро­вы дыя­бет у дзя­цей вы­яў­ля­ец­ца ў роз­ным уз­рос­це, ад­нак най­час­цей — у да­школь­ным і школь­ным (ад 5 да 13 га­доў).

Усе дзеці розныя, або Ці трэба ацэньваць урок фізкультуры?
0 350

Усе дзеці розныя, або Ці трэба ацэньваць урок фізкультуры?

Усе дзе­ці роз­ныя. Па знеш­нім вы­гля­дзе, па ха­рак­та­ры і тэм­пе­ра­мен­це, па ра­зу­мо­вых і фі­зіч­ных здоль­нас­цях.

Сакрэт поспеху ад Сіняга Драўлянага Каня: адкінуць эгаізм і перагледзець стасункі з людзьмі
0 236

Сакрэт поспеху ад Сіняга Драўлянага Каня: адкінуць эгаізм і перагледзець стасункі з людзьмі

Па­вод­ле ўсход­няй тра­ды­цыі, Но­вы год на­ды­хо­дзіць не 1 сту­дзе­ня, а на дру­гі ма­ла­дзік пас­ля да­ты зі­мо­ва­га сон­ца­ста­ян­ня 

Да сярэдзіны лета правадное радыё ў раёне адключаць цалкам
0 302

Да сярэдзіны лета правадное радыё ў раёне адключаць цалкам

Звяр­та­ем­ся да вас, каб удак­лад­ніць, ча­му нам з 20 снеж­ня мі­ну­ла­га го­да ад­клю­чы­лі ра­дыё?

Зімы няма, а на лёд цягне
0 169

Зімы няма, а на лёд цягне

На во­зе­ра ў ад­ным з мік­ра­ра­ё­наў Го­ме­ля пай­шоў вы­гуль­ваць свай­го са­ба­ку 20-га­до­вы жы­хар аб­лас­но­га цэнт­ра.

Супраць інспектараў на тонкім лёдзе...
0 218

Супраць інспектараў на тонкім лёдзе...

На во­зе­ры Ло­мыш у ме­жах Па­лес­ка­га дзяр­жаў­на­га ра­ды­я­цый­на-эка­ла­гіч­на­га за­па­вед­ні­ка ра­бот­ні­кі Ма­зыр­скай між­рай­інс­пек

«Габустан»: мост дружбы паміж Беларуссю і Азербайджанам
0 388

«Габустан»: мост дружбы паміж Беларуссю і Азербайджанам

Ся­род прад­стаў­ні­коў ін­шых эт­ніч­ных мен­шас­цяў, якія жы­вуць у Бе­ла­ру­сі, азер­бай­джан­цы зай­ма­юць сваю, до­сыць не­ма­лую пра­сто­р

Выбар рэдакцыі

Спорт

Тры медалі ў беларусаў на этапе Кубка свету па скачках на батуце

Тры медалі ў беларусаў на этапе Кубка свету па скачках на батуце

Больш за 150 спарт­сме­наў з 36 кра­ін све­ту — гэта са­мыя моц­ныя ба­ту­тыс­ты су­час­нас­ці. 

Грамадства

Што шукаюць сем'і, якія едуць да айца Валерыяна ў пасёлак Смілавічы?

Што шукаюць сем'і, якія едуць да айца Валерыяна ў пасёлак Смілавічы?

Звязацца з храмам у гонар Георгія Перамаганосца, дзе служыць айцец Валерыян, можна па тэлефоне, які няцяжка знайсці ў інтэрнэце. 

Эканоміка

На «ТІБО-2019» Белпошта паказала новыя тэхнічныя цікавінкі

На «ТІБО-2019» Белпошта паказала новыя тэхнічныя цікавінкі

Якія неўзабаве ўвойдуць у прафесійны побыт.

Грамадства

Пастырскае Пасланне Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Вялікдзень

Пастырскае Пасланне Мітрапаліта Тадэвуша Кандрусевіча на Вялікдзень

Глыбокапаважаныя святары, кансэкраваныя асобы, браты і сёстры!