Вы тут

4 (27614)


Калядная «Ярыца»
0 359

Калядная «Ярыца»

Дзя­ку­ю­чы ся­мей­на­му на­род­на­му ка­лек­ты­ву «Яры­ца» ў вёс­цы Рэк­та Жло­бін­ска­га ра­ё­на ад­ра­джа­юц­ца ко­ліш­нія тра­ды­цыі і аб­ра

Дзе паслаць саломку?
0 489

Дзе паслаць саломку?

Да 60 пра­цэн­таў усіх траў­маў у на­шай кра­і­не ад­но­сіц­ца да лі­ку бы­та­вых, ка­ля 20 пра­цэн­таў — ву­ліч­ныя.

Чаму дарослыя могуць навучыцца ў сваіх дзяцей і ўнукаў?
0 289

Чаму дарослыя могуць навучыцца ў сваіх дзяцей і ўнукаў?

З пры­клад­на 4 міль­ё­наў

Дыябет у дзяцей
0 479

Дыябет у дзяцей

Цук­ро­вы дыя­бет у дзя­цей вы­яў­ля­ец­ца ў роз­ным уз­рос­це, ад­нак най­час­цей — у да­школь­ным і школь­ным (ад 5 да 13 га­доў).

Усе дзеці розныя, або Ці трэба ацэньваць урок фізкультуры?
0 391

Усе дзеці розныя, або Ці трэба ацэньваць урок фізкультуры?

Усе дзе­ці роз­ныя. Па знеш­нім вы­гля­дзе, па ха­рак­та­ры і тэм­пе­ра­мен­це, па ра­зу­мо­вых і фі­зіч­ных здоль­нас­цях.

Сакрэт поспеху ад Сіняга Драўлянага Каня: адкінуць эгаізм і перагледзець стасункі з людзьмі
0 292

Сакрэт поспеху ад Сіняга Драўлянага Каня: адкінуць эгаізм і перагледзець стасункі з людзьмі

Па­вод­ле ўсход­няй тра­ды­цыі, Но­вы год на­ды­хо­дзіць не 1 сту­дзе­ня, а на дру­гі ма­ла­дзік пас­ля да­ты зі­мо­ва­га сон­ца­ста­ян­ня 

Да сярэдзіны лета правадное радыё ў раёне адключаць цалкам
0 352

Да сярэдзіны лета правадное радыё ў раёне адключаць цалкам

Звяр­та­ем­ся да вас, каб удак­лад­ніць, ча­му нам з 20 снеж­ня мі­ну­ла­га го­да ад­клю­чы­лі ра­дыё?

Зімы няма, а на лёд цягне
0 200

Зімы няма, а на лёд цягне

На во­зе­ра ў ад­ным з мік­ра­ра­ё­наў Го­ме­ля пай­шоў вы­гуль­ваць свай­го са­ба­ку 20-га­до­вы жы­хар аб­лас­но­га цэнт­ра.

Супраць інспектараў на тонкім лёдзе...
0 244

Супраць інспектараў на тонкім лёдзе...

На во­зе­ры Ло­мыш у ме­жах Па­лес­ка­га дзяр­жаў­на­га ра­ды­я­цый­на-эка­ла­гіч­на­га за­па­вед­ні­ка ра­бот­ні­кі Ма­зыр­скай між­рай­інс­пек

«Габустан»: мост дружбы паміж Беларуссю і Азербайджанам
0 424

«Габустан»: мост дружбы паміж Беларуссю і Азербайджанам

Ся­род прад­стаў­ні­коў ін­шых эт­ніч­ных мен­шас­цяў, якія жы­вуць у Бе­ла­ру­сі, азер­бай­джан­цы зай­ма­юць сваю, до­сыць не­ма­лую пра­сто­р

Выбар рэдакцыі

Культура

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Свята, якое ўжо традыцыйна ладзіцца ў першую нядзелю верасня, сёлета прымае Слонім.

Грамадства

Як працуюць сядзелкі

Як працуюць сядзелкі

Попыт на сядзелак ці медсясцёр, якія могуць даглядаць цяжка хворых людзей на даму, пастаянна расце.

Культура

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Беларускаму складніку Тахелеса прысвечаны арт-фестываль «Міфалагема тысячагоддзя», што адкрыўся ў прасторы Ок16 15 жніўня.