Вы тут

Дыябет у дзяцей


Цук­ро­вы дыя­бет у дзя­цей вы­яў­ля­ец­ца ў роз­ным уз­рос­це, ад­нак най­час­цей — у да­школь­ным і школь­ным (ад 5 да 13 га­доў). За­хвор­ван­не рэ­гіст­ру­ец­ца ад­ноль­ка­ва час­та як у хлоп­чы­каў, так і ў дзяў­чы­нак. Вя­лі­кае зна­чэн­не мае спад­чын­ная схіль­насць, ад­нак спры­я­юць так­са­ма пе­ра­корм­лі­ван­не, лі­шак вуг­ля­во­даў і тлу­шчу ў хар­ча­ван­ні, фі­зіч­ныя і псі­ха­ла­гіч­ныя траў­мы — траў­мы га­ла­вы, жы­ва­та, моц­ныя пе­ра­жы­ван­ні, спа­лох, ін­фек­цый­ныя хва­ро­бы (эпі­дэ­міч­ны па­ра­тыт, ад­зёр, вет­ра­ная вос­па, шкар­ля­ты­на, грып, хва­ро­ба Бот­кі­на).

— За­хвор­ван­не аб­умоў­ле­на па­вы­ша­най сак­рэ­цы­яй гар­мо­наў — ан­та­га­ніс­таў ін­су­лі­ну, — тлу­ма­чыць ва­ле­о­лаг 23‑й га­рад­ской дзі­ця­чай па­лі­клі­ні­кі г. Мін­ска Але­на ГАР­НІЦ­КАЯ.

— Пры ад­сут­нас­ці ін­су­лі­ну ткан­кі не за­свой­ва­юць глю­ко­зу, па­ру­ша­юц­ца акіс­ляль­на-ад­наў­лен­чыя пра­цэ­сы. Пры на­за­па­шван­ні не­да­акіс­ле­ных пра­дук­таў раз­ві­ва­ец­ца дыя­бе­тыч­ная ко­ма. У дзі­ця­чым уз­рос­це з‑за ін­тэн­сіў­ных пра­цэ­саў рос­ту і вя­лі­ка­га рас­хо­ду энер­гіі па­трэ­ба ў ін­су­лі­не больш вы­со­кая, што хут­чэй пры­во­дзіць да зня­сі­лен­ня не­паў­на­цэн­на­га ін­су­ляр­на­га апа­ра­ту і раз­віц­цю дыя­бе­ту…

Цук­ро­вы дыя­бет у дзя­цей мо­жа раз­ві­вац­ца па­сту­по­ва, ад­нак пры­клад­на ў кож­на­га трэ­ця­га па­ча­так бур­ны — дзе­ці трап­ля­юць у ста­цы­я­нар у па­чат­ку ко­мы. Най­больш ран­нім сімп­то­мам цук­ро­ва­га дыя­бе­ту з'яў­ля­ец­ца ўзмоц­не­ная сма­га, пры якой вы­пі­ва­ец­ца 1500–3000 мл вад­ка­сці за су­ткі. Гэ­ты стан звя­за­ны з абяз­вод­жван­нем ар­га­ніз­ма, па­вы­шэн­нем кан­цэнт­ра­цыі хла­ры­ду на­трыю, ма­ча­ві­ны, глю­ко­зы ў кры­ві. Ад­па­вед­на па­вя­ліч­ва­ец­ца коль­касць ма­чы, якая вы­дзя­ля­ец­ца — да 3 л у су­ткі. Пя­лён­кі хво­рых не­маў­лят ста­но­вяц­ца пры вы­сы­хан­ні цвёр­ды­мі, ні­бы на­крух­ма­ле­ны­мі. Хво­рыя дзе­ці ма­юць па­вы­ша­ны апе­тыт: аб­мен­ныя па­ру­шэн­ні змя­ня­юць са­стаў кры­ві, уз­дзе­ян­не «га­лод­най» кры­ві на хар­чо­вы цэнтр вы­клі­кае ад­чу­ван­не го­ла­ду. Пры па­вы­ша­ным апе­ты­це і праз­мер­ным ужы­ван­ні ежы дзі­ця ху­дзее. Ску­ра ста­но­віц­ца су­хой. Маг­чы­ма раз­віц­цё ста­ма­ты­ту, па­ра­дан­то­зу з рас­хіст­ван­нем зу­боў. Па­вя­ліч­ва­ец­ца пе­чань. Мо­гуць на­зі­рац­ца аслаб­лен­не па­мя­ці, зні­жэн­не па­спя­хо­вас­ці, стам­ляль­насць. Зні­жа­ец­ца су­пра­ціў­ляль­насць ін­фек­цы­ям, лёг­ка да­лу­ча­ец­ца фу­рун­ку­лёз, маг­чы­ма раз­віц­цё і ту­бер­ку­лё­зу. Пры да­сле­да­ван­ні кры­ві ра­ні­цай на­шча вы­зна­ча­ец­ца гі­пер­глі­ке­мія (па­вы­ша­ная коль­касць цук­ру) — 11,1–16,5 ммоль/л. Для цук­ро­ва­га дыя­бе­ту ха­рак­тэр­на на­яў­насць цук­ру ў ма­чы. Па­вя­ліч­ва­ец­ца і коль­касць ха­лес­тэ­ры­ну ў кры­ві — вы­шэй за 5,2 ммоль/л. Маг­чы­ма раз­віц­цё та­кіх ус­клад­нен­няў, як цы­роз пе­ча­ні, по­лі­не­ўрыт, ка­та­рак­та, рэ­цы­ніт, дыс­тра­фія кас­ця­вой ткан­кі.

Свое­ча­со­вае і сіс­тэ­ма­тыч­нае ля­чэн­не да­зва­ляе за­хоў­ваць жыц­цё на пра­ця­гу мно­гіх га­доў. Дзі­ця пра­цяг­вае ву­чыц­ца ў звы­чай­най шко­ле, змян­ша­юц­ца толь­кі фі­зіч­ныя на­груз­кі.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

Што ра­біць, каб не да­пус­ціць?

Адзін з са­мых эфек­тыў­ных спо­са­баў — пра­фі­лак­ты­ка атлус­цен­ня. Ад­сюль па­ра­ды па хар­ча­ван­ні — уклю­чэн­не ў ра­цы­ён цэль­на­зер­не­вых пра­дук­таў (хлеб гру­ба­га па­мо­лу, кру­пы), якія, у ад­роз­нен­не ад ра­фі­на­ва­ных, не па­вы­ша­юць уз­ро­вень цук­ру ў кры­ві; вы­да­лен­не з ра­цы­ё­ну пра­дук­таў з транс­тлу­шча­мі, мар­га­ры­нам. Па фі­зіч­най на­груз­цы — аба­вяз­ко­выя прак­ты­ка­ван­ні, пла­ван­не, ак­тыў­ныя гуль­ні.

Выбар рэдакцыі

Культура

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Больш за 100 літаратараў з усіх рэгіёнаў краіны возьмуць удзел у мерапрыемствах Дня беларускага пісьменства

Свята, якое ўжо традыцыйна ладзіцца ў першую нядзелю верасня, сёлета прымае Слонім.

Грамадства

Як працуюць сядзелкі

Як працуюць сядзелкі

Попыт на сядзелак ці медсясцёр, якія могуць даглядаць цяжка хворых людзей на даму, пастаянна расце.

Культура

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Алесь Родзім: Рабілі «афармілаўку» для калгасаў, вярталіся ў свае падвалы і працягвалі маляваць

Беларускаму складніку Тахелеса прысвечаны арт-фестываль «Міфалагема тысячагоддзя», што адкрыўся ў прасторы Ок16 15 жніўня.