Вы тут

Зімы няма, а на лёд цягне


На во­зе­ра ў ад­ным з мік­ра­ра­ё­наў Го­ме­ля пай­шоў вы­гуль­ваць свай­го са­ба­ку 20-га­до­вы жы­хар аб­лас­но­га цэнт­ра.

Паў­та­ра­сан­ты­мет­ро­вы лёд не вы­тры­маў, і ма­ла­ды ча­ла­век апы­нуў­ся ў ва­дзе, за 25 мет­раў ад бе­ра­га, дзе глы­бі­ня ва­да­ёма — ка­ля 3 мет­раў. На яго шчас­це, вы­ра­та­валь­ні­каў вы­клі­каў вы­пад­ко­вы свед­ка. Пры да­па­мо­зе дош­кі су­пра­цоў­ні­кі МНС вы­цяг­ну­лі па­цяр­пе­ла­га і пе­рад­алі яго бры­га­дзе хут­кай ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі з ды­яг­на­зам «пе­ра­аха­ла­джэн­не».

Ана­ла­гіч­нае зда­рэн­не — але ж з дву­ма ама­та­ра­мі зі­мо­вай ры­бал­кі — ад­бы­ло­ся ў за­то­цы ра­кі Сож. Па ін­фар­ма­цыі прэс-служ­бы ўпраў­лен­ня МНС, ма­ла­дзей­шы з ры­ба­коў вы­ка­рас­каў­ся сам, а 58-га­до­ва­га вы­цяг­нуў ва­да­лаз. Муж­чы­ну да­ста­ві­лі ў баль­ні­цу хут­кай ме­ды­цын­скай да­па­мо­гі.

Іры­на АСТАШ­КЕ­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Культура

На якія раскопкі чакаюць валанцёраў?

На якія раскопкі чакаюць валанцёраў?

Увесь лiпень працуе археалагiчны летнiк «Наўры-2020».

Грамадства

Як i калi прыняць спадчыну, атрымаць яе i захаваць?

Як i калi прыняць спадчыну, атрымаць яе i захаваць?

Карэспандэнту «Звязды» дапамагалi разбiрацца спецыялiсты.

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.