Вы тут

Мiнабароны Украiны заклі­кае Яну­ко­ві­ча ста­бі­лі­за­ваць сі­ту­а­цыю ў кра­і­не


Вай­скоў­цы і ра­бот­ні­кі апа­ра­ту мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны ўзгад­ні­лі тэкст зва­ро­ту да прэ­зі­дэн­та Укра­і­ны — вяр­хоў­на­га га­лоў­на­ка­ман­ду­ю­ча­га ўзбро­е­ных сіл Вік­та­ра Яну­ко­ві­ча, у якім за­клі­ка­юць ста­бі­лі­за­ваць сі­ту­а­цыю ў дзяр­жа­ве. Пра гэ­та па­ве­дам­ляе прэс-служ­ба мі­на­ба­ро­ны.

«Вы­каз­ва­ю­чы сваю гра­ма­дзян­скую па­зі­цыю, вай­скоў­цы і ра­бот­ні­кі УС Укра­і­ны, якія пра­хо­дзяць служ­бу і пра­цу­юць у апа­ра­це мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны Укра­і­ны, за­клі­ка­лі вяр­хоў­на­га га­лоў­на­ка­ман­ду­ю­ча­га ў рам­ках дзей­на­га за­ка­на­даў­ства пры­няць не­ад­клад­ныя за­ха­ды па ста­бі­лі­за­цыі сі­ту­а­цыі ў кра­і­не і да­сяг­нен­ні зго­ды ў гра­мад­стве», — ад­зна­ча­ец­ца ў па­ве­дам­лен­ні. Удзель­ні­кі схо­ду ў мі­на­ба­ро­ны за­слу­ха­лі мі­ніст­ра аба­ро­ны Укра­і­ны Паў­ла Ле­бе­дзе­ва і яго на­мес­ні­каў і вы­ка­за­лі за­не­па­ко­е­насць сі­ту­а­цы­яй, якая скла­ла­ся ў апош­ні час ва Укра­і­не. «Вай­скоў­цы і ра­бот­ні­кі УС Укра­і­ны на­зва­лі не­да­пу­шчаль­ны­мі сі­ла­вы за­хоп дзяр­жаў­ных уста­ноў, пе­ра­шко­ды прад­стаў­ні­кам ор­га­наў дзяр­жаў­най ула­ды і мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня вы­кон­ваць свае аба­вяз­кі, ад­зна­чыў­шы, што да­лей­шая эс­ка­ла­цыя су­праць­ста­ян­ня па­гра­жае тэ­ры­та­ры­яль­най цэ­лас­нас­ці дзяр­жа­вы», — ад­зна­чы­лі ў прэс-служ­бе.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Давайце разам прыгадаем свае першыя крокi ў школе. Што кажа дзецям настаўнiк?

Спорт

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Як беларусы рыхтуюцца да галоўных стартаў i як развiваецца паралiмпiйскi рух.

Эканоміка

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

У сельгаскааператыве «Ніва-2003» Гродзенскага раёна цяпер працуе ажно 11 маладых спецыялістаў.