Вы тут

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­кі­ра­ваў спа­чу­ван­ні Вік­та­ру Яну­ко­ві­чу


Прэзідэнт Беларусі на­кі­ра­ваў спа­чу­ван­ні прэзідэнту Украіны Вік­та­ру Яну­ко­ві­чу ў су­вя­зі з гі­бел­лю лю­дзей у вы­ні­ку ма­са­вых бес­па­рад­каў у Кі­е­ве. Аб гэ­тым БЕЛ­ТА па­ве­да­мі­лі ў прэс-служ­бе бе­ла­рус­ка­га лі­да­ра.

«Бе­ла­русь заў­сё­ды асу­джа­ла про­ці­праў­ныя дзе­ян­ні ўдзель­ні­каў па­лі­тыч­ных кан­флік­таў і не­кан­сты­ту­цый­ныя ме­та­ды вы­ра­шэн­ня ўнут­ры­па­лі­тыч­ных роз­на­га­лос­сяў, якія не­па­збеж­на пры­вод­зяць да эс­ка­ла­цыі на­сіл­ля», — га­во­рыц­ца ў спа­чу­ван­ні.

Ад імя бе­ла­рус­ка­га на­ро­да і ся­бе аса­біс­та Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка так­са­ма вы­ка­заў спа­чу­ван­ні род­ным і бліз­кім за­гі­ну­лых і па­жа­дан­ні хут­чэй­ша­га вы­зда­раў­лен­ня па­цяр­пе­лым.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Давайце разам прыгадаем свае першыя крокi ў школе. Што кажа дзецям настаўнiк?

Спорт

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Як беларусы рыхтуюцца да галоўных стартаў i як развiваецца паралiмпiйскi рух.

Эканоміка

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

У сельгаскааператыве «Ніва-2003» Гродзенскага раёна цяпер працуе ажно 11 маладых спецыялістаў.