Вы тут

Віктар Януковіч

0 424

ЕС прызнаў новую ўла­ду ў Кі­е­ве. Крым — не

Но­вая ўла­да ў Кі­е­ве атры­ма­ла пры­знан­не з бо­ку ЕС і ЗША. Акра­мя та­го, па сло­вах в.а.

0 458

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­кі­ра­ваў спа­чу­ван­ні Вік­та­ру Яну­ко­ві­чу

Прэзідэнт Беларусі на­кі­ра­ваў спа­чу­ван­ні прэзідэнту Украіны Вік­та­ру Яну­ко­ві­чу ў су­вя­зі з гі­бел­лю лю­дзей у вы­ні­ку ма­са­вых бес­

0 806

У Кiеве аднавiлiся бес­па­рад­кі

Ледзь ба­кі ўкра­ін­ска­га па­лі­тыч­на­га кан­флік­ту здо­ле­лі, як зда­ва­ла­ся, ства­рыць асно­ву для вя­дзен­ня да­лей­шых мір­ных пе­р

0 359

Мiнабароны Украiны заклі­кае Яну­ко­ві­ча ста­бі­лі­за­ваць сі­ту­а­цыю ў кра­і­не

Вай­скоў­цы і ра­бот­ні­кі апа­ра­ту мі­ніс­тэр­ства аба­ро­ны ўзгад­ні­лі тэкст зва­ро­ту да прэ­зі­дэн­та Укра­і­ны — вяр­хоў­на­га га­ло

0 425

У Радзе з'явiўся праект датэрмiновых парламецкiх выбараў

У Вярхоўнай Радзе Украіны зарэгістраваны праект пастановы аб датэрміновых выбарах дэпутатаў парламента краіны, а таксама мясцовых Саветаў.

0 556

Хроніка апошніх падзей

Ва Украіне абвешчаны апошні прызыў

0 611

Рэлігія — гэта яшчэ трохі і палітыка

У нас. Звычайна апошнія тыдні лета — так званая "мёртвая пара" ў палітыцы.