Вы тут

Па­чаў­ся элект­рон­ны за­каз бі­ле­таў


 

ХІХ Між­на­род­ны тэ­ат­раль­ны фес­ты­валь «Бе­лая ве­жа» прой­дзе ў Брэс­це з 12 па 19 ве­рас­ня

Фэст ад­бу­дзец­ца на не­каль­кіх пля­цоў­ках го­ра­да. Тэ­ат­ры з Маск­вы і Санкт-Пе­цяр­бур­га вы­сту­пяць на сцэ­не Брэсц­ка­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра дра­мы і аб­лас­но­га гра­мад­ска-куль­тур­на­га цэнт­ра. Лю­бі­мыя мно­гі­мі ву­ліч­ныя спек­так­лі — на гэ­ты раз Львоў­ска­га ака­дэ­міч­на­га тэ­ат­ра «Уваск­рэ­сен­не» і «Тэ­ат­ра на ча­ма­да­нах» з Вроц­ла­ва — ах­вот­ныя змо­гуць па­гля­дзець на га­лоў­най пло­шчы го­ра­да бяс­плат­на.

Брэсц­кі тэ­атр — гас­па­дар фес­ты­ва­лю — ужо ад­крыў элект­рон­ны за­каз на спек­так­лі. Квіт­кі ж у ка­се пач­нуць пра­да­ваць з 26 жніў­ня. Кошт іх ва­га­ец­ца ад 40 ты­сяч да 250 ты­сяч руб­лёў.

На гэ­ты раз да нас пры­едуць тэ­ат­раль­ныя ка­лек­ты­вы з 13 кра­ін све­ту. У пра­гра­ме за­яў­ле­на 25 спек­так­ляў.

Яна СВЕ­ТА­ВА.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.