Вы тут

Рэс­пуб­лі­кан­скі гід­ра­мет­цэнт­р Мінп­ры­ро­ды

0 418

З серады — дажджы і пахаладае

У блі­жэй­шыя су­ткі тэ­ры­то­рыя Бе­ла­ру­сі яшчэ за­ста­нец­ца пад уплы­вам цёп­лых па­вет­ра­ных мас з «пра­піс­кай» на паў­днё­вым за­ха­дзе

0 520

Ацяпленне адменіць «бабіна лета»

У сераду апад­каў не ча­ка­ец­ца, па­ве­да­мі­ла спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва. У

0 654

Гэта — восень...

У па­ня­дзе­лак сур'­ёз­ныя даж­джы, а з аў­то­рка — хо­лад­на

0 392

На вы­хад­ныя па­ха­ла­дае

У ня­дзе­лю праг­на­зу­ец­ца на­ват мок­ры снег

0 398

Вяс­на па­куль з мок­рым сне­гам

У апош­ні дзень ка­лян­

0 485

Напрыканцы тыдня пры­грэе да плюс 12

І апош­ні ты­дзень ка­лян­дар­най зі­мы праг­на­зу­ец­ца не па се­зо­не цёп­лым, па­ве­да­мі­ла рэ­дак­

0 283

Вiльготнае дыханне Ат­лан­ты­кі

Гэ­ты­мі дня­мі на тэ­ры­то­рыю Бе­ла­ру­сі пра­цяг­нуць па­сту­паць больш віль­гот­ныя па­вет­ра­ныя м

0 409

На Ва­дох­ры­шча ма­роз ву­шы «ку­сае»

А ўна­чы на аў­то­рак — да мі­нус 25.