Вы тут

Вяс­на па­куль з мок­рым сне­гам


У апош­ні дзень ка­лян­дар­най зі­мы і на вы­хад­ныя праг­на­зу­ец­ца цёп­лае, без іс­тот­ных апад­каў на­двор'е, па­ве

­да­мі­ла рэ­дак­цыі спе­цы­я­ліст Рэс­пуб­лі­кан­ска­га гід­ра­мет­цэнт­ра Мінп­ры­ро­ды Воль­га Фя­до­та­ва.

Удзень у пят­ні­цу ча­ка­ец­ца 1-7 цяп­ла, а па паў­днё­вым за­ха­дзе Брэсц­кай воб­лас­ці пры­грэе і да плюс 9 гра­ду­саў. Пер­шыя два дні са­ка­ві­ка бу­дуць у нас пад зна­кам віль­гот­ных па­вет­ра­ных мас, якія трап­ля­юць да нас з бо­ку паўд­нё­вай Еў­ро­пы. Так у асоб­ных ра­ё­нах ча­ка­юц­ца не­вя­лі­кія апад­кі (мок­ры снег і дождж). Уна­чы і ра­ні­цай зноў сла­бы ту­ман і га­ла­лёд, на да­ро­гах га­ла­лё­дзі­ца. Тэм­пе­ра­ту­ра па­вет­ра ўна­чы ў су­бо­ту і ня­дзе­лю ад мі­нус 4 да плюс 3 гра­ду­саў, удзень — 2-8 цяп­ла, а па паў­днё­вым за­ха­дзе Брэсц­кай воб­лас­ці — да плюс 10 гра­ду­саў.

Па­вод­ле па­пя­рэд­ніх пра­гно­заў, мок­ры снег і дождж бу­дзе пса­ваць нам на­строй і ў па­чат­ку на­ступ­на­га тыд­ня. Уна­чы і ра­ні­цай зноў сла­бы ту­ман і га­ла­лёд­. Тэм­пе­ра­ту­ра ўна­чы ад мі­нус 2 да плюс 4 гра­ду­саў, удзень — 3-8 цяп­ла і да плюс 10 на поўд­ні Бе­ла­ру­сі.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.