Вы тут

Нацыянальная бібліятэка стварыла выставу да 80-годдзя ўз'яднання Беларусі


Ад­ну з най­важ­ней­шых у на­шай гіс­то­рыі па­дзей — уз'­яд­нан­не Бе­ла­ру­сі 17 ве­рас­ня 1939 го­да — На­цы­я­наль­ная біб­лі­я­тэ­ка пра­па­нуе па­знаць праз ар­хіў­ныя да­ку­мен­ты, фо­та­здым­кі, пе­ра­да­выя ар­ты­ку­лы га­зет, паэ­зію і гра­фі­ку. На­быт­кі з фон­даў біб­лі­я­тэ­кі, На­цы­я­наль­на­га ар­хі­ва Бе­ла­ру­сі, Бе­ла­рус­ка­га дзяр­жаў­на­га ар­хі­ва кі­на­фо­та­да­ку­мен­таў аб'­яд­на­лі­ся пад ёмістымі рад­ка­мі з вер­ша Ян­кі Ку­па­лы «Ты з За­ход­няй, я з Ус­ход­няй на­шай Бе­ла­ру­сі» ў га­ле­рэі «Атры­ум».


Вы­стаў­ка ад­кры­ла­ся ў дзень 80-год­дзя ўз'яд­нан­ня За­ход­няй Бе­ла­ру­сі з БССР. «У парт­нёр­стве з ін­шы­мі ўста­но­ва­мі, што за­хоў­ва­юць на­шу на­цы­я­наль­ную па­мяць, мы змаг­лі не толь­кі па­ка­заць фак­ты і па­дзеі, што ад­бы­ва­лі­ся на Бе­ла­ру­сі ў гэ­ты час, але і пе­ра­даць на­строй, які па­на­ваў ся­род бе­ла­рус­кай ін­тэ­лі­ген­цыі ў су­вя­зі з уз­наў­лен­нем тэ­ры­то­рыі на­шай кра­і­ны», — ка­мен­туе пер­шы на­мес­нік ды­рэк­та­ра На­цы­я­наль­най біб­лі­я­тэ­кі Але­на Даў­га­по­ла­ва.

«К вам ідзе не­па­бе­дзі­мая Ра­бо­ча-Ся­лян­ская Чыр­во­ная Ар­мія, каб на­заў­сё­ды па­зба­віць вас ад ка­ба­лы па­ноў, па­ме­шчы­каў і ка­пі­та­ліс­таў, — га­во­рыц­ца ў прад­стаў­ле­най у экс­па­зі­цыі адоз­ве ка­ман­ду­ю­ча­га Бе­ла­рус­кім фрон­там Мі­ха­і­ла Ка­ва­лё­ва, — каб вы­ра­та­ваць вас і ва­шы сем'і ад па­гро­зы зні­шчэн­ня з бо­ку вра­гоў бе­ла­рус­ка­га на­ро­да».

Па экс­па­на­тах мож­на ўба­чыць, як За­ход­няя Бе­ла­русь ста­на­ві­ла­ся са­вец­кай — праз ві­тан­не Чыр­во­най Ар­міі, ства­рэн­не аб­лас­ных вы­ка­наў­чых ка­мі­тэ­таў, на­ра­ды стар­шынь ся­лян­скіх ка­мі­тэ­таў, вы­ба­ры ў На­род­ны сход За­ход­няй Бе­ла­ру­сі, мі­тын­гі і так да­лей. У па­ста­но­ве Саў­нар­ка­ма БССР і Цэнт­раль­на­га ка­мі­тэ­та КП(б)Б пі­шац­ца аб ад­ся­лен­ні жы­ха­роў з па­гра­ніч­най па­ла­сы і ачыст­цы яе ад па­бу­доў, а так­са­ма аб ад­вя­дзен­ні ад­се­ле­ным жы­ха­рам участ­каў і на­дзе­лаў зям­лі.

У тэ­ле­гра­ме Іо­сі­фу Ста­лі­ну, дзе па­ве­дам­ля­ец­ца аб ста­не спраў на тэ­ры­то­рыі За­ход­няй Бе­ла­ру­сі, між ін­шым рас­каз­ва­ец­ца, што ў кож­ным го­ра­дзе ство­ра­ны ча­со­выя ўпраў­лен­ні, ку­ды што­дня пры­хо­дзяць з пы­тан­ня­мі аб тым, што ра­біць з ма­ё­мас­цю па­ме­шчы­каў ці хле­бам, за­бра­ным па­ля­ка­мі на па­трэ­бы ар­міі. «Мно­гіх асад­ні­каў і па­ме­шчы­каў ся­ля­не зні­шча­юць (ве­ша­юць, рас­стрэль­ва­юць, за­бі­ва­юць)», — дак­лад­ва­ец­ца Ста­лі­ну.

Не менш па­ка­заль­най у кан­тэкс­це стаў­лен­ня да па­дзей з'яў­ля­ец­ца част­ка вы­стаў­кі, што ўклю­чае ў ся­бе ста­рон­кі га­зет «Звяз­да» і «Со­вет­ская Белоруссия». «Пра­цоў­ныя За­ход­няй Бе­ла­ру­сі ад­на­душ­на вы­каз­ва­юц­ца за ўста­наў­лен­не са­вец­кай ула­ды і да­лу­чэн­не да Са­вец­кай Бе­ла­ру­сі», — па­ве­дам­ляе «Звяз­да» на пер­шай па­ла­се і пі­ша пра «не­бы­ва­лы эн­ту­зі­язм», з якім су­стра­ка­юць зва­рот аб склі­кан­ні На­род­на­га Са­бран­ня За­ход­няй Бе­ла­ру­сі, і «адзі­ную ўла­ду, што кла­по­ціц­ца аб ін­та­рэ­сах на­ро­да, — са­вец­кую».

Да­паў­ня­юць вы­стаў­ку фо­та­здым­кі, дзе па­каз­ва­ец­ца, як жы­ха­ры су­стра­ка­юць во­і­наў Чыр­во­най Ар­міі ці мі­тын­гу­юць з рас­цяж­кай «Ня­хай жы­ве аб'­яд­на­ная Са­вец­кая Бе­ла­русь», аль­бо пісь­мо­вы зва­рот жы­хар­кі Мін­ска да сак­ра­та­ра ЦК КП(б)Б з прось­бай на­кі­ра­ваць яе на ра­бо­ту ў За­ход­нюю Бе­ла­русь.

Якім бачыўся верасень 1939-га, вы­стаў­ка да­ку­мен­та­мі з гры­фам «Рас­сак­рэ­ча­на», га­зет­ны­мі па­ло­са­мі ды вер­ша­мі Мак­сі­ма Тан­ка, Ян­кі Ку­па­лы і Пят­ру­ся Броў­кі бу­дзе рас­каз­ваць да 7 ліс­та­па­да.

Воль­га МІЦ­КЕ­ВІЧ

Загаловак у газеце: Рас­сак­рэ­ча­нае: пра ўз'яд­нан­не Бе­ла­ру­сі

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.