Вы тут

Аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва па­да­ра­жэ­ла на 5%


Сё­ле­та ўпер­шы­ню ў на­шай кра­і­не з 8 лі­пе­ня па­вя­лі­чы­лі­ся цэ­ны на аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва. Аб гэ­тым па­ве­дам­ля­ец­ца на сай­це кан­цэр­на «Бел­наф­та­хім».

Та­кім чы­нам, бен­зін мар­кі АІ-92 (К5) ця­пер каш­туе 9300 руб­лёў за літр (бы­ло 8800 руб­лёў), АІ-95 (К5) — 10 000 руб­лёў за літр (9500 руб­лёў), ды­зель­нае па­лі­ва (К3) па­да­ра­жэ­ла да 10 100 руб­лёў за літр (9600 руб­лёў), а ды­зель «Еў­ра 5» — 10 300 руб­лёў за літр (9800 руб­лёў).

Трэ­ба на­га­даць, што ле­тась аў­та­ма­біль­нае па­лі­ва да­ра­жэ­ла 5 ра­зоў, апош­ні ж раз аў­та­ма­бі­ліс­таў «уз­рада­ва­лі» 28 снеж­ня. Та­ды цэ­ны бы­лі пе­ра­гле­джа­ны «у мэ­тах част­ко­вай кам­пен­са­цыі па­ве­лі­чэн­ня ста­вак ак­цы­заў на па­да­кцыз­ныя наф­та­пра­дук­ты з 1 сту­дзе­ня 2014 го­да».

Ця­пер па­да­ра­жан­не асоб­ныя экс­пер­ты звяз­ва­юць не толь­кі з рос­там кур­су до­ла­ра, але і з «тра­ды­цый­ным» імк­нен­нем улад уні­фі­ка­ваць у Бе­ла­ру­сі цэ­ны на аў­та­ма­біль­ны бен­зін і дыз­па­лі­ва з кош­там іх у су­меж­ных кра­і­нах, бо з-за па­дзен­ня кур­су руб­ля зноў з'я­ві­ла­ся раз­беж­ка з ра­сій­скі­мі цэ­на­мі. Да па­да­ра­жан­ня літр АІ-92 у на­шай кра­і­не каш­та­ваў 86 цэн­таў, у Сма­лен­скай воб­лас­ці Ра­сіі — 89, а ў Маск­ве і воб­лас­ці — 93 цэн­ты. Кошт за літр аў­та­па­лі­ва ў кра­і­нах Бал­тыі — у паў­та­ра ра­за вы­шэй. Лі­чыц­ца, што па­доб­ная ўні­фі­ка­цыя та­кіх цэн вы­клю­чыць раз­віц­цё ў нас па­ліў­на­га «ту­рызму».

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Культура

Што з нашага парадку дня трапляе ў «афіцыйнае» дакументальнае кіно

Што з нашага парадку дня трапляе ў «афіцыйнае» дакументальнае кіно

Свавольныя традыцыі, постчарнобыльскі рай і камп'ютарныя курсы для пенсіянераў.

Эканоміка

Як наладзіць бізнес у невялікім райцэнтры, дзе няма чыгункі

Як наладзіць бізнес у невялікім райцэнтры, дзе няма чыгункі

Уздзенскі касцёл, які пабудавалі ў канцы ХVІІІ стагоддзя, мясцовыя ўлады не адзін раз спрабавалі прадаць праз электронны аўкцыён, але ахвотных аднавіць помнік архітэктуры не знаходзілася. 

Спорт

«Дзясятае месца — гэта наша памылка». Беларускія гандбалісты не выйшлі ў алімпійскі кваліфікацыйны турнір

«Дзясятае месца — гэта наша памылка». Беларускія гандбалісты не выйшлі ў алімпійскі кваліфікацыйны турнір

У заключным матчы ЧЕ па гандболе зборная Беларусі згуляла ўнічыю з камандай Аўстрыі — 36:36