Вы тут

«Лю­бая тра­ды­цыя з ча­го-не­будзь па­чы­на­ец­ца...»


Цэнт­раль­ны дзі­ця­чы парк імя Гор­ка­га што­год ста­но­віц­ца ад­ной з га­лоў­ных пля­цо­вак для свят­ка­ван­ня Дня Не­за­леж­нас­ці. Сё­ле­та ар­га­ні­за­та­ры вы­ра­шы­лі пры­ва­біць на­вед­валь­ні­каў не­звы­чай­най пра­па­но­вай: усім, хто прый­дзе ў парк у бе­ла­рус­кім на­цы­я­наль­ным строі або з яго эле­мен­та­мі, абя­ца­лі бяс­плат­нае ка­ры­стан­не ад­ным з ат­рак­цы­ё­наў. Ка­рэс­пан­дэн­ты «Звяз­ды» да­лу­чы­лі­ся да свят­ка­ван­ня і па­на­зі­ра­лі за тым, што вый­шла з та­кой не­звы­чай­най іні­цы­я­ты­вы.

21

Га­лоў­ным свя­точ­ным ме­ра­пры­ем­ствам у пар­ку Гор­ка­га быў кан­цэрт на­род­най му­зы­кі і пес­ні «Бе­ла­русь — кры­ні­ца на­тхнен­ня». Сва­і­мі спе­ва­мі жы­ха­роў і гас­цей ста­лі­цы за­баў­ля­лі бе­ла­рус­кія на­род­ныя ка­лек­ты­вы і пра­фе­сій­ныя вы­ка­наў­цы. Да іх вы­ступ­лен­няў да­лу­ча­лі­ся і гле­да­чы — асаб­лі­ва ка­лі гэ­та да­ты­чы­ла­ся тан­цаў. Не абы­шло­ся тут і без кон­кур­саў і па­да­рун­каў пе­ра­мож­цам.

Не­па­да­лёк ад гэ­тай пля­цоў­кі мы і су­стрэ­лі пер­шых на­вед­валь­ні­каў пар­ку, якія вы­ра­шы­лі ска­рыс­тац­ца шан­цам на бяс­плат­ны ат­рак­цы­ён. Кан­стан­цін і Тац­ця­на ВІШ­НЕЎ­СКІЯ з дзець­мі Ана­то­лем і Ар­сен­ці­ем вы­бра­лі для свай­го ад­па­чын­ку парк Гор­ка­га ме­на­ві­та дзя­ку­ю­чы пра­па­но­ве аб на­цы­я­наль­най воп­рат­цы. Праў­да, тое, што ад­на вы­шы­ван­ка ста­ла пад­ста­вай для толь­кі ад­на­го бяс­плат­на­га квіт­ка, ста­ла не­вя­лі­кім рас­ча­ра­ван­нем. Ад­нак сям'я вель­мі ра­да, што вы­бра­ла ме­на­ві­та парк Гор­ка­га для свай­го ад­па­чын­ку.

На пы­тан­не аб гіс­то­рыі яго вы­шы­ван­кі спа­дар Віш­неў­скі ўзгад­вае сваё тан­ца­валь­нае мі­ну­лае. Ме­на­ві­та за­ня­ткі ў ад­ным з ка­лек­ты­ваў і па­кі­ну­лі ў яго ша­фе на па­мяць пра ся­бе бе­ла­рус­кую ка­шу­лю з ар­на­мен­там.

— Я шчы­ра лі­чу, што на­ша на­цы­я­наль­нае адзен­не мо­жа і па­він­на быць не­чым боль­шым, чым прос­та гіс­та­рыч­ным ар­тэ­фак­там. Праб­ле­ма толь­кі ў тым, што бе­ла­ру­сы з па­да­зро­най лёг­кас­цю ад­маў­ля­юц­ца ад сва­іх гіс­та­рыч­ных зда­быт­каў. Так бы­ло з Міц­ке­ві­чам, Ма­ле­ві­чам, сім­ва­ла­мі Вя­лі­ка­га Княст­ва Лі­тоў­ска­га. Пры­клад­на та­кая ж сі­ту­а­цыя і з вы­шы­ван­ка­мі. Лю­бая тра­ды­цыя з ча­го-не­будзь па­чы­на­ец­ца. Ча­му б нам не зра­біць тра­ды­цы­яй апра­наць вы­шы­ван­кі раз у год, на Дзень Не­за­леж­нас­ці?

22

Пад­трым­лі­вае Кан­стан­ці­на і ра­мес­нік Ула­дзі­мір АЗЁ­МА, які прый­шоў у парк у якас­ці пра­даў­ца (да­рэ­чы, так­са­ма ў вы­шы­ван­цы):

— На маю дум­ку, ме­на­ві­та па­чы­на­ю­чы з вы­шы­ва­нак, мы мо­жам вяр­нуць і на­шу мо­ву, і ін­шыя гіс­та­рыч­ныя зда­быт­кі. Бо ме­на­ві­та з та­кіх дро­бя­зяў у рэш­це рэшт скла­да­юц­ца сур'­ёз­ныя рэ­чы — аж да на­цы­я­наль­най ідэі.

На жаль, вя­лі­ка­га на­тоў­пу лю­дзей у вы­шы­ван­ках не на­зі­ра­ла­ся. Да ве­ча­ра ў пар­ку бы­ло за­ўва­жа­на яшчэ не­каль­кі ча­ла­век — пе­ра­важ­на да­рос­лых, — якія пад­тры­ма­лі іні­цы­я­ты­ву ар­га­ні­за­та­раў. А куп­ка жан­чын у на­цы­я­наль­ных стро­ях на вы­ха­дзе з ат­рак­цы­ё­наў ака­за­ла­ся ан­самб­лем «Жы­ві­ца» з Лу­нін­ца, які па­спеў ска­рыс­тац­ца сва­ім пра­вам на бяс­плат­ны ат­рак­цы­ён па­між вы­ступ­лен­ня­мі. Да­рэ­чы, жан­чы­ны рас­па­вя­лі нам, што ўсе іх вы­шы­ван­кі ма­юць уні­каль­ны ар­на­мент і зроб­ле­ны ўлас­на­руч­на. Бу­дзем спа­дзя­вац­ца, што на­ступ­нае та­кое ме­ра­пры­ем­ства ў пар­ку Гор­ка­га ста­не больш маш­таб­ным.

У свя­точ­ным пар­ку бы­ло шмат і гас­цей ста­лі­цы. Кі­та­ец Ні Сян пры­ехаў у Брэст на ву­чо­бу з аў­та­но­міі Унут­ра­ная Ман­го­лія, а бе­ла­рус­кую ста­лі­цу вы­ра­шыў на­ве­даць з сяб­ра­мі ў свя­точ­ныя дні:

— Мне па­да­ба­ец­ца, як вы свят­ку­е­це. Больш за ўсё ўраж­вае, як мно­га бе­ла­ру­саў на ву­лі­цы пад­час та­кіх свят. Звы­чай­на ў вас вель­мі ці­хія га­ра­ды, лю­дзей на ву­лі­цы ня­шмат, а тут — са­праўд­нае ўсе­на­род­нае свя­та.

Яра­слаў ЛЫС­КА­ВЕЦ. 

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

Жыццёвы шлях Якава Крэйзера. Першы камдзiў, якi атрымаў Зорку Героя, заслужыў яе, абараняючы Барысаў

У пачатковы перыяд Вялiкай Айчыннай вайны зацятыя баi разгарнулiся пры абароне Барысава — старадаўняга беларускага горада на Бярэзiне. 

Грамадства

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

Схадзіць на «Куфар» і застацца без грошай. На папулярным сайце можна сустрэць махляра, замаскіраванага пад пакупніка

«Лічбавыя жулікі», якія здымаюць грошы з чужых банкаўскіх карт, звычайна маскіруюцца пад інтэрнэт-рэсурсы, вартыя даверу.