Вы тут

Смачная, сакавітая — беларуская


Пад­час свят­ка­ван­ня Дня род­най мо­вы ў Ма­гі­лё­ве прой­дзе «са­лод­кая» ак­цыя

Яе збі­ра­юц­ца пра­вес­ці прад­стаў­ні­кі Та­ва­рыст­ва бе­ла­рус­кай мо­вы імя Ска­ры­ны су­мес­на з кам­па­ні­яй «Цу­кер­кі-бай». 21 лю­та­га ва­лан­цё­ры вый­дуць на пе­ша­ход­ную Ле­нін­скую ву­лі­цу, каб па­він­ша­ваць ма­гі­ляў­чан са свя­там і па­час­та­ваць іх ла­сун­ка­мі. Але, каб атры­маць са­лод­кі прыз, пра­хо­жыя па­він­ны бу­дуць за­пі­саць у на­тат­нік сло­ва па-бе­ла­рус­ку.

20-32

А ў су­бо­ту ўсіх, хто ці­ка­віц­ца род­най мо­вай, за­про­сяць у Па­лац куль­ту­ры воб­лас­ці на тра­ды­цый­ную дык­тоў­ку, якая ў гэ­тым го­дзе бу­дзе пры­све­ча­на тво­ру на­ша­га зем­ля­ка Мак­сі­ма Га­рэц­ка­га «На ім­пе­ры­я­ліс­тыч­най вай­не». Тэ­ма вы­бра­на не­вы­пад­ко­ва, па­коль­кі сё­ле­та спаў­ня­ец­ца 100 га­доў з яе па­чат­ку, а Мак­сім Га­рэц­кі быў яе ўдзель­ні­кам. Гас­цей ме­ра­пры­ем­ства так­са­ма ча­ка­юць вы­пра­ба­ван­ні ў пя­ці­бор'і па бе­ла­рус­кай лі­та­ра­ту­ры і мо­ве, ма­тэ­ма­ты­цы, гіс­то­рыі і пры­ро­да­знаў­стве, якое пра­вя­дзе вы­клад­чык ма­тэ­ма­ты­кі Мі­хась Бу­ла­вац­кі. (Як ён ад­зна­чае, ка­лі нех­та з яго па­да­печ­ных пад­час рэ­пе­ты­тар­ства бя­рэц­ца вы­ву­чаць ма­тэ­ма­ты­ку на бе­ла­рус­кай мо­ве, ён на­ват ро­біць зніж­кі.)

За­пла­на­ва­ны і кан­цэрт з удзе­лам ка­лек­ты­ваў уста­но­вы, а так­са­ма ма­гі­лёў­скіх пісь­мен­ні­каў і паэ­таў, ся­род якіх — 86-га­до­вы пісь­мен­нік Вік­тар Ар­цем'­еў, ся­бар вя­до­ма­га паэ­та з Ма­гі­лёў­шчы­ны Аляк­сея Пы­сі­на.

Для дзя­цей так­са­ма пра­ду­гле­джа­ны ка­рыс­ныя за­ба­вы. На гэ­ты раз, на­прык­лад, яны атры­ма­юць ці­ка­выя кніж­кі-раз­ма­лёў­кі. Як ад­зна­чыў стар­шы­ня ма­гі­лёў­ска­га га­рад­ско­га ад­дзя­лен­ня ТБМ Алег Дзьяч­коў, які пра­цуе эк­скур­са­во­дам, вы­ву­чаць род­ную мо­ву ляг­чэй за ўсё не пры­му­со­ва, а не­на­да­куч­лі­ва, у лёг­кай фор­ме. Ка­лі пра гіс­та­рыч­ныя мяс­ці­ны рас­па­вя­да­еш па-бе­ла­рус­ку, лю­дзі не­пры­кмет­на для ся­бе па­чы­на­юць за­да­ваць пы­тан­ні на сва­ёй мо­ве. Вя­лі­кую ці­ка­васць вы­клі­ка­юць так­са­ма су­стрэ­чы з бе­ла­рус­ка­моў­ны­мі пісь­мен­ні­ка­мі і гіс­то­ры­ка­мі, якія ла­дзіць та­ва­рыст­ва.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Студэнцкі попыт на кошт арэнды жылля амаль не паўплываў

Студэнцкі попыт на кошт арэнды жылля амаль не паўплываў

Спецыялісты адзначаюць: добра яшчэ, што рынак выжыў.

Грамадства

Як правільна суперажываць блізкім? Чаму не працуе звычайнае «Вазьмі сябе ў рукі!»?

Як правільна суперажываць блізкім? Чаму не працуе звычайнае «Вазьмі сябе ў рукі!»?

У падтрымцы звычайна маюць патрэбу ўсе жывыя людзі ў складаныя перыяды жыцця.

Культура

Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам

Франтавiк Мiхаiл Чэпiк эксперыментаваў з аэражывапiсам

Як хлапчук з беларускай глыбiнкi здолеў паступiць у Маскоўскае мастацкае вучылiшча iмя Калiнiна?