Вы тут

ВАВ

Пар­ты­зан­ская зброя: му­зей зна­ё­міць з ка­лек­цы­яй
0 624

Пар­ты­зан­ская зброя: му­зей зна­ё­міць з ка­лек­цы­яй

У Дзяр­жаў­ным му­зеі гіс­то­рыі Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны прай­шла прэ­зен­та­цыя аль­бо­ма, які па­ба­чыў свет у Вы­да­вец­кім до­ме «Звяз­д

Пе­ра­тоц­кае пад­пол­ле
0 641

Пе­ра­тоц­кае пад­пол­ле

Мае род­ныя Пе­ра­то­кі. Дзі­ця­чыя і юнац­кія га­ды, якія пом­няц­ца так яск­ра­ва.

Му­зы пад­час вай­ны не маў­ча­лі
0 541

Му­зы пад­час вай­ны не маў­ча­лі

Жа­хі лі­ха­лец­ця вы­яві­лі­ся ў тво­рах мас­та­коў Бе­ла­ру­сі і Ра­сіі

Сал­дат не вяр­нуў­ся з вай­ны
0 417

Сал­дат не вяр­нуў­ся з вай­ны

На Ма­гі­лёў­шчы­не ўста­на­ві­лі ім­ёны яшчэ трох во­і­наў Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

ТУРК­МЕН­СКІ САЛ­ДАТ ДА­ЧА­КАЎ­СЯ ПРЫ­ЕЗ­ДУ НА­ШЧАД­КАЎ
0 596

ТУРК­МЕН­СКІ САЛ­ДАТ ДА­ЧА­КАЎ­СЯ ПРЫ­ЕЗ­ДУ НА­ШЧАД­КАЎ

Сал­да­ты і афі­цэ­ры Вя­лі­кай Ай­чын­най... Кож­ны з іх, за­гі­ну­лых, быў для ка­гось­ці род­ным ча­ла­ве­кам.

Тры «Звязды»
0 622

Тры «Звязды»

Ме­на­ві­та пад­поль­ная «Звяз­да» ўнес­ла важ­кі ўклад у зняц­це «яр­лы­коў» з мін­скіх пад­поль­шчы­каў

Вайна знутры
0 347

Вайна знутры

Го­мель­скія тэ­ле­ві­зі­йні­кі зла­дзі­лі эк­скурс

За кож­най ліч­бай — лёс і боль
0 450

За кож­най ліч­бай — лёс і боль

Мі­ністр унут­ра­ных спраў ге­не­рал-ма­ёр мі­лі­цыі Ігар Шу­не­віч су­стрэў­ся з ве­тэ­ра­на­мі Вя­лі­

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра
0 771

Сім­вал ве­ры ў лю­дзей і ў пе­ра­мо­гу праў­ды і даб­ра

Бе­ла­русь бы­ла пер­шай у све­це кра­і­най, якая ства­ры­ла Му­зей Вя­лі­кай Ай­чын­най вай­ны.

Ма­тэ­ры­я­лі­за­ва­ная Па­мяць
0 296

Ма­тэ­ры­я­лі­за­ва­ная Па­мяць

Гэ­та бу­дзе не прос­та му­зей, а свай­го ро­ду аду­ка­цый­ны цэнтр, які да­ня­се аб'­ек­тыў­

Пашана, увага плюс дадатак да пенсіі
0 449

Пашана, увага плюс дадатак да пенсіі

У на­шай кра­і­не ўжо прак­тыч­на за­вер­ша­на вы­пла­та ма­тэ­ры­яль­най да­па­мо­гі ве­тэ­ра­нам Вя­л

Усім ня­го­дам на­пе­ра­кор
0 674

Усім ня­го­дам на­пе­ра­кор

Мне хо­чац­ца рас­ка­заць пра муж­на­га ча­ла­ве­ка з над­звы­чай цяж­кім лё­сам, не­звы­чай­ным і ня­п