Вы тут

Свят­ла­на Барысенка

0 1122

І кісла, і горка, і «прыпякае»

Са­май рас­паў­сю­джа­най тэ­май пы­тан­няў на гэ­ту «пра­мую лі­нію» ста­ла пя­кот­ка.

0 1062

Цана здароўя

Лепш доб­рыя звыч­кі, чым доб­рыя ле­кі

0 1133

Пагуляем у «сароку»

Наш га­лаў­ны мозг раз­ві­ва­ец­ца ця­гам уся­го жыц­ця — ён не да­ста­ец­ца лю­дзям ад на­ра­джэн­ня ў цал­кам сфар­мі­ра­ва­ным вы­гля­дзе.

0 1168

Новы інтэр'ер для дамскай бялізны

У Мін­ску на пра­спек­це Дзяр­жын­ска­га не так даўно ад­крыў­ся яшчэ адзін, але пер­шы ў аб­ноў­ле­ным ды­зай­не, фір­мен­ны ма­га­зін «Мі­ла­в

0 1036

Дырэктар гомельскай птушкафабрыкі — пад вартай

Су­пра­цоў­ні­кі Ка­мі­тэ­та дзяр­жаў­най бяс­пе­кі за­тры­ма­лі пад­час атры­ман­ня 50 млн руб­лёў у якас­ці ха­ба­ру ды­рэк­та­ра прад­пры­ем­

0 802

Ад бадзёрасці да тармажэння

Што бу­дзе, ка­лі не­да­аца­ніць шко­ду ку­рэн­ня?

0 709

І насмарк, і кашаль, і тэмпература…

Эпі­дэ­міі гры­пу сё­ле­та ў нас мо­жа і не быць, ад­нак гэ­та не вы­клю­чае рос­ту вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных ін­фек­цый

0 813

Калі есці — дык з розумам

Ха­це­ла зноў на­пі­саць аб шко­дзе шкод­най ежы і шкод­ных звы­чак.

0 775

Народ галасуе за барысаўскія медпрэпараты

Ба­ры­саў­скі за­вод ме­ды­цын­скіх прэ­па­ра­таў пе­ра­мог у на­мі­на­цыі «Вы­твор­ца ме­ды­цын­скіх прэ­па­ра­таў» прэ­міі спа­жы­вец­ка­га пр

0 694

Як харчавацца дыябетыку?

«На­пі­шы­це, ка­лі лас­ка, якія га­тун­кі буль­бы змя­шча­юць менш крух­ма­лу, каб маг­лі ўжы­ваць яе хво­рыя на цук­ро­вы дыя­бет.

0 788

Загартуйся і... не чхай!

І ча­му дзе­ці час­цей за да­рос­лых па­ку­ту­юць ад вост­рых рэ­спі­ра­тор­ных ві­рус­ных ін­фек­цый? Усё прос­та.