Вы тут

Ігар Пет­ры­шэн­ка

0 1290

Ра­дзі­ма — і кры­лы, і кры­ні­ца для на­тхнен­ня

Над­звы­чай­ны і Паў­на­моц­ны Па­сол Рэс­пуб­лі­кі Бе­ла­русь у Ра­сій­скай Фе­дэ­ра­цыі Ігар Пет­ры­шэн­ка ўру­чыў у Маск­ве ме­даль Фран­цыс­