Вы тут

Алесь Ба­дак

0 2933

Алесь Бадак. «Дождж ліў як з вядра»

Апавяданне.

0 2971

Вандруем вярхом на... канапе

Алесь Бадак. Як рассмяшыць папугая: аповесці, казкі, апавяданні, вершы. — Мінск: Звязда, 2015. — 344 с.

0 951

Альма, Альмачка!

А ну, тар­маз­ні! — за­га­даў лей­тэ­нант сяр­жан­ту, піль­на ўгля­да­ю­чы­ся ку­дысь­ці ў бок пар­ка.

0 1347

Адкрытасць і аб'ектыўнасць

Но­вы фар­мат стасункаў Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з жур­на­ліс­та­мі апраў­даў ся­бе ад­кры­тас­цю і ін­фар­ма­тыў­нас­цю.

0 1213

СЦЯЖЫНА Ў МОРЫ

Праб­ле­мы школь­на­га вы­ха­ван­ня заў­сё­ды хва­ля­ва­лі пісь­мен­ні­каў.

0 2003

Светлы дом нашых дум

Лі­та­ра­тур­ны му­зей Ян­кі Ку­па­лы свят­куе сваё 70-год­дзе

0 1251

АПОШ­НЯЕ ПА­ЛЯ­ВАН­НЕ СТЭ­ФА­НА БА­ТО­РЫЯ

Гіс­то­ры­кі лю­бяць вы­лоў­лі­ваць у тво­рах пісь­мен­ні­каў пра мі­нуў­шчы­ну роз­ныя не­дак­лад­н

0 1829

«Усё на све­це вы­пад­ко­ва»

«Усё на све­це вы­пад­ко­ва», — на­пі­саў не­ка­лі Ва­сіль Са­хар­чук у ад­ным са сва­іх вер­шаў, які стаў па­пу­ляр­най пес­няй.

0 8542

Алесь Ба­дак: «Верш пі­шаш для ся­бе, пес­ню — для пуб­лі­кі»

На во­чы мне не­ка­лі тра­пі­лі­ся дзі­ця­чыя кні­гі Але­ся Ба­да­ка.

0 1178

Культурны пульс

Пер­шы са­цы­я­куль­тур­ны ка­нал ад­зна­чыў сваю пер­шую га­да­ві­ну.

0 4585

Водар кнiгi

Яны не знік­нуць кан­чат­ко­ва, на­пэў­на, ні­ко­лі.