Вы тут

Алена Даўжанок

0 1095

Дзе дарога — там і шлях

Амаль 50 кіламетраў новай кальцавой «апрануцца» ў бетон да маразоў.

0 1222

Каб зімой маразы не дапякалі

Такая ўжо традыцыя  ў супрацоўнікаў нашай газеты: кожны год цікавіцца справамі камунальнага вытворчага ўнітарнага прадпрыемства «Петрыкаўск

0 2862

Там, дзе вечную песню пяе Белавежа

На­пя­рэ­дад­ні 75-год­дзя ства­рэн­ня за­па­вед­ні­ка ў Бе­ла­веж­скай пу­шчы мы да­ве­да­лі­ся, што зна­чыць ува­ход на­цпар­ку ў спіс су­свет

0 1150

Мазырскі варыянт «каралевы палёў»

Та­кую пры­га­жосць пры­ро­ды, як у на­ва­кол­лях ку­ку­ру­зака­ліб­ро­вач­на­га за­во­да, рэд­ка дзе па­ба­чыць мож­на.

0 958

ЗА КОЖНЫМ ВЫТВОРЧЫМ ПАКАЗЧЫКАМ — НЯСТОМНАЯ ПРАЦА ЛЮДЗЕЙ

Пру­жан­скае ра­ён­нае спа­жы­вец­кае та­ва­рыст­ва ад­зна­чае сё­ле­та сваё 75-год­дзе

0 775

Узлёт «Жураўлінага»

Мес­цам для пра­вя­дзен­ня прэс-кан­фе­рэн­цыі гу­бер­на­та­ра Брэст­чы­ны Кан­стан­ці­на Су­ма­ра па вы­ні­ках го­да не­здар­ма быў вы­бра

0 1292

Экспартаарыентаваная прадукцыя, новыя рабочыя месцы для гараджан

У са­вец­кія ча­сы Пру­жан­скі за­вод ра­дыё­дэ­та­ляў быў, па сут­нас­ці, го­ра­даў­тва­раль­ным прад­пры­ем­ствам і пра­ца­ваў на аба­рон

0 976

Шлях на новыя сусветныя рынкі ляжыць праз мадэрнізацыю

Для калектыву Беларускага оптыка-механічнага аб'яднання, якое ўзначальвае генеральны дырэктар, доктар тэхнічных навук, прафесар Вячаслаў Ал

0 1006

«Гомельхлебапрадукт» — заўсёды на крок наперадзе

На гэтае прадпрыемства наш «звяздоўскi дэсант» высаджваўся ўжо неаднойчы, i кожны раз мы радавалiся яго поспехам.

0 1112

Мясцовыя дарогі Гродзеншчыны — пад надзейнай «апекай»

КУП «Гроднааблдарбуд»: прафесіяналізм і адказнасць