Вы тут

Кава і цыкорый: хто каго


Зда­ро­ва­му хар­ча­ван­ню трэ­ба ву­чыц­ца. Бу­дзем ра­біць гэ­та з да­па­мо­гай за­гад­чы­цы ла­ба­ра­то­рыі комп­лекс­ных праб­лем гі­гі­е­ны хар­чо­вых пра­дук­таў На­ву­ко­ва-прак­тыч­на­га цэнт­ра гі­гі­е­ны, кан­ды­да­та ме­ды­цын­скіх на­вук Алы БАН­ДА­РУК.

Сён­ня жыц­цё ў не­ка­то­рых кра­і­нах не­маг­чы­ма ўя­віць без куб­ка ка­вы. Больш за ін­шых ка­ву п'юць шве­ды, фі­ны, нар­веж­цы — паў­ноч­ныя на­ро­ды.

На­ту­раль­ная сма­жа­ная ка­ва змя­шчае ка­ля 30 пра­цэн­таў эк­стра­ак­тыў­ных рэ­чы­ваў, якія рас­пус­ка­юц­ца ў га­ра­чай ва­дзе і ства­ра­юць та­кім чы­нам гус­ты на­пой са спе­цы­фіч­ным во­да­рам. Ка­фе­ін — ад­но з га­лоў­ных рэ­чы­ваў ка­вы — аказ­вае ўзбу­джаль­нае дзе­ян­не на цэнт­раль­ную нер­во­вую сіс­тэ­му (сты­му­люе пра­ца­здоль­насць) і на сар­дэч­на-са­су­дзіс­тую сіс­тэ­му (па­вы­шае час­та­ту і сі­лу сар­дэч­ных ска­ра­чэн­няў).

Што­дзён­ная до­за не па­він­на пе­ра­вы­шаць 2-3 куб­кі ў дзень. Ідэа­льна ўжы­ваць аб­са­лют­на све­жую ка­ву. Не больш за 1 чай­ную лыж­ку на 1 шклян­ку ва­ды, у пер­шай па­ло­ве дня і не на­шча. Уме­ра­нае ўжы­ван­не ка­вы на­ват ка­рыс­нае.

Ста­ноў­чыя ўлас­ці­вас­ці:

па­збаў­лен­не кво­лас­ці і сан­лі­вас­ці;

па­вы­шэн­не тры­ва­лас­ці, пе­ра­ма­ган­не стом­ле­нас­ці;

— пры гі­па­та­ніі 1-2 куб­кі па­ляп­ша­юць са­ма­ад­чу­ван­не.

Ад­моў­ныя ўлас­ці­вас­ці:

уз­моц­не­нае сэр­ца­біц­цё. Гэ­та не­аб­ход­на ўліч­ваць лю­дзям з па­ру­шэн­ня­мі рыт­му сэр­ца (та­хі­кар­ды­яй, арыт­мі­яй, эк­стра­сіс­та­лі­яй);

па­вы­шае ціск (на­пой не рэ­ка­мен­ду­ец­ца лю­дзям з ар­тэ­рыя­льнай гі­пер­тэн­зі­яй);

нель­га ўжы­ваць на­шча пры па­вы­ша­най кіс­лот­нас­ці страў­ні­ка­ва­га со­ку, яз­ве страў­ні­ка і два­нац­ца­ці­перс­най кіш­кі, хва­ро­бах стра­ва­валь­на­га трак­ту (не­аб­ход­на спа­чат­ку неш­та з'ес­ці або раз­ба­віць ка­ву ма­ла­ком).

ле­пей не ўжы­ваць пас­ля грун­тоў­най ежы (як і на­огул лю­бую вад­касць);

вы­клі­кае пры­вы­кан­не (ка­лі пры рэ­гу­ляр­ным ужы­ван­ні ад­мо­віц­ца ад на­пою, то праз 18 га­дзін з'яў­ля­юц­ца сімп­то­мы так зва­най «ка­ва­вай аб­сты­нен­цыі» — га­лаў­ны боль, сла­басць, лёг­кі боль у мыш­цах, раз­драж­няль­насць, сэр­ца­біц­цё, па­ру­шэн­не сну, па­вы­ша­нае вы­дзя­лен­не ма­чы, хоць звы­чай­на сімп­то­мы зні­ка­юць на пра­ця­гу су­так).

Ко­рань цы­ко­рыю вы­ка­рыс­тоў­ва­юць для пры­га­та­ван­ня ка­ва­вых на­по­яў ра­зам з зер­нем ка­вы, а так­са­ма ён з'яў­ля­ец­ца асноў­ным яе за­мен­ні­кам. Вы­су­ша­ныя і аб­сма­жа­ныя ка­ра­ні цы­ко­рыю знач­на па­ляп­ша­юць смак на­ту­раль­най ка­вы.

Рас­тва­раль­ны цы­ко­рый, які пры­мя­ня­юць для пры­га­та­ван­ня на­пою, вы­раб­ля­юць з аб­сма­жа­на­га ко­ра­ня. Як на­пой цы­ко­рый мае кры­ху гар­ка­ва­ты на­сы­ча­ны смак, па­доб­ны на смак ка­вы ці ка­ка­вы. Ка­лі да­даць ма­ла­ко і цу­кар, то гэ­тае па­да­бен­ства ста­не яшчэ больш за­ўваж­ным.

Ка­рыс­ныя ўлас­ці­вас­ці:

За­мя­ня­ю­чы цы­ко­ры­е­вым на­по­ем ха­ця б кож­ны дру­гі ку­бак ка­вы, мож­на іс­тот­на зні­зіць што­дзён­ную до­зу ка­фе­і­ну.

Змя­шчае 40-60 пра­цэн­таў ка­рыс­на­га іну­лі­ну — раз­на­від­нас­ці клят­чат­кі, якая спры­яль­на ўплы­вае на стра­ва­валь­ную сіс­тэ­му і да­па­ма­гае зні­зіць уз­ро­вень ха­лес­тэ­ры­ну.

Ко­рань ба­га­ты на ві­та­мін С, пек­цін, ві­та­мі­ны гру­пы В (B1, B2, B3), смо­лы, мак­ра- і мік­ра­эле­мен­ты (К, Na, Ca, Mg, Fe, Р і  інш.), ка­ра­цін, ар­га­ніч­ныя кіс­ло­ты, бял­ко­выя і ду­біль­ныя рэ­чы­вы. Дзя­ку­ю­чы гэ­та­му на­поі з цы­ко­рыю за­ста­юц­ца вы­дат­ным агуль­на­ўма­ца­валь­ным срод­кам.

Пер­ша­па­чат­ко­ва мае кры­ху са­лад­ка­ва­ты смак, які ро­біць на­пой мяк­кім, та­му мож­на на­ват не да­да­ваць цу­кар — абы­сці­ся ма­ла­ком і, на­прык­лад, чай­най лыж­кай мё­ду.

Раз­мо­ва ідзе пра ўні­каль­ны пра­дукт, здоль­ны за­мя­ніць нам ка­ву ра­ні­цай і на­даць ба­дзё­рас­ці на ўвесь дзень.

Як і з лю­бым ін­шым на­по­ем, цы­ко­ры­ем не вар­та праз­мер­на за­хап­ляц­ца. Ка­лі вы — пры­хіль­нік зда­ро­ва­га ла­ду жыц­ця, зна­чыць, ве­да­е­це, што леп­шы ся­бар зда­роўя — раз­на­стай­насць.

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Шалям засталося прыкласці зусім няшмат намаганняў, каб жаданая мэта была дасягнута.

Грамадства

Камандзір вядзе за сабой

Камандзір вядзе за сабой

Пяцікурснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта імя Е. Полацкай быў удастоены ганаровага звання «Чалавек года Віцебшчыны — 2023».

Моладзь

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Вераніка Цубікава: Натхняюся жаданнем дзяліцца

Яе песні займаюць першыя радкі ў музычных чартах краіны, пастаянна гучаць на радыё і тэлебачанні.