Вы тут

На дзень на­ра­джэн­ня — 500 л са­ма­гон­кі!


Леп­шы па­да­ру­нак — той, які зроб­ле­ны сва­і­мі ру­ка­мі. Ма­быць, так раз­ва­жаў мін­ча­нін, які пад­рых­та­ваў да свай­го дня на­ра­джэн­ня 500 л са­ма­гон­кі.

Вар­та­вым па­рад­ку па­сту­пі­ла ін­фар­ма­цыя аб тым, што ў ад­ным з пры­ват­ных да­моў на ву­лі­цы Ма­лой за­хоў­ва­ец­ца спір­таз­мя­шчаль­ная пра­дук­цыя. Ту­ды для пра­вер­кі пры­бы­лі су­пра­цоў­ні­кі ад­дзе­ла ахо­вы пра­ва­па­рад­ку і пра­фі­лак­ты­кі РУ­УС. На мес­цы знай­шлі дзве боч­кі са­ма­гон­кі па 250 л кож­ная. Гас­па­дар жыл­ля за­явіў, што так пад­рых­та­ваў­ся спраў­ляць свой дзень на­ра­джэн­ня. Ад­нак мі­лі­цы­ян­еры яму не па­ве­ры­лі — са­ма­гон­ку кан­фіс­ка­ва­лі і зні­шчы­лі. А гас­па­да­ру до­ма ця­пер прый­дзец­ца за­пла­ціць штраф 1,5 млн руб­лёў. Яшчэ 650 л са­ма­гон­най бра­гі вы­яві­лі ў за­кі­ну­тым до­ме на ву­лі­цы Пят­роў­шчы­на.

«Мінск — На­ві­ны».

 

Выбар рэдакцыі

Калейдаскоп

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Усходні гараскоп на наступны тыдзень

Стральцам на гэтым тыдні не трэба пераацэньваць сваіх магчымасцяў.

Гандаль

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Кандытарскія вырабы — брэнд беларускай харчовай прамысловасці

Напярэдадні Міжнароднага сімпозіума кандытараў эксперты расказалі аб планах і перспектывах кандытарскай галіны.

Сям'я і дэмаграфія

Святлана Клачкова: Чым больш дзяцей, тым больш любові

Святлана Клачкова: Чым больш дзяцей, тым больш любові

Як жа шматдзетная сям’я спраўляецца з хатнімі клопатамі?