Вы тут

ЗА КОЖНЫМ ВЫТВОРЧЫМ ПАКАЗЧЫКАМ — НЯСТОМНАЯ ПРАЦА ЛЮДЗЕЙ


Пру­жан­скае ра­ён­нае спа­жы­вец­кае та­ва­рыст­ва ад­зна­чае сё­ле­та сваё 75-год­дзе

Ар­га­ні­за­цыя, ство­ра­ная ў да­лё­кім 1939 го­дзе, і за­раз па­спя­хо­ва пра­цуе на ні­ве ганд­лё­ва­га аб­слу­гоў­ван­ня на­сель­ніц­тва рай­цэнт­ра і вя­лі­ка­га ра­ё­на. Гіс­то­рыі та­ва­рыст­ва ця­пер пры­све­ча­ны цэ­лы му­зей. Тут за­хоў­ва­юц­ца шмат­лі­кія да­ку­мен­ты, здым­кі, раз­на­стай­ныя да­ку­мен­таль­ныя свед­чан­ні за­слуг па­пя­рэд­ні­каў, а так­са­ма рэ­ча­выя ра­ры­тэ­ты. І са­мыя ці­ка­выя з экс­па­на­таў, на­пэў­на, ва­гі. Ад­ным га­доў пад сто, яны ўпры­го­жа­ны ад­мыс­ло­вай разь­бой і за­кру­час­ты­мі фі­гур­ка­мі. Дру­гія прос­тыя, пер­шай па­ло­вы мі­ну­ла­га ста­год­дзя, слу­жы­лі ганд­лё­вай спра­ве са­вец­кай эпо­хі. Экс­па­на­ты збі­ра­лі не­каль­кі па­ка­лен­няў пра­цаў­ні­коў та­ва­рыст­ва. Ця­пер сю­ды з ці­ка­вас­цю за­зі­ра­юць ма­ла­дыя спе­цы­я­ліс­ты, якія ма­юць спра­ву з кам­п'ю­тар­най сіс­тэ­май ганд­лю. На фо­не гэ­тых ста­ра­даў­ніх ва­гаў асаб­лі­ва ўну­шаль­на вы­гля­да­юць пе­ра­ме­ны ў су­час­ных кра­мах. Пе­ра­ме­ны, якія на­сту­пі­лі ў вы­ні­ку ма­дэр­ні­за­цыі вы­твор­час­ці. Пра ма­дэр­ні­за­цыю і ін­шыя кі­рун­кі ра­бо­ты рас­ка­заў у сва­ім ка­рот­кім ін­тэр­в'ю стар­шы­ня праў­лен­ня Пру­жан­ска­га ра­ён­на­га спа­жы­вец­ка­га та­ва­рыст­ва Дзміт­рый КАР­ПЕЙ.

IMG_0625

— У ар­га­ні­за­цый­ным пла­не рай­спа­жыў­та­ва­рыст­ва скла­да­ец­ца з праў­лен­ня, ся­мі фі­лі­ялаў і пры­ват­на­га ўні­тар­на­га прад­пры­ем­ства з пра­вам юры­дыч­най асо­бы, — адзначыў Дзміт­рый Пят­ро­віч. — Фі­лі­ял «Прад­та­ва­ры» мае 19 крам, рэ­ста­ран, ка­вяр­ні, ба­ры, ста­ло­выя, за­бяс­печ­вае роз­ніч­ным ганд­лем і па­слу­га­мі гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня ра­ён­ны цэнтр. Ана­ла­гіч­ныя фі­лі­­ялы дзей­ні­ча­юць у пры­­­га­­рад­­най, ру­жан­скай і ша­ра­­шоў­скай зо­нах. Фі­лі­ял «Ка­апт­ранс» мае свой транс­парт­ны парк — 74 адзін­кі — і аказ­вае па­слу­гі на­сель­ніц­тву. Акрамя пе­ра­воз­кі гру­заў, ка­а­пе­ра­та­ры пра­па­ну­юць клі­ен­там так­са­ма тэх­ніч­нае аб­слу­гоў­ван­не і ра­монт аў­та­ма­бі­ляў. Мно­гія аў­та­ама­та­ры аца­ні­лі якасць на­шых па­слуг і звяр­та­юц­ца ме­на­ві­та да нас.

Са­мы вя­лі­кі вы­твор­чы фі­лі­ял — «Кам­бі­нат ка­а­пе­ра­тыў­най пра­мыс­ло­вас­ці». Ім па­спя­хо­ва кі­руе На­тал­ля Мі­хай­лаў­на Жук. Кам­бі­нат мае цэх па вы­твор­час­ці рыб­най пра­дук­цыі, цэх мяс­ных паў­фаб­ры­ка­таў, цэх па вы­твор­час­ці без­ал­ка­голь­ных на­піт­каў, учас­так па вы­ра­бе цві­коў. Га­лоў­нае прад­пры­ем­ства кам­бі­на­та, якім, не­су­мнен­на, з'яў­ля­ец­ца хле­ба­за­вод, за­бяс­печ­вае хле­ба­бу­лач­най пра­дук­цы­яй ганд­лё­выя ўста­но­вы го­ра­да і ра­ё­на. Не­каль­кі га­доў та­му на прад­пры­ем­стве фак­тыч­на аб­ноў­ле­на аб­ста­ля­ван­не. Но­выя ім­парт­ныя ма­шы­ны і ме­ха­ніз­мы ад­па­вя­да­юць усім па­тра­ба­ван­ням су­час­на­га хле­ба­пя­чэн­ня.

IMG_0806

Ка­лек­тыў прад­пры­ем­ства, дзе пра­цуе менш за 90 ча­ла­век, вы­пус­кае 60 най­мен­няў хле­ба­бу­лач­най пра­дук­цыі. Су­тач­ны аб'­ём вы­ра­бу скла­дае ад 8 да 10 тон у за­леж­нас­ці ад се­зо­на. Пру­жан­скія хле­ба­пё­кі па­ста­ян­на рас­пра­цоў­ва­юць улас­ныя ві­ды пра­дук­цыі і наз­вы да­юць ад­па­вед­ныя, звя­за­ныя з род­ны­мі мяс­ці­на­мі: ба­то­ны «Су­хо­паль­скі», «Лі­ноў­скі», «Пру­жан­скі», «Ру­жан­скі», «Пу­шчан­скі». Апош­нім ча­сам вя­лі­кая ўва­га на­да­ец­ца ды­е­тыч­ным га­тун­кам хле­ба.

На ра­хун­ку на­шых хле­ба­пё­каў цэ­лая га­ле­рэя раз­на­стай­ных уз­на­га­род. Ле­тась яны атры­ма­лі асаб­лі­ва каш­тоў­ную ад­зна­ку — ча­ты­ры дып­ло­мы за роз­ныя на­мі­на­цыі кон­кур­су «Густ» і за­ла­ты «Густ» за ста­біль­на вы­со­кую якасць, ука­ра­нен­не но­вых тэх­на­ло­гій і шы­ро­кі асар­ты­мент вы­пус­ка­е­май пра­дук­цыі.

IMG_0780

— На са­мым па­чат­ку на­шай су­стрэ­чы вы за­кра­ну­лі тэ­му ма­дэр­ні­за­цыі пра­мыс­ло­вас­ці і прад­пры­ем­стваў ганд­лю. Аб якіх вы­ні­ках пра­ве­дзе­най ма­дэр­ні­за­цыі мож­на га­ва­рыць ця­пер?

— У Цэнт­раль­ным уні­вер­са­ме, ма­га­зі­не «Па­ля­вы» поў­нас­цю за­ме­не­на ганд­лё­вае і ха­ла­дзіль­нае аб­ста­ля­ван­не. На­бы­ты яго но­выя су­час­ныя ві­ды. У вы­ні­ку ство­ра­ны да­дат­ко­выя пло­шчы для за­хоў­ван­ня пра­дук­цыі, якая мае не­вя­лі­кія тэр­мі­ны за­хоў­ван­ня. З на­быц­цём вы­на­сно­га хо­ла­ду з'я­ві­ла­ся маг­чы­масць знач­на па­шы­рыць асар­ты­мент пра­дук­таў, да якіх па­куп­нік атры­маў сва­бод­ны до­ступ. Зу­сім но­вы эс­тэ­тыч­ны вы­гляд на­бы­лі на­шы буй­ныя кра­мы, што так­са­ма вы­клі­кае ці­ка­васць па­куп­ні­ка, пры­цяг­вае яго ўва­гу. Да та­го ж но­вае аб­ста­ля­ван­не да­ло маг­чы­масць знач­на эка­но­міць энер­гію. Ад­на толь­кі ліч­ба, каб пра­ілюст­ра­ваць ска­за­нае: пас­ля пра­вя­дзен­ня ма­дэр­ні­за­цыі ўні­вер­са­ма «Па­ля­вы» ад­бы­ло­ся ска­ра­чэн­не спа­жы­ван­ня элект­ра­энер­гіі на 25 міль­ё­наў руб­лёў. А ска­ра­чаць вы­дат­кі сён­ня над­звы­чай ак­ту­аль­на.

Важ­ным склад­ні­кам па­ляп­шэн­ня ганд­лё­ва­га аб­слу­гоў­ван­ня, на мой по­гляд, з'яў­ля­ец­ца па­ста­ян­нае па­вы­шэн­не ква­лі­фі­ка­цыі пер­са­на­лу. Пры­ем­на ад­зна­чыць, што пра­да­вец вы­шэй­на­зва­на­га ўні­вер­са­ма «Па­ля­вы» Але­ся Се­мян­чук у аб­лас­ным кон­кур­се «Леп­шы па пра­фе­сіі» ле­тась ста­ла пер­шай і да­стой­на прад­ста­ві­ла на­шу воб­ласць на рэс­пуб­лі­кан­скім уз­роў­ні, па­ка­заў­шы дру­гі вы­нік.

IMG_0669

Уда­лым пры­кла­дам усё той жа ма­дэр­ні­за­цыі мож­на на­зваць пе­ра­аб­ста­ля­ван­не ка­вяр­ні «Біст­ро» Цэнт­раль­на­га ўні­вер­са­ма ў пі­цэ­рыю ў снеж­ні мі­ну­ла­га го­да. У Пру­жа­нах да­гэ­туль ні­хто пі­цы не вы­раб­ляў. На­ват са­мі не ча­ка­лі, што дзён­ны та­ва­ра­аба­рот бы­ло­га «Біст­ро» вы­рас­це ў два ра­зы. У пі­цэ­рыі пра­ду­ма­на ўсё: мэб­ля, ін­шыя прад­ме­ты ін­тэр'­еру вы­ка­на­ны з дрэ­ва. Утуль­ная ат­мас­фе­ра ад­ра­зу прый­шла­ся да­спа­до­бы га­ра­джа­нам. Ну і кан­ды­та­ры на­шы вель­мі ста­ра­юц­ца. Та­му пру­жан­ская піц­ца, пры­га­та­ва­ная па італь­ян­скіх рэ­цэп­тах, ад­ра­зу знай­шла пры­хіль­ні­каў: да нас пры­хо­дзяць цэ­лы­мі сем'­я­мі. І мы гэ­та­му вель­мі ра­ды. За дзень 31 снеж­ня атры­ма­лі вы­руч­ку 20 міль­ё­наў руб­лёў. Для рай­цэнт­ра гэ­та над­звы­чай доб­ры па­каз­чык. У не­вя­лі­кіх га­ра­дах, да якіх мож­на ад­нес­ці і наш, бы­вае, што за ме­сяц той ці ін­шы пункт гра­мад­ска­га хар­ча­ван­ня мае та­кую вы­руч­ку.

— Спа­жы­вец­кая ка­а­пе­ра­цыя, асаб­лі­ва ў сель­скай мяс­цо­вас­ці, заў­сё­ды аса­цы­я­ва­ла­ся з ганд­лем. Ця­пер, ві­даць, мож­на га­ва­рыць і аб са­цы­яль­най функ­цыі ва­шай ар­га­ні­за­цыі.

— Вы ма­е­це ра­цыю. Са 126 на­шых ганд­лё­вых прад­пры­ем­стваў 106 зна­хо­дзяц­ца ў вёс­ках. 135 на­се­ле­ных пунк­таў аб­слу­гоў­ва­ец­ца аў­та­кра­ма­мі — іх у нас што­дзень вы­хо­дзіць на марш­ру­ты сем. У 65 вёс­ках, ку­ды на­вед­ва­юц­ца аў­та­кра­мы (пры­чым тры ра­зы на ты­дзень), пра­жы­вае менш за 20 ча­ла­век. Зра­зу­ме­ла, што ў ма­лень­кіх вёс­ках за­ста­лі­ся ад­ны пен­сі­я­не­ры, якія ро­бяць мі­ні­маль­ныя па­куп­кі. Та­му ган­даль тут па вы­зна­чэн­ні бу­дзе страт­ным. І ка­лі ра­ней вы­ха­дам бы­ло пе­ра­раз­мер­ка­ван­не срод­каў з пры­быт­ко­ва­га га­рад­ско­га ганд­лю на страт­ныя сель­скія пункты, то ця­пер гэ­та ста­но­віц­ца праб­ле­ма­тыч­ным. У рай­цэнтр пры­хо­дзяць вя­лі­кія ганд­лё­выя ар­га­ні­за­цыі, якія бу­ду­юць свае су­пер­мар­ке­ты на са­мых вы­гад­ных пля­цоў­ках. І па­коль­кі яны не вы­кон­ва­юць ні­я­кай са­цы­яль­най функ­цыі, то пра сум­лен­ную кан­ку­рэн­цыю не мо­жа іс­ці га­вор­ка. Але ж мы пра­цу­ем у гэ­тых умо­вах і па­він­ны зна­хо­дзіць са­мыя ап­ты­маль­ныя ра­шэн­ні.

Свят­ла­на ЯС­КЕ­ВІЧ, Але­на ДАЎЖАНОК, Яў­ген ПЯ­СЕЦ­КІ (фо­та) і з архіва прадпрыемства.

УНП 200026707

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Што трэба ведаць тым, хто адпачывае каля вадаёмаў

Нават пры наяўнасці на пляжы ратавальнай станцыі не варта грэбаваць элементарнымі правіламі бяспекі. 

Экалогія

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

У Беларусі пабудуюць 30 рэгіянальных смеццеперапрацоўчых заводаў

Агульная плошча звалак у Беларусі займае каля 4 тысяч гектараў.