Вы тут

Уладзімір Ліхадзедаў

0 3185

«Звяздоўцы» выпрабавалі на сабе справу старажытнага кнігадрукавання

«Друкарскі двор XVІ стагоддзя» стане першым музеем «з дзеяннем».

0 4105

Уладзімір Ліхадзедаў: “Мару стварыць прыватны музей кнігадрукавання”

Уладзіміра Ліхадзедава добра ведаюць у нашай краіне, ды і за яе межамі — таксама.

0 3901

Свянцянскі прарыў: Вілейка 100 гадоў таму

Пасля ўзяцця 22 жніўня (9-га па старым стылі) 1915 года крэпасці Коўна, 10-я германская армія зрабіла спробу захапіць Вільню.

0 765

Гродна 100 гадоў таму

Напярэдадні Першай сусветнай вайны гродзенская крэпасць уяўляла з сябе сістэму абарончых збудаванняў з трынаццаці фартоў і дваццаці чатырох апор

0 878

У гэты дзень прыйшла вайна...

100 гадоў таму пачалася больш чым трохгадовая акупацыя беларускай зямлі кайзераўскімі войскамі.

0 764

Дып­ла­ма­тыя ста­рых паш­то­вак

Пра­ек­там «У по­шу­ках стра­ча­на­га» Ула­дзі­мір Лі­ха­дзе­даў су­мес­на з га­зе­тай «СБ.

0 1249

Прывітанне з Беларусі

Апублікавана ў газеце "Літаратура і мастацтва" 2.07.2014 г. ________________________________________________________________________

0 498

Дзень вызвалення Беларусі — у ЗША

На аме­ры­кан­скім кан­ты­нен­це так­са­ма прай­шлі ме­ра­пры­ем­ствы, звя­за­ныя з 70-год­дзем вы­зва­лен­ня Бе­ла­ру­сі ад ня­мец­ка-фа­шысц­кіх

0 695

Паштоўка збліжае кантыненты

У ЗША па іні­цы­я­ты­ве Мі­ніс­тэр­ства за­меж

0 3183

Першая сусветная вайна: памяць павінна жыць

Набліжаецца юбілей трагічнай падзеі...