Вы тут

Укрін­форм

0 269

Укра­ін­цы за­бра­лі з бан­каў больш, чым у кры­зіс­ны 2008-ы

З па­чат­ку гэ­та­га го­да ўкра­ін­цы за­бра­лі з бан­каў рэ­корд­ныя 6 млрд до­ла­раў і 32 млрд грыў­няў, па­ве­дам­ляе Укрін­форм са спа­

0 452

Укра­ін­скую мі­лі­цыю пе­рай­мя­ну­юць у па­лі­цыю

Урад Укра­і­ны рас­пра­ца­ваў за­ко­на­пра­ект, якім мі­лі­цыя бу­дзе рэ­ар­га­ні­за­ва­на ў па­лі­цыю, па­ве­да­міў пер­шы ві­цэ-прэм'­ер