Вы тут

украінская міліцыя

0 452

Укра­ін­скую мі­лі­цыю пе­рай­мя­ну­юць у па­лі­цыю

Урад Укра­і­ны рас­пра­ца­ваў за­ко­на­пра­ект, якім мі­лі­цыя бу­дзе рэ­ар­га­ні­за­ва­на ў па­лі­цыю, па­ве­да­міў пер­шы ві­цэ-прэм'­ер