Вы тут

The Times of India.

0 388

Ура­чы вы­свет­лі­лі, у якім уз­рос­це муж­чы­ны най­больш сек­су­аль­на ак­тыў­ныя

Ава Ка­дэл, сек­со­лаг і за­сна­валь­нік Уні­вер­сі­тэ­та Ка­хан­ня­ло­гіі, лі­чыць, што 18 га­доў — фак­тыч­ны пік ак­тыў­нас­ці па­ла­вых муж­чын

0 703

Празмернасць сну не менш не­бяс­печ­ная, чым яго не­да­хоп

Пра шко­ду не­да­хо­пу сну ўра­чы ка­жуць па­ста­ян­на.

0 493

Няправiльнае харчаванне падлеткаў актывiзуе рак

Тлустая ежа, якая спажываецца ў падлеткавым узросце, можа спрыяць развiццю раку грудзей у далейшым i павышае рызыку развiцця агрэсiўнага раку, п