Вы тут

спайс

Як дзеці становяцца наркаманамі?
0 556

Як дзеці становяцца наркаманамі?

Гэта страшнае захворванне з распадам асобы.

0 1993

Як ловяць гандляроў спайсамі

Як быць з тымі, хто піхае атруту падлеткам? Хто яны, так званыя мінёры, і чаму ідуць у гэты бязлітасны «бізнес»? 

0 497

Студэнтка ВНУ распаўсюджвала спайсы

Дзяўчыне можа пагражаць пазбаўленне волі тэрмінам да 15 гадоў.

0 893

Пад школьным дахам: простыя правілы бяспекі

«Мама, у нас Іван на Сцёпку з сякерай напаў, прабіў руку цвіком, у яго кроў пайшла і прыйшлося ў медпункт ісці!» З такой навіной нядаўна пр

0 697

Не «прамаркіруй» жыццё

Ад спайсу няма паратунку

0 510

Па­гі­бель­ная «лёг­касць» быц­ця

У чым не­бяс­пе­ка ку­рыль­ных су­ме­сяў?

0 537

Папаўся на спайсе

Су­пра­цоў­ні­кі пад­раз­дзя­лен­ня па нар­ка­кант­ро­лі ўпраў­лен­ня ўнут­ра­ных спраў Мі­набл­вы­кан­ка­ма пад­час ад­пра­цоў­кі асоб, якія ўж

0 570

Тэр­мін за спайс

Да вась­мі га­доў па­збаў­лен­ня во­лі пры­га­ва­рыў Брэсц­кі суд вы­твор­цу спай­су.

0 1002

Знай­сці ды­ле­ра за ча­ты­ры га­дзі­ны

ўдалося карэспандэнту «Звязды»

0 502

У по­шу­ках «не­зям­ной аса­ло­ды»...

...ма­ла­дыя лю­дзі ўсё час­цей трап­ля­юць да псі­хі­ят­ра ці на­ват гі­нуць

0 466

Смерць ад спайсу

Коль­касць хво­рых на нар­ка­ма­нію ў кра­і­не што­год рас­це. З 1987 го­да яна вы­рас­ла ў 33 ра­зы. У ста­лі­цы — у 56 ра­зоў.