21 верасня, панядзелак

Вы тут

Латвія

0 969

Парламенцкая дэлегацыя Беларусі наведала Латвію

Беларуская дэлегацыя прыняла ўдзел і ў канферэнцыі Балтыйскай асамблеі «Сумесна ўмацоўваючы наша супрацоўніцтва».

0 890

Украіна адмовілася ад правядзення чэмпіянату Еўропы па баскетболе ў 2017 годзе

Пра гэ­та мі­ністр па спра­вах мо­ла­дзі і спор­ту кра­і­ны Ігар Жда­наў па­ве­да­міў у эфі­ры тэ­ле­ка­на­ла ZІK.

0 652

Вашы лепшыя выхадныя

У не­за­быў­нае па­да­рож­жа па Лат­віі, Літ­ве і Бе­ла­ру­сі за­пра­шае кі­раў­нік ад­мі­ніст­ра­цыі Лат­галь­ска­га рэ­гі­ё­на пла­на­ван­ня Іве

0 2572

Вячка Целеш: «На мяне працаваў увесь Савецкі Саюз»

Як у яго апынулася асадка Караткевіча, а таксама чаму Барадулін папрасіў за падарунак 15 капеек, распавёў «Звяздзе» рыжскі мастак з трывалымі бе

0 582

Па­ла­ча­не здзі­ві­лі пры­сма­ка­мі

У са­мым ста­ра­жыт­ным го­ра­дзе Лат­віі прад­стаў­ні­кі По­лац­ка­га ра­ё­на бра­лі ўдзел у ку­лі­нар­ным фес­ты­ва­лі.

0 404

Лат­вія за­ба­ра­ні­ла ўезд Каб­зо­ну, Ва­ле­рыі і Газ­ма­на­ву

Мі­ніс­тэр­ства за­меж­ных спраў Лат­віі апуб­лі­ка­ва­ла ім­ёны трох вя­до­мых ра­сій­скіх спе­ва­коў, якім за­ба­ро­не­ны ўезд у кра­і­ну

0 580

Свя­та друж­бы на мя­жы трох кра­ін

Закладзеную капсулу міру ўскрыюць праз 45 гадоў

0 520

МАЛЕНЬКАЯ ЛАТВІЯ Ў ВЯЛІКІМ ХАКЕІ

Дзе хакей любяць так моцна, як і  ў Канадзе? Магчыма, адказу нехта здзівіцца, але ў Латвіі.