Вы тут

Кіеў

0 2006

Беларусы выйшлі ў фінал міжнароднага музычнага конкурсу

13 мая ў Кіеве пройдзе фінал маштабнага песеннага шоу "Еўрабачанне".

0 924

Кіеў: кропкі над «і»

У сталіцы Украіны адбылася сустрэча дэлегацый краін—удзельніц 62-га песеннага шоу «Еўрабачанне».

0 1247

Апублікаваны тэкст перамоў пілотаў "Белавія" з украінскім дыспетчарам

Пацвярджаецца ўся тая інфармацыя, якая была распаўсюджана раней.

0 864

«Мінсктранс» будзе выконваць рэгулярныя аўтобусныя рэйсы да Кіева

З 1 верасня, паводле інфармацыі дзяржаўнага прадпрыемства «Мінсктранс», яно будзе выконваць наступныя рэгулярныя рэйсы.

0 1067

У якім горадзе пройдзе «Еўрабачанне-2017»?

Харкаў, Адэса, Львоў, Херсон, Днепр і, безумоўна, Кіеў.

0 550

Ад­мыс­ло­вы ста­тус Дан­ба­са не па­гра­жае цэ­лас­нас­ці Укра­і­ны

  Пра гэ­та за­явіў прэ­зі­дэнт Укра­і­ны Пётр Па­ра­шэн­ка на між­на­род­ным фо­ру­ме YЕS у Кі­е­ве.

0 618

Цеп­ла­хо­дам з Брэс­та ў Кіеў...

...а ў перс­пек­ты­ве — з Бал­тый­ска­га мо­ра ў Чор­нае

0 604

Маск­ва вы­ра­шы­ла ад­мя­ніць па­гад­нен­ні з Кі­е­вам па Чар­на­мор­скім фло­це

Прэ­зі­дэнт Ра­сіі 27 са­ка­ві­ка ўнёс у Дзярж­ду­му пра­па­но­ву аб спы­нен­ні дзе­ян­ня шэ­ра­гу да­га­в

0 922

З пра­гно­зам на праг­ма­тызм

У Кі­е­ве праг­ма­тыч­на пра­ду­ма­юць свае кро­кі і зро­бяць той вы­бар, які ацэ­ніць і біз­нес, і про

0 681

Маск­ва і Кі­еў пра­вод­зяць ва­ен­ныя ву­чэн­ні

Як вы­ні­кае з па­ве­дам­лен­няў укра­ін­скіх СМІ, у на­прам­ку да пе­ра­коп­ска­га пе­ра­шый­ка, які злу­чае Крым­скі паў­вост­раў з «вя­лі­кай зя