Вы тут

ІX Бе­ла­рус­кі між­на­род­ны ме­ды­я­фо­рум

0 536

Ша­на­ваць тра­ды­цыі і пры­мна­жаць спад­чы­ну

За­вяр­шыў сваю пра­цу ІX Бе­ла­рус­кі між­на­род­ны ме­ды­я­фо­рум «Парт­нёр­ства ў імя бу­ду­чы­ні: р

0 481

Май­стар-кла­сы ад про­фі

ІХ Бе­ла­рус­кі між­на­род­ны ме­ды­я­фо­рум «Парт­нёр­ства ў імя бу­ду­чы­ні: рэа­ліі гла­баль­на­га с

0 323

Су­праць вы­клі­каў гла­баль­на­га све­ту

У Мін­ску ад­крыў­ся ІХ Бе­ла­рус­кі між­на­род­ны ме­ды­я­фо­рум «Парт­нёр­ства ў імя бу­ду­чы­ні: рэа­ліі гла­баль­на­га све­ту».