Вы тут

Хелен Кларк

0 760

Унiкальныя веды i вопыт

Беларусь многае зрабiла для пераадолення наступстваў катастрофы на ЧАЭС.

0 803

Хелен Кларк выступіць з дакладам па чарнобыльскай аварыі

Візіт Хелен Кларк запланаваны на 24-25 красавіка. 

0 937

Мяс­цо­выя іні­цы­я­ты­вы бу­дуць пад­трым­лі­вац­ца

— Су­пра­цоў­ніц­тва з бе­ла­рус­кім ура­дам у пы­тан­нях пе­ра­адоль­ван­ня на­ступ­стваў чар­но­быль­

0 426

«Ві­таўт» ураж­вае за­меж­ных жан­чын

Пра ро­лю на­цы­я­наль­на­га мас­тац­тва ў жыц­ці кра­ін раз­ва­жа­ла пас­ля пра­гля­ду ба­ле­та «Ві­таўт» у Вя­лі­кім тэ­ат­ры Бе­ла­ру­сі