Вы тут

БЕЛ­ТА

0 722

Свая ніша ў сусветным парадку дня

На кар­це све­ту сфар­мі­ра­ваў­ся но­вы ма­гут­ны эка­на­міч­ны цэнтр — ЕА­ЭС

0 559

Зніжкі да Дня маці

Мін­скія ўні­вер­ма­гі і УП «Кір­маш» пра­вод­зяць у

0 792

Садружнасць дыялогу і паразумення

Уні­каль­нае па­лі­тыч­нае ўтва­рэн­не, якое аб'­яд­ноў­вае кра­і­ны пост­са­вец­кай пра­сто­ры, трэ­ба за­хоў­ваць і раз­ві­ваць

0 607

Мінскія саміты і расійскі падатковы манеўр

ста­лі тэ­май тэ­ле­фон­най раз­мо­вы Прэ­зі­дэн­та Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­ра Лу­ка­шэн­кі з Прэ­зі­дэн­там Ра­сіі Ула­дзі­мі­рам Пу­ці­ным, па­

0 810

Прэзідэнт Беларусі даў інтэрв'ю для туркменскіх СМІ

У якас­ці ін­тэр­в'ю­е­ра вы­сту­піў га­лоў­ны рэ­дак­тар між­на­род­на­га ча­со­пі­са «Туркменистан» Мі­ха­іл Пе­ра­плес­нін, па­ве­дам­ляе БЕЛ

0 662

Беларусі і Малдове трэба арыентавацца на тавараабарот $1 млрд - Лукашэнка

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ўчо­ра пры­быў у Мал­до­ву з двух­дзён­ным афі­цый­ным ві­зі­там.

0 605

Ма­біль­насць, кі­ру­е­масць, эфек­тыў­насць

Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ста­віць за­да­чу ства­рэн­ня поў­на­га за­мкнё­на­га цык­ла вы­твор­час­ці перс­пек­тыў­ных узо­раў уз

0 509

Пы­тан­не хар­чо­вай бяс­пе­кі

Прэ­зі­дэнт Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ста­віць за­да­чу ак­ты­ві­за­ваць ра­бо­ту па ад­наў­лен­ні аб'­ёмаў вы­твор­час­ці сві­ні­ны ў кра­і­

0 642

Для большай аб'ектыўнасці

Бе­ла­русь пла­нуе за­клю­чыць з Ку­бай па­гад­нен­не аб су­пра­цоў­ніц­тве

0 412

Агульны клопат

Са­вет кі­раў­ні­коў дзяр­жаў СНД на па­ся­джэн­ні, якое ад­бу­дзец­ца ў Мін­ску 10 каст­рыч­ні­ка, раз­гле­дзіць пра­ек­ты да­ку­мен­таў у сфе­

0 359

Па дарожным ра­хун­ку

Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка пра­па­нуе Су­свет­на­му бан­ку па­шы­рыць фі­нан­са­ван­не пра­ек­таў да­рож­на­га бу­даў­ніц­тва ў на­шай кра­і­н