Вы тут

Анд­рэй Макарэвіч

0 455

Небяспека харчовага атру­чэн­ня...

Як рас­па­знаць атру­чэн­не і да­па­маг­чы хво­ра­му, рас­каз­вае ўрач-ін­фек­цы­я­ніст 11-й га­рад­ской па­лі­клі­ні­кі г.