24 верасня, чацвер

Вы тут

Рэгіёны

0 928

Каменны зубр…выконвае жаданні

Карэспандэнт «Звязды» пабываў у месцы, дзе знаходзіцца самы вялікі беларускі валун

0 390

Да свята — вуліца і сквер

Мітынгі памяці з нагоды 71-й гадавіны вызвалення Гомеля ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў прайшлі ля мемарыяла «Вечны агонь» і на Алеі герояў

0 509

Га­ра­док мо­жа стаць спа­да­рож­ні­кам

Бу­ду­чая ста­лі­ца рэспублі-канскіх «Да­жы­нак», якія прой­дуць на Ві­цеб­шчы­не, — Га­ра­док — мо­жа стаць го­ра­дам-спа­да­рож­ні­кам аб­лас­

0 375

Ды­хай воль­на, Оль­са

У Клі­ча­ве дэ­пу­та­ты іні­цы­я­ва­лі ак­цыю па ачыст­цы мяс­цо­вай ра­кі.

0 801

І верш Пуш­кі­на... на це­ле

  Упер­шы­ню ў По­лац­кім ра­ё­не прой­дзе фес­ты­валь бо­дзі-ар­ту

0 697

Пом­нік-скар­бон­ка

Не­звы­чай­ная скульп­тур­ная кам­па­зі­цыя ў го­нар бяз­до­мных жы­вёл з'я­віц­ца ў Пін­ску

0 583

Па­ла­ча­не здзі­ві­лі пры­сма­ка­мі

У са­мым ста­ра­жыт­ным го­ра­дзе Лат­віі прад­стаў­ні­кі По­лац­ка­га ра­ё­на бра­лі ўдзел у ку­лі­нар­ным фес­ты­ва­лі.

0 360

Тры міль­ё­ны за... смец­це

На Ма­гі­лёў­шчы­не аб'­яві­лі дэ­ка­ду па ба­раць­бе з за­брудж­ван­нем да­рог.

0 341

Мінпрацы прыедзе ў На­ва­груд­ак

Заўт­ра ў На­ва­груд­ку прой­дзе чар­го­вы этап ак­цыі «Дзень з Мі­ніс­тэр­ствам пра­цы і са­цы­яль­най аба­ро­ны».

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Дэпутат Варанецкi: Важна, каб мы выйшлi з выпрабаванняў больш моцнымi, адзiнымi i кансалiдаванымi

Дэпутат Варанецкi: Важна, каб мы выйшлi з выпрабаванняў больш моцнымi, адзiнымi i кансалiдаванымi

«Горш за ўсё, калi канфрантацыйная рыторыка гучыць з боку ўлады».

Грамадства

Як бяздзетнай пары завесцi дзiця?

Як бяздзетнай пары завесцi дзiця?

У гэтым праекце знаёмім вас з бяздзетнымi парамi, якiя хацелі, але праз стан свайго здароўя не маглі мець дзяцей.

Культура

Аляксандр Радзькоў. З кнігі «Мой фiзмат»

Аляксандр Радзькоў. З кнігі «Мой фiзмат»

Працягваем публікаваць урыўкі з кнігі.