Вы тут

25 студзеня ў Мінску стартуюць адукацыйныя бранчы


25 сту­дзе­ня ў Мін­ску стар­туе се­рыя пра­фе­сій­ных су­стрэч пе­да­го­гаў у не­фар­маль­най аб­ста­ноў­цы, ку­ды за­пра­ша­юц­ца не­абы­яка­выя на­стаў­ні­кі, якім ёсць што ска­заць.


Фота Ганны Занкавіч

Фота Ганны Занкавіч

 

"Ра­бі, ву­чы­ся, дзя­лі­ся з ін­шы­мі і змя­няй" — ме­на­ві­та так аха­рак­та­ры­за­ва­ла сут­насць ме­ра­пры­ем­ства адзін з яго ар­га­ні­за­та­раў, су­за­сна­валь­нік ака­дэ­міі крэ­а­тыў­ных тэх­на­ло­гій ІT Рrіnсеss і пры­ват­най шко­лы STЕАM, вы­клад­чык, біз­нес-кан­суль­тант і мен­тар Ва­лян­ці­на ЧЭ­КАН. — Га­тоў­насць да змен — ад­на з га­лоў­ных умоў пос­пе­ху транс­фар­ма­цыі аду­ка­цый­най сіс­тэ­мы. Га­тоў­насць у гэ­тым вы­пад­ку ра­зу­ме­ец­ца на­мі з двух па­зі­цый. Пер­шая — пе­да­гог ве­дае, як змя­ніць аду­ка­цый­ны пра­цэс і што для гэ­та­га трэ­ба ра­біць. Дру­гая — ён ва­ло­дае ін­стру­мен­та­мі: спо­са­ба­мі, пры­ёма­мі, тэх­на­ло­гі­я­мі... Га­тоў­насць да змен уклю­чае жа­дан­не асвой­ваць но­вае і рэа­лі­зоў­ваць яго на прак­ты­цы. Гэ­та, я ўпэў­не­на, аса­біс­ты вы­бар кож­на­га пе­да­го­га.

Праб­ле­ма­ты­ка пер­шай су­стрэ­чы, якая ад­бу­дзец­ца 25 сту­дзе­ня, — "Аду­ка­цый­ны пра­цэс у шко­ле: што мож­на бы­ло б зра­біць, ка­лі б мож­на бы­ло ра­біць усё?" 8 лю­та­га на аб­мер­ка­ван­не вы­но­сіц­ца тэ­ма "Ме­то­ды­кі і фі­ла­со­фія аду­ка­цый­на­га пра­цэ­су: ці ад­чу­ва­ем мы роз­ні­цу?". 22 лю­та­га ў цэнт­ры ўва­гі бу­дуць на­стаў­ніц­кая эты­ка, ры­зы­кі і вы­ра­шэн­не кан­флікт­ных сі­ту­а­цый. Ацэнь­ван­не і ма­ты­ва­цыю (ці мож­на па­ста­віць па­між імі знак роў­на­сці) пе­да­га­гіч­ная су­поль­насць аб­мяр­куе 14 са­ка­ві­ка.

"Мы вы­сту­па­ем у якас­ці ар­га­ні­за­та­раў аду­ка­цый­ных бран­чаў, іні­цы­я­та­раў дыс­ку­сій, але ў нас ня­ма га­то­вых ад­ка­заў на ўсе па­стаў­ле­ныя пы­тан­ні", — пад­крэс­лі­вае кі­раў­нік ІT-шко­лы Mуfrееdоm, ар­хі­тэк­тар аду­ка­цый­ных сіс­тэм, аду­ка­тар Яў­ген ЛУ­ФЕР­ЧЫК.

— Нель­га ся­дзець на мес­цы і ча­каць, па­куль ін­шы рэа­лі­зуе ідэю, якая на­ра­дзі­ла­ся ў ця­бе ў га­ла­ве. Якой бы дзі­вац­кай ні бы­ла дум­ка — дзя­лі­ся ёю і шу­кай ад­на­дум­цаў. Са­мае га­лоў­нае — гэ­та зра­зу­мець, што ты не адзі­но­кі і аба­вяз­ко­ва зной­дуц­ца лю­дзі, га­то­выя ця­бе пад­тры­маць, — раз­ва­жае Ва­лян­ці­на Чэ­кан. — На­шы аду­ка­цый­ныя бран­чы — шанц пад­рас­ці ў пра­фе­сій­ным пла­не праз ста­сун­кі з нось­бі­та­мі ці­ка­вых ідэй. Кож­ны ча­ла­век уні­каль­ны і мае каш­тоў­ны ба­гаж з ве­даў і во­пы­ту. Ву­чы­ся ад­да­ваць бес­ка­рыс­лі­ва — і ты змо­жаш атры­маць у ты­ся­чу ра­зоў больш!

Дзя­лі­ся чым-не­будзь. Гэ­та ня­праў­да, што та­бе ня­ма чым па­дзя­ліц­ца з ка­ле­га­мі. За­зір­ні ўнутр ся­бе і знай­дзі тое, што мо­жа быць ці­ка­ва хоць ад­на­му ча­ла­ве­ку на пла­не­це. А гэ­та ўжо зна­чыць, што ты зной­дзеш ты­ся­чы та­кіх жа, як сам. Ка­лі пе­ра­сту­піш це­раз страх за­стац­ца не­зра­зу­ме­лым, пе­рад та­бой ад­кры­юц­ца но­выя га­ры­зон­ты. А ка­лі твае ідэі ста­но­вяц­ца зда­быт­кам дзя­сят­каў і сот­няў ін­шых, яны на­бы­ва­юць зу­сім ін­шую фор­му, пе­ра­тва­ра­юц­ца з фан­та­зій у рэ­аль­ныя рэ­чы. Та­му, па­чуў­шы ад не­зна­ё­мых лю­дзей ад­га­лос­кі сва­іх ду­мак, не здзіў­ляй­ся, бо ты ўжо па­чаў змя­няць свет.

Для ўдзе­лу ў аду­ка­цый­ных бран­чах па­тра­бу­ец­ца па­пя­рэд­няя рэ­гіст­ра­цыя.

На­дзея НІ­КА­ЛА­Е­ВА

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Пра стасункі, армію і падарункі.

Грамадства

Вайна пакінула яму жыццё, але забрала блізкіх. Завіталі да клічаўскага ветэрана вайны Міхаіла Фельдмана

Вайна пакінула яму жыццё, але забрала блізкіх. Завіталі да клічаўскага ветэрана вайны Міхаіла Фельдмана

Нягледзячы на свае 96, Міхаіл Фельдман выглядае на зайздрасць бадзёрым і маладжавым. 

Грамадства

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Прыёмная кампанія: да чаго рыхтавацца?

Зроблены першы крок да аб'яднання экзаменаў.