Вы тут

Як у Івацэвіцкім раёне талакой добраўпарадкоўваюць вёскі


У не ­ма­лой па пло­шчы вёс­цы Вя­лi­кая Гаць мо­гiл­кi раз­мя­шча­юц­ца аку­рат па­ся­род на­се­ле­на­га пунк­та. Не час­та та­кое су­стрэ­неш, але ж бы­вае. Так скла­ла­ся гiс­та­рыч­на. Спа­чат­ку лю­дзей ха­ва­лi нi­бы на ўскрай­ку, а по­тым вёс­ка ста­ла раз­рас­тац­ца i акру­жы­ла мес­ца апош­ня­га спа­чы­ну з усiх ба­коў.


На дзi­ця­чай пля­цоў­цы ў Вя­лi­кай Га­цi.

Стэнд на мо­гiл­ках

У на­се­ле­ным пунк­це пра­жы­вае больш за 650 ча­ла­век. У вёс­цы ёсць шко­ла i дзi­ця­чы са­док, iн­шыя аб'ек­ты куль­тур­на-бы­та­во­га пры­зна­чэн­ня. Пад­тры­ман­ню па­рад­ку тут заў­сё­ды ўдзя­ля­ла­ся вя­лi­кая ўва­га. Тым больш на та­кiм асаб­лi­вым мес­цы, як мо­гiл­кi.

— Як i паў­сюль, доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­не мо­гi­лак па­ча­ло­ся з пi­ла­ван­ня ста­рых вя­лi­кiх дрэў, — рас­каз­вае стар­шы­ня Свя­та­воль­скага сель­ска­га Са­ве­та Ана­толь ШЧУР­КО. — Пас­ля пер­ша­га схо­ду гра­ма­дзян мы са­бра­лi пры­блiз­на шэсць ты­сяч руб­лёў. По­тым да­да­ла­ся яшчэ ты­ся­ча з га­кам, за­ка­за­лi тэх­нi­ку, спе­цы­я­лiс­таў, дрэ­вы спi­ла­ва­лi. Рэшт­кi пры­бра­лi на су­бот­нi­ках з да­па­мо­гай на­сель­нiц­тва. Хто не вы­хо­дзiў на су­бот­нiк па ней­кiх пры­чы­нах, зда­ваў яшчэ пры­блiз­на па пяць руб­лёў. За гэ­тыя гро­шы мы най­ма­лi ра­бот­нi­каў з лi­ку бес­пра­цоў­ных i на­во­дзi­лi поў­ны па­ра­дак пас­ля спi­лоў­ван­ня дрэў i рас­чыст­кi хмыз­ня­ко­вых за­рас­нi­каў.

Ка­лi па­блi­зу зно­сi­лi нi­чый­ны трух­ля­вы дом, гас­па­дар­чае па­мяш­кан­не па­кi­ну­лi. Гэ­ты му­ра­ва­ны хлеў­чык ад­нос­на доб­ра за­ха­ваў­ся, яго па­тын­ка­ва­лi, па­бя­лi­лi, ачыс­цi­лi ўнут­ры i аб­ста­ля­ва­лi пад па­мяш­кан­не для за­хоў­ван­ня iн­вен­та­ру. Ця­пер кож­на­му, хто пры­яз­джае аль­бо пры­хо­дзiць да­гле­дзець ма­гi­лы, не аба­вяз­ко­ва браць з са­бой ла­па­ту, граб­лi, ве­нi­кi, вёд­ры з ану­чай — усё мож­на ўзяць тут, а по­тым, пас­ля за­кан­чэн­ня ра­бо­ты, па­клас­цi на мес­ца. Клю­чы ад пад­соб­кi зна­хо­дзяц­ца ў ста­рас­ты i iн­шых вяс­ко­вых ак­ты­вiс­таў.

Ага­ро­джа ва­кол мо­гi­лак бы­ла зроб­ле­на даў­но, сё­ле­та яе ў не­ка­то­рых мес­цах фар­ба­ва­лi, ра­ман­та­ва­лi, а дзе спат­рэ­бi­ла­ся, за­мя­нi­лi цэ­лыя пра­лё­ты. Ка­ля га­лоў­на­га ўва­хо­ду па­ста­вi­лi iн­фар­ма­цый­ны стэнд, дзе змя­шча­ец­ца ўся па­трэб­ная iн­фар­ма­цыя. Ця­пер тут мож­на пра­чы­таць, ка­лi пры­зна­ча­ны су­бот­нi­кi па ўбор­цы тэ­ры­то­рыi, дзе мож­на ўты­лi­за­ваць ад­хо­ды. А яшчэ жы­ха­рам рас­каз­ва­юць пра не­аб­ход­насць атрым­лi­ваць да­звол на па­ха­ван­не ў мяс­цо­вым ор­га­не ўла­ды. На гэ­тым аб'­ек­це ра­бо­ты заў­сё­ды ха­пае. Вар­та ска­заць, што ў Вя­лi­кай Га­цi ак­тыў­ны i энер­гiч­ны ста­рас­та Аляк­сей Куд­ра­вец. Ён заў­сё­ды ар­га­нi­зуе лю­дзей i сам па­каз­вае прык­лад.

Так бы­ло i з уста­ноў­кай па­мят­на­га ва­лу­на ў го­нар за­сна­ван­ня вёс­кi ў 1554 го­дзе. Гэ­та, не­су­мнен­на, ста­ла па­дзе­яй для на­се­ле­на­га пунк­та. Ця­пер кож­ны жы­хар, ды i пры­ез­джы, звяр­тае ўва­гу на таб­лiч­ку, якая па­ве­дам­ляе пра гэ­ты гiс­та­рыч­ны факт. Ва­лун змяс­цi­лi на спе­цы­яль­ны на­сып, тэ­ры­то­рыю доб­ра­ўпа­рад­ка­ва­лi.

Спар­тыў­ная i дзi­ця­чая

Яшчэ ад­ной пля­цоў­кай пры­кла­дан­ня сiл у Вя­лi­кай Га­цi з'яў­ля­ец­ца гра­мад­скае мес­ца ад­па­чын­ку. Яго звы­чай­на на­зы­ва­юць ста­ды­ё­нам, але пляц пло­шчай паў­та­ра гек­та­ра ўклю­чае ў ся­бе больш аб'­ек­таў, чым прос­та ста­ды­ён для за­няткаў спор­там. Для спар­тыў­най пад­рых­тоў­кi аб­ста­ля­ва­ныя па­ла­са пе­ра­шкод, тур­нi­кi, ёсць фут­боль­нае по­ле, ва­лей­боль­ная, бас­кет­боль­ная пля­цоў­кi з лаў­ка­мi для ба­лель­шчы­каў.

Усе ма­са­выя вяс­ко­выя ме­ра­пры­ем­ствы пра­хо­дзяць ме­на­вi­та тут: па­чы­на­ю­чы ад Дня пе­ра­мо­гi вяс­ной i да дня пра­цаў­нi­коў вёс­кi во­сен­ню. Па­ся­рэ­дзi­не раз­горт­ва­ец­ца сцэ­на, мо­жа быць на­ла­джа­ны вы­яз­ны ган­даль. Для гле­да­чоў у тры ра­ды ста­яць лаў­кi. Вя­до­ма, i гэ­тыя лаў­кi па­тра­бу­юць рэ­гу­ляр­на­га до­гля­ду: ня­даў­на iх пад­фар­ба­ва­лi, дзе трэ­ба, па­дра­ман­та­ва­лi.

Асаб­лi­вая ўва­га ў апош­нi год бы­ла ўдзе­ле­ная аб­ста­ля­ван­ню дзi­ця­чай пля­цоў­кi на ста­ды­ё­не. Яна ўклю­чае ў ся­бе роз­ныя эле­мен­ты, на ёй мож­на па­трэ­нi­ра­вац­ца школь­нi­кам i па­ка­тац­ца да­школь­нi­кам. Фi­нан­са­выя за­тра­ты па ўлад­ка­ван­нi пля­цоў­кi ўзя­ло на ся­бе ААТ «Свя­тая во­ля», а вось доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­нем за­ня­лi­ся вяс­ко­выя ак­ты­вiс­ты ра­зам з сель­вы­кан­ка­мам. Ця­пер вёс­ка мае цэ­лы комп­лекс для ад­па­чын­ку пло­шчай у гек­та­ры.

Гас­па­дар­чыя пра­ез­ды

У су­сед­нiм Це­ля­хан­скiм сель­са­ве­це га­лоў­ным кло­па­там гэ­та­га се­зо­ну ў пла­не на­вя­дзен­ня па­рад­ку ста­лi гас­па­дар­чыя пра­езды. Акса­на МЯ­ЛIК, якая вы­кон­вае аба­вяз­кi стар­шы­нi сель­вы­кан­ка­ма, ска­за­ла так:

— Мы заў­сё­ды звяр­та­ем ува­гу на фа­са­ды, пад'­ез­ды, ка­лi на­во­дзiм па­ра­дак. Ня­рэд­ка да­во­дзiм iх амаль да бляс­ку, за­бы­ва­ю­чы пра зад­нiя два­ры, у якiх за­ста­ец­ца са­праўд­ны вэр­хал. Дык вось сё­ле­та мы ўзя­лi­ся за гас­па­дар­чыя пра­ез­ды. Гэ­та да­ро­гi, якiя вя­дуць да хля­воў i гас­па­дар­чых па­бу­доў, i тэ­ры­то­рыя ва­кол гэ­тых да­рог. Мно­гiя лю­дзi ад­гук­ну­лi­ся, пра­явi­лi ра­зу­мен­не. Да­стат­ко­ва бы­ло па­га­ва­рыць, звяр­нуць ува­гу гас­па­да­роў на гэ­тую праб­ле­му. А то бы­вае, што дом пры­го­жы, пя­рэд­нi двор па­та­нае ў квет­ках, а на зад­нiм утва­ра­юц­ца цэ­лыя звал­кi.

Мост

Мост у Це­ля­ха­нах.

Яшчэ прык­лад агуль­най гра­мад­скай ра­бо­ты, якiм Ак­са­на Iва­наў­на га­на­рыц­ца, — гэ­та мост. Яго ня­даў­на зра­бi­лi та­ла­кой за­мест та­го, якi са­ста­рэў i раз­бу­рыў­ся. Ляс­гас вы­дзе­лiў ма­тэ­ры­я­лы, ар­га­нi­за­цыя пра­вя­ла ра­бо­ты па рэ­стаў­ра­цыi ме­та­лiч­най асно­вы, а муж­чы­ны з не­каль­кiх ву­лiц вый­шлi на су­бот­нiк i зра­бi­лi верх­нi на­сцiл мос­та. Ця­пер лю­дзям не трэ­ба рабiць лiш­нiя — ка­му паў­та­ра, а ка­му i пяць кi­ла­мет­раў. Гэ­ты мост звяз­вае ву­лi­цу Ся­дзi­бы ляс­га­са Це­ля­хан i ву­лi­цу На­бя­рэж­ную вёс­кi Вуль­ка Це­ля­хан­ская. За ёй па­чы­на­ец­ца вёс­ка Со­мi­на, з якой так­са­ма што­дня лю­дзi да­бi­ра­юц­ца на ра­бо­ту ў Це­ля­ха­ны. Дык вось жы­ха­рам гэ­тай вёс­кi, ка­лi ехаць на iн­шую пе­ра­пра­ву, да­вя­ло­ся б ра­бiць круг у шэсць кi­ла­мет­раў.

На мос­це мы су­стрэ­лi Та­ма­ру Стру­неў­скую, су­пра­цоў­нi­цу Це­ля­хан­ска­га до­ма дзi­ця­чай твор­час­цi, якая жы­ве ў Вуль­цы Це­ля­хан­скай i на ра­бо­ту да­бi­ра­ец­ца на ве­ла­сi­пе­дзе.

— Для нас ад­наў­лен­не мос­та ста­ла са­праўд­ным свя­там, — за­ўва­жы­ла Та­ма­ра Ге­на­дзеў­на.

Ак­са­на Мя­лiк да­да­ла, што да­ку­мен­ты на гэ­тае збу­да­ван­не зроб­ле­ны i пе­ра­да­дзе­ны ў ЖКГ, якая пры­ня­ла но­вы аб'­ект на свой ба­ланс.

Свят­ла­на ЯС­КЕ­ВIЧ

Iва­цэ­вiц­кi ра­ён

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Усё, што трэба ведаць пра змены ў Жыллёвым кодэксе

Усё, што трэба ведаць пра змены ў Жыллёвым кодэксе

Мы паспрабавалі адшукаць самыя вострыя вуглы новаўвядзенняў і ўявіць, як будзе працаваць гэты дакумент пачынаючы з 2020 года.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Як запрасіць чалавека, каб ён не прыйшоў, і знойдзены кашалёк.

Грамадства

Як пенсіянерка з Гомеля купіла набор каструль па цане патрыманай іншамаркі

Як пенсіянерка з Гомеля купіла набор каструль па цане патрыманай іншамаркі

Усё, як у казцы: прыгожая зала, музыка, пачастункі. Абаяльныя людзі распавядаюць аб правільным харчаванні і рэкламуюць свой тавар...

Грамадства

714 тысяч тон адходаў для перапрацоўкі сабралі летась беларусы

714 тысяч тон адходаў для перапрацоўкі сабралі летась беларусы

Гэта адходы шкла, паперы, пластыку, шын, батарэек, машыннага масла...