Вы тут

У Магілёве на Пакровы прайшоў кірмаш


Маг­чы­ма, та­му гэ­ты кір­маш быў па-са­праўд­на­му цёп­лы, шчы­ры і свя­точ­ны — з пес­ня­мі, тан­ца­мі, гуль­ня­мі, смач­ны­мі шаш­лы­ка­мі і май­стар-кла­са­мі.


Пры­га­жу­ні ў на­род­ных стро­ях дэ­ман­стра­ва­лі сцэн­кі з вяс­ко­ва­га жыц­ця, жар­та­ва­лі, уцяг­ва­лі на­род у свае гуль­ні. І ўсё гэ­та на фо­не бой­ка­га ганд­лю са­да­ві­ной-га­род­ні­най на лю­бы густ, а так­са­ма ры­бай і мя­сам. На­прык­лад, кі­ла­грам буль­бы мож­на бы­ло ку­піць за 48 ка­пе­ек, морк­вы — за 45, ка­пус­ты (са­мая па­ра ква­сіць) — за 46, а за кі­ло ква­ша­най пра­сі­лі амаль 2 руб­лі. Цы­бу­ля каш­та­ва­ла ад 63 ка­пе­ек за кі­ло, па­мі­до­ры па 2 руб­лі з па­ло­вай, жу­ра­ві­ны — 4 руб­лі 45 ка­пе­ек. Мя­са так­са­ма пра­па­ноў­ва­лі на лю­бы густ — акра­мя тра­ды­цый­най ку­ра­ці­ны, сві­ні­ны і яла­ві­чы­ны, мож­на бы­ло на­быць, на­прык­лад, мя­са тру­са або ба­ра­ні­ну. І які ган­даль без ры­бы, ця­пер як­раз се­зон про­да­жу гэ­та­га смач­на­га пра­дук­ту. Кар­па і аму­ра ад­да­ва­лі па 5 руб­лёў за кі­ло, таў­ста­ло­бі­ка за 4, ка­ра­ся за 3 руб­лі. По­пыт быў на ўсё.

— Во­сен­ню кір­ма­ша­мі ні­ко­га асаб­лі­ва не здзі­віш, але гэ­ты ха­це­ла­ся зра­біць у сты­лі даў­ніх тра­ды­цый, ка­лі лю­дзі збі­ра­лі­ся не толь­кі неш­та ку­піць, але і ад­па­чыць, — ад­зна­чыў на­чаль­нік упраў­лен­ня ганд­лю і па­слуг Ма­гі­лёў­ска­га гар­вы­кан­ка­ма Ула­дзі­мір Казусеў. — У ім пры­ня­ло ўдзел больш за 40 суб'­ек­таў гас­па­да­ран­ня, ін­ды­ві­ду­аль­ных прад­пры­маль­ні­каў і фі­зіч­ных асоб. Уліч­ва­ю­чы тое, што на­род сю­ды прый­шоў хут­чэй ад­па­чыць, чым за­ку­піць на зі­му буль­бу і тую ж ка­пус­ту з бу­ра­ка­мі і морк­вай, та­ва­ра­аба­рот атры­маў­ся не­бла­гі — больш за 24 ты­ся­чы руб­лёў. Але га­ра­джа­нам усё ж та­кі ці­ка­вей куп­ляць са­да­ві­ну-га­род­ні­ну блі­жэй да сва­іх да­моў. У Ма­гі­лё­ве іс­нуе гра­фік пра­вя­дзен­ня кір­ма­шоў аж­но да 17 ліс­та­па­да. Пры­чым пра­цу­юць гэ­тыя пунк­ты па­ста­ян­на, не толь­кі ў вы­хад­ныя дні. У ся­рэд­нім суб'­ек­ты на­ганд­лёў­ва­юць па 30 ты­сяч руб­лёў у дзень.

Нэ­лі ЗІ­ГУ­ЛЯ

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Чаму трэба праводзiць цеплавую мадэрнiзацыю?

Чаму трэба праводзiць цеплавую мадэрнiзацыю?

У распараджэннi, падпiсаным на мiнулым тыднi кiраўнiком дзяржавы, ёсць пункт, якi датычыцца капрамонту жыллёвага фонду.

Грамадства

Што рабіць з безнагляднымі жывёламі?

Што рабіць з безнагляднымі жывёламі?

Пасля праходжання юрыдычнай экспертызы на разгляд урада паступiць праект пастановы Савета Мiнiстраў «Аб пытаннях па абыходжаннi з жывёламi».

Грамадства

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Палацы, паркi, сядзiбы. На Брэстчыне вядзецца вялiкая работа па аднаўленнi гiсторыка-культурных аб'ектаў

Адным з першых у вобласцi пачалi рэстаўрыраваць велiчны палац Сапег у Ружанах.

Грамадства

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Шопiнг з дапоўненай рэальнасцю. Тэхналогii 3D-мадэлявання адкрыюць новы фармат гандлю

Наша краiна займае трэцяе месца ў сваiм рэгiёне па колькасцi бескантактавых транзакцый.