Вы тут

Вайскоўцы працягваюць вяртацца з Расіі ў нашу краіну


Апош­нія зал­пы пад­час су­мес­на­га ра­сій­ска-бе­ла­рус­ка­га ву­чэн­ня «Шчыт Са­ю­за — 2019», якое пра­хо­дзі­ла на па­лі­го­не Му­лі­на, ад­гры­ме­лі больш за ты­дзень та­му. На­шы сал­да­ты і афі­цэ­ры па­ка­за­лі на іх доб­рыя вы­ні­кі. Кі­раў­ніц­тва Уз­бро­е­ных Сіл як Бе­ла­ру­сі, так і Ра­сіі вы­со­ка аца­ні­ла іх дзе­ян­ні. Ця­пер вай­скоў­цы пра­цяг­ва­юць вяр­тац­ца з Ра­сіі ў на­шу кра­і­ну.


Эша­ло­ны 120-й асоб­най гвар­дзей­скай ме­ха­ні­за­ва­най бры­га­ды па­ча­лі пры­бы­ваць на стан­цыю Азя­ры­шча.

— Нас цёп­ла пры­ня­лі ў Ра­сіі, да­па­маг­лі з ін­жы­нер­ным улад­ка­ван­нем ка­манд­ных пунк­таў і па­зі­цый, — рас­ка­заў на­мес­нік ка­ман­дзі­ра бры­га­ды гвар­дыі пад­пал­коў­нік Мі­ха­іл Скіба. — На­шы вай­скоў­цы па­ка­за­лі вы­со­кія вы­ні­кі. Але бы­ло ня­прос­та пры­звы­ча­іц­ца да гле­бы — мяс­цо­васць у Му­лі­не вель­мі пяс­ча­ная.
Так­са­ма ў Бе­ла­русь вяр­ну­лі­ся ва­ен­на­слу­жа­чыя 742-га па­ля­во­га вуз­ла су­вя­зі. Як ад­зна­чыў яго на­чаль­нік, пад­пал­коў­нік Ва­дзім Казлі­цін, аса­бо­вы склад з усі­мі па­стаў­ле­ны­мі за­да­ча­мі спра­віў­ся.

Ва­ляр'­ян ШКЛЕН­НІК

Загаловак у газеце: Вай­скоў­цы вяр­та­юц­ца з ву­чэн­няў

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.