Вы тут

Як атрымаць месца ў студэнцкім інтэрнаце?


Што най­перш хва­люе ін­ша­га­род­ніх сту­дэн­таў, ка­лі тыя рас­па­чы­на­юць чар­го­вы на­ву­чаль­ны год? Пра­віль­на, жыл­лё. Цэ­ны на ста­ліч­ныя арэнд­ныя ква­тэ­ры і на­ват па­коі ін­шым ча­сам «ку­са­юц­ца», та­му не дзіў­на, што мно­гія хо­чуць па­зба­віц­ца ад ду­мак пра да­дат­ко­выя вы­дат­кі. Най­леп­шым ва­ры­ян­там, вя­до­ма, заў­сё­ды з'яў­ляў­ся ін­тэр­нат. Толь­кі як атры­маць там мес­ца? Гэ­тае і шэ­раг ін­шых пы­тан­няў уз­ні­кае ў бы­лых абі­ту­ры­ен­таў і іх баць­коў кож­ны год. Мы за­зір­ну­лі ў Сту­дэнц­кую вёс­ку БДУ, каб уба­чыць на свае во­чы, як прай­шла пад­рых­тоў­ка да но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да, а так­са­ма па­гу­та­ры­лі з на­мес­ні­кам ды­рэк­та­ра Сту­дэнц­ка­га га­рад­ка БДУ па вы­ха­ваў­чай ра­бо­це Ры­го­рам ПА­СРЭД­НІ­КАМ.


— Коль­кі сё­ле­та ах­вот­ных атры­ма­лі ў вас мес­цы?

— Сту­дэнц­кая вёс­ка БДУ — гэ­та дзе­сяць ін­тэр­на­таў роз­ных ты­паў пра­жы­ван­ня. Больш за во­сем ты­сяч сту­дэн­таў роз­ных кур­саў і фор­маў на­ву­чан­ня ўжо ма­юць на ру­ках клю­чы ад сва­іх па­ко­яў, з іх ін­ша­га­род­ніх — ка­ля 80 пра­цэн­таў. Най­боль­шая коль­касць вы­дзе­ле­ных мес­цаў у ін­тэр­на­тах № 7 і № 3 — іх больш за 1200, у №№ 2, 3, 4 і 10 — ка­ля 700 у кож­ным, у ас­тат­ніх — менш. Перш за ўсё па­коі атрым­лі­ва­юць ін­ша­га­род­нія пер­ша­курс­ні­кі, сі­ро­ты, дзе­ці са шмат­дзет­ных сем'­яў, сту­дэн­ты, якія пра­жы­ва­юць у ра­ё­нах, па­цяр­пе­лых ад ава­рыі на ЧА­ЭС.

— Што бы­ло зроб­ле­на сё­ле­та пе­рад тым, як сю­ды за­еха­лі но­выя па­стаяль­цы?

— Кож­нае ле­та ў нас функ­цы­я­нуе сту­дэнц­кі атрад па доб­ра­ўпа­рад­ка­ван­ні ін­тэр­на­таў. Сё­ле­та на пра­ця­гу чэр­ве­ня і лі­пе­ня 180 ча­ла­век — па 20—30 на адзін ін­тэр­нат — на­во­дзі­лі па­ра­дак у па­мяш­кан­нях да но­ва­га на­ву­чаль­на­га го­да. Фар­ба­ва­лі сце­ны, ба­та­рэі, ра­ман­та­ва­лі і ўста­наў­лі­ва­лі мэб­лю, вы­кон­ва­лі ін­шыя дроб­ныя ра­бо­ты. Ін­тэр­на­ты № 4 і № 11 бы­лі за­дзей­ні­ча­ны ў ІІ Еў­ра­пей­скіх гуль­нях, да іх там быў зроб­ле­ны кас­ме­тыч­ны ра­монт. Да та­го ж у гэтым годзе па­чаў­ся ка­пі­таль­ны ра­монт у ін­тэр­на­це № 6 — за­ме­на вок­наў у бло­ках і аб­наў­лен­не фа­са­да. Скла­дзе­ны пра­ект на та­кі ж ра­монт у ін­тэр­на­це № 10 — там з'я­віц­ца но­вы цеп­ла­ву­зел, так­са­ма за­ме­няць вок­ны, уцеп­ляць фа­сад і аб­но­вяць дах. Та­кія ра­бо­ты пра­вод­зяц­ца без ад­ся­лен­ня сту­дэн­таў з па­ко­яў.

— Што пра­па­ну­ец­ца на­сель­ні­кам для баў­лен­ня воль­на­га ча­су?

— Ін­тэр­нат — дру­гі дом для сту­дэн­та, а для не­ка­га і пер­шы. Тут яны пра­вод­зяць боль­шую част­ку свай­го дня, та­му зра­зу­ме­ла, што без ар­га­ні­за­цыі роз­ных за­ня­ткаў па ін­та­рэ­сах не абы­сці­ся. У кож­ным ін­тэр­на­це ёсць па­коі ад­па­чын­ку, са­ма­кі­ра­ван­ня, са­ма­пад­рых­тоў­кі. Акра­мя та­го, трэ­на­жор­ныя і чы­таль­ныя за­лы, спарт­за­ла. Ак­тыў­на раз­ві­ва­ец­ца сту­дэнц­кае са­ма­кі­ра­ван­не — тыя, хто ад­чу­ва­юць па­трэ­бу ў рэа­лі­за­цыі твор­чых і кі­раў­ніц­кіх здоль­нас­цяў, мо­гуць да­лу­чыц­ца, пры­ма­юц­ца ўсе ах­вот­ныя. Для та­го каб зра­біць доб­рыя ўмо­вы для пра­жы­ван­ня сту­дэн­таў з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі, у ін­тэр­на­тах №№ 2, 3, 4 і 11, уста­ноў­ле­ны пан­ду­сы і ліф­ты-пад'­ём­ні­кі.

— Ці мож­на «за­слу­жыць» мес­цы ў ін­тэр­наце?

— У пер­шую чар­гу яны да­юц­ца льгот­ні­кам. Ка­лі вы не ўва­хо­дзі­це ў іх лік, атры­маць мес­ца так­са­ма мож­на, для гэ­та­га трэ­ба па­пра­ца­ваць у сту­дат­ра­дзе або быць част­кай бу­дат­ра­да ін­тэр­на­таў — ах­вот­ных, да­рэ­чы, ха­пае. Мы не бя­ром сту­дэн­таў-стар­ша­курс­ні­каў з за­па­зы­ча­нас­ця­мі па ву­чо­бе, бо лі­чым, што на­ву­чан­не ва ўні­вер­сі­тэ­це па­він­на быць на пер­шым мес­цы.

— А ча­го ра­біць не трэ­ба, каб не стра­ціць атры­ма­нае?

— Ін­тэр­нат — гэ­та мес­ца, дзе у кож­на­га ёсць свае ін­та­рэ­сы і аса­біс­тыя ме­жы, якія трэ­ба па­ва­жаць. Тут за­ба­ро­не­на ку­рыць, ужы­ваць спірт­ныя на­поі, па­ру­шаць нор­мы ці­шы­ні і са­ні­тар­ныя нор­мы. Па­ка­ран­не за па­ру­шэн­не бы­вае роз­нае: мож­на атры­маць па­пя­рэ­джан­не, а мож­на — вы­мо­ву са ска­са­ван­нем да­мо­вы. Гэ­та зна­чыць, што на на­ступ­ны на­ву­чаль­ны год ве­ра­год­нас­ці, што за­лі­чаць у ін­тэр­нат на­ват пры на­яў­нас­ці льго­таў або доб­рых па­каз­чы­каў па ву­чо­бе, ня­ма.

— На­га­дай­це пра апла­ту пра­жы­ван­ня...

— Яна за­ле­жыць ад ты­пу ін­тэр­на­та. За пра­жы­ван­не ў па­коі ква­тэр­на­га ты­пу — 1,2 ба­за­вай ве­лі­чы­ні, блоч­на­га — 0,8, ка­лі­дор­на­га — 0,4. У сту­дэн­таў-бюд­жэт­ні­каў гэ­тая су­ма мо­жа ады­мац­ца ад сты­пен­дыі па іх пісь­мо­вых за­явах. Тым, хто ву­чыц­ца на плат­най асно­ве, і тым, хто стра­ціў пра­ва на атры­ман­не сты­пен­дыі, да 25-га чыс­ла кож­на­га ме­ся­ца трэ­ба ўно­сіць апла­ту ў лю­бым бан­ку, ін­фа­кі­ёс­ку, бан­ка­ма­це ці праз ін­тэр­нэт-бан­кінг па ну­ма­ры сту­дэнц­ка­га бі­ле­та.

Да­р'я ШЛА­ПА­КО­ВА

Фо­та Ган­ны ЗА­НКА­ВІЧ

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.