Вы тут

Прамыя тэлефонныя лініі адбудуцца ў аблвыканкамах і Мінгарвыканкаме


Тэ­ле­фон­ныя лі­ніі ў су­бо­ту з 9.00 да 12.00 пра­вя­дуць:

  • на­мес­нік стар­шы­ні БРЭСЦ­КА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Анд­рэй Ана­то­ле­віч КЛЕЦ. Тэл. 8 016 221 31 21;
  • стар­шы­ня ВІ­ЦЕБ­СКА­ГА аб­лас­но­га Са­ве­та дэ­пу­та­таў Ула­дзі­мір Ула­дзі­мі­ра­віч ЦЯ­РЭНЦЬ­ЕЎ. Тэл. 8 021 222 22 22;
  • кі­раў­нік спраў ГО­МЕЛЬ­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Але­на Ула­дзі­мі­ра­ўна КЛІЧ­КОЎ­СКАЯ. Тэл. 8 023 233 12 37;
  • на­мес­нік стар­шы­ні ГРО­ДЗЕН­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Вік­тар Анд­рэ­е­віч ЛІС­КО­ВІЧ. Тэл. 8 015 273 56 44;
  • на­мес­нік стар­шы­ні МА­ГІ­ЛЁЎ­СКА­ГА абл­вы­кан­ка­ма Рус­лан Вік­та­ра­віч ПА­РХА­МО­ВІЧ. Тэл. 8 022 250 18 69;
  • на­мес­нік стар­шы­ні МІНСК­АГА абл­вы­кан­ка­ма Сяр­гей Пя­тро­віч НЕ­ЎМЯР­ЖЫЦ­КІ. Тэл. 8 017 500 41 60;
  • пер­шы на­мес­нік стар­шы­ні МІНСК­АГА гар­вы­кан­ка­ма Фё­дар Вік­та­ра­віч РЫ­МА­ШЭЎ­СКІ. Тэл. 8 017 222 44 44.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Актрыса Вераніка Пляшкевіч: Захавальнік сямейнай казны — мой муж

Актрыса Вераніка Пляшкевіч: Захавальнік сямейнай казны — мой муж

У сям'і вядомых акцёраў Веранікі Пляшкевіч і Андрэя Сенькіна бытавыя клопаты размеркаваны не зусім традыцыйна.

Грамадства

Барысаўскі мецэнат вяртае роднаму гораду славу культурна-гістарычнага цэнтра

Барысаўскі мецэнат вяртае роднаму гораду славу культурна-гістарычнага цэнтра

Паміж імі 150 гадоў, агульная малая радзіма — Барысаў і любоў да гісторыі.

Грамадства

Пераможцы конкурсу «Сям'я года — 2019» пра галоўнае ў сямейным шчасці

Пераможцы конкурсу «Сям'я года — 2019» пра галоўнае ў сямейным шчасці

Алена і Сяргей Нікалаевы, а таксама іх пяцёра дзяцей усё яшчэ пад уплывам сваёй трыумфальнай перамогі.