21 верасня, панядзелак

Вы тут

Мінск за­пра­шае на Дзень тан­кіс­та


Да ўва­гі мін­чан і гас­цей ста­лі­цы! Пры пад­трым­цы Мінск­ага гар­вы­кан­ка­ма ў рам­ках свят­ка­ван­ня 950-год­дзя бе­ла­рус­кай ста­лі­цы кам­па­нія Wargamіng пра­во­дзіць гран­ды­ёз­нае свя­та — Дзень тан­кіс­та, які сё­ле­та ад­бу­дзец­ца 10 верасня, у нядзелю, у мін­скім пар­ку Пе­ра­мо­гі. Ува­ход на ме­ра­пры­ем­ства воль­ны.


У 14:00 у пар­ку пач­не ра­бо­ту га­лоў­ная сцэ­на, на якой да 23:00 бу­дуць змя­няць адзін ад­на­го хэд­лай­не­ры, рас­пра­цоў­шчы­кі World of Tanks і ўдзель­ні­кі тан­ка­ва­га тур­ні­ру. Та­кім чы­нам, вы ўба­чы­це: вы­ступ­лен­не DJ Alen, груп ROSTANY, "Ундэр­вуд", "Без Бі­ле­та", 5'NІZZA, Най­ка Бар­зо­ва і, вя­до­ма ж, змо­жа­це па­гу­та­рыць з рас­пра­цоў­шчы­ка­мі World of Tanks.

У 16:45 на сцэ­не прой­дзе фі­нал усе­бе­ла­рус­ка­га тур­ні­ру "Час тан­каў. Біт­ва ўзво­даў", у якім бу­дуць зма­гац­ца ка­ман­ды Platoon і Loshadka. Пе­ра­мож­ца атры­мае шанц ад­пра­віц­ца ў ліс­та­па­дзе 2017 го­да на су­пер­фі­нал у Ека­ця­рын­бург. Атры­маць каш­тоў­ныя пры­зы на Дні тан­кіс­та змо­гуць і тыя ўдзель­ні­кі, якія пра­явяць ся­бе лепш за ўсіх у зо­не аса­біс­та­га за­лі­ку. Для іх бу­дзе аб­ста­ля­ва­на маш­таб­ная гуль­ня­вая пля­цоў­ка з 120 кам­п'ю­та­ра­мі.

У пра­меж­ках па­між тур­ні­ра­мі і ўдзе­лам у ак­тыў­нас­цях усіх гас­цей свя­та бу­дзе ра­да­ваць ве­лі­зар­ная зо­на фуд-кор­таў, якая бу­дзе ўклю­чаць больш за 30 кро­пак раз­на­стай­на­га стрыт-фу­ду: па­чы­на­ю­чы ад дра­ні­каў, бур­ге­раў і хот-до­гаў і за­кан­чва­ю­чы роз­ны­мі ві­да­мі дэ­сер­таў, са­ла­таў, ка­вы і краф­та­ва­га пі­ва. Тых, хто прый­шоў, ча­кае больш за 45 зон ак­тыў­нас­ці для ўсіх уз­рос­таў і на лю­бы густ. Больш ін­фар­ма­цыі мож­на знай­сці на кар­це ме­ра­пры­ем­ства.

Пры­ходзь з сям'­ёй і сяб­ра­мі! Слу­хай му­зы­ку, ад­па­чы­вай, пад­трым­лі­вай удзель­ні­каў!

Пад­час Дня тан­кіс­та ўсё, што ад­бы­ва­ец­ца, бу­дзе транс­лі­ра­вац­ца ў пра­мым эфі­ры на ўсіх афі­цый­ных ка­на­лах тан­ка­вай су­поль­нас­ці: ВК, ОК, FB, YouTube і Twіtch. Усе ах­вот­ныя змо­гуць да­лу­чыц­ца да свя­та ў ан­лай­не, прос­та пе­рай­шоў­шы па спа­сыл­цы https://www.twіtch.tv/wargamіng_lіve.

Дзень тан­кіс­та — на­ша свя­та!

Іван ХВІР

Выбар рэдакцыі

Культура

У выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» выйшла кнiга Аляксандра Радзькова «Мой фiзмат»

У выдавецтве «Мастацкая лiтаратура» выйшла кнiга Аляксандра Радзькова «Мой фiзмат»

Пра калег — настаўнiкаў, старэйшых таварышаў, паплечнiкаў распавядае доктар педагагiчных навук, прафесар матэматыкi, заслужаны дзеяч навукi Рэспублiкi Беларусь.

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.