Вы тут

У Мінск прыбудуць мошчы Сілуана Афонскага


Па­кла­ніц­ца ім вер­ні­кі змо­гуць да кан­ца жніў­ня


Фота k-istine.ru

У су­бо­ту, 20 жніў­ня, у Бе­ла­русь пры­ня­суць па­чэс­ную га­ла­ву пра­па­доб­на­га Сі­лу­я­на Афон­ска­га. Мо­шчы бу­дуць зна­хо­дзіц­ца ў Свя­та-Ду­ха­вым ка­фед­раль­ным са­бо­ры Мін­ска да 31 жніў­ня.

Свя­ты­ня з пра­ва­слаў­на­га Свя­та-Пан­це­ля­і­ма­на­ва ма­нас­ты­ра на га­ры Афон, з якой яны да гэ­та­га мо­ман­ту ні­ко­лі не вы­во­зі­лі­ся, бу­дзе ў су­пра­ва­джэн­ні ма­на­хаў да­стаў­ле­на ў мін­скі ка­фед­раль­ны са­бор па бла­га­сла­вен­ні Свя­цей­ша­га Па­тры­яр­ха Мас­коў­ска­га і ўсяе Ру­сі Кі­ры­ла.   Сі­лу­ян Афон­скі на­ра­дзіў­ся на Там­боў­шчы­не (Ра­сія) і яшчэ з ма­ла­дых год імк­нуў­ся да ма­нас­ка­га жыц­ця. Яго ма­ра стаць ма­на­хам Свя­той Га­ры здзейс­ні­ла­ся, і ха­ця ён не меў вы­со­кіх са­наў, але пад ка­нец жыц­ця ся­род бра­тоў атры­маў зван­не стар­ца — да­свед­ча­на­га ду­хоў­на­га на­стаў­ні­ка. Муд­рыя вы­каз­ван­ні пра­па­доб­на­га чы­та­юць і да­гэ­туль, кні­гі з імі вы­да­юц­ца да­лё­ка за ме­жа­мі Афо­на і ня­змен­на ка­рыс­та­юц­ца па­пу­ляр­нас­цю.

На Свя­той Га­ры іс­нуе даў­няя тра­ды­цыя да­ста­ваць з ма­гіл астан­кі ма­на­хаў праз тры га­ды пас­ля іх па­ха­ван­ня і пе­ра­но­сіць у спе­цы­яль­ную па­ха­валь­ню — так зва­ную "кос­ні­цу". Та­му ў наш час мі­ра­та­чы­вая га­ла­ва пра­па­доб­на­га зна­хо­дзіц­ца ў Па­кроў­скім хра­ме Пан­це­ля­і­ма­на­ва ма­нас­ты­ра ва ўпры­го­жа­ным каш­тоў­ны­мі ка­мя­ня­мі срэб­ным каў­чэ­гу.

Па сло­вах Міт­ра­па­лі­та Мінск­ага і За­слаў­ска­га Паў­ла, Па­тры­яр­ша­га Эк­зар­ха ўсяе Бе­ла­ру­сі, кож­на­му вер­ні­ку ка­рыс­на бу­дзе па­кла­ніц­ца мо­шчам пра­па­доб­на­га. "Мы не па­він­ны ад­чай­вац­ца ў сва­іх па­дзен­нях і гра­хах. Ёсць вый­сце з гэ­та­га ста­но­ві­шча. Га­лоў­нае — не згу­біць ве­ру. Га­лоў­нае — каб мы зра­зу­ме­лі зна­чэн­не Та­ін­ства па­ка­ян­ня. Не­здар­ма Пра­па­доб­ны Сі­лу­ян за­клі­каў лю­дзей па­ка­яц­ца і вы­пра­віц­ца. Та­кім быў і сам Пра­па­доб­ны: па­даў, па­ды­маў­ся, але заўж­ды ка­яў­ся. І ця­пер ён да­па­ма­гае ўсім, хто жа­дае стаць на вы­ра­та­валь­ны шлях і звяр­нуў­ся да яго з ма­літ­вай", — лі­чыць Ула­ды­ка.

На афі­цый­ным сай­це Бе­ла­рус­кай пра­ва­слаў­най царк­вы раз­ме­шча­на пад­ра­бяз­ная ін­фар­ма­цыя пра жыц­цё пра­па­доб­на­га. Там жа мож­на па­слу­хаць аў­ды­як­ні­гі яго тво­раў і больш да­ве­дац­ца пра пры­ня­сен­не мо­шчаў свя­то­га ў Бе­ла­русь.

Ве­ра­ні­ка ПУС­ТА­ВІТ

Выбар рэдакцыі

Палітыка

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Аляксандр Лукашэнка: Гэта адна з самых складаных выбарчых кампаній

Кіраўнік дзяржавы прагаласаваў на выбарах Прэзідэнта.

Палітыка

У Рэспубліцы Беларусь прайшоў асноўны дзень выбараў Прэзідэнта

У Рэспубліцы Беларусь прайшоў асноўны дзень выбараў Прэзідэнта

Сёлетнія выбары кіраўніка дзяржавы — шостыя па ліку.

Грамадства

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

Медыцынскі агляд у віцебскіх газавікоў ажыццяўляе... робат

А наведвальнiкаў крамы кансультуе выява спецыялiста.