Вы тут

За мірныя перамены


Перадвыбарная праграма кандыдата ў прэзідэнты Рэспублікі Беларусь Таццяны Караткевіч 

Без имени-1

Прэ­зі­дэнт па­ві­нен на­кі­ра­ваць сваю дзей­насць на ства­рэн­не ўмоў для па­вы­шэн­ня ўзроў­ню і якас­ці жыц­ця гра­ма­дзян Бе­ла­ру­сі. Гэ­та мо­жа быць зроб­ле­на толь­кі на асно­ве эфек­тыў­най эка­но­мі­кі. Па­зі­тыў­ныя пе­ра­ме­ны не­маг­чы­мыя без пра­вя­дзен­ня глы­бо­кіх па­лі­тыч­ных рэ­фор­маў.

Са­цы­яль­ная па­лі­ты­ка: кло­пат пра лю­дзей і са­цы­яль­ная спра­вяд­лі­васць

Га­лоў­ным прын­цы­пам са­цы­яль­най па­лі­ты­кі па­ві­нен стаць прын­цып роў­ных маг­чы­мас­цяў, за­сна­ва­ны на са­цы­яль­най са­лі­дар­нас­ці моц­ных і сла­бых.

У са­цы­яль­най сфе­ры не­аб­ход­на вяр­нуц­ца да ўжо за­дэк­ла­ра­ва­ных у Кан­сты­ту­цыі га­ран­тый і ажыц­ця­віць шэ­раг рэ­фор­маў:

Ме­ды­цы­на — за­бяс­пе­чыць до­ступ усіх гра­ма­дзян да бяс­плат­на­га якас­на­га ме­ды­цын­ска­га аб­слу­гоў­ван­ня ў дзяр­жаў­ных ме­ды­цын­скіх уста­но­вах пры па­ра­лель­ным раз­віц­ці сіс­тэ­мы стра­ха­вой і пры­ват­най ме­ды­цы­ны.

Аду­ка­цыя — па­вя­лі­чыць ін­вес­ты­цыі ў аду­ка­цыю, якія на­кі­ра­ваць на па­ве­лі­чэн­не за­роб­каў вы­клад­чы­каў і аб­наў­лен­не ма­тэ­ры­яль­на-тэх­ніч­най ба­зы школ і ўні­вер­сі­тэ­таў. За­бяс­пе­чыць пе­ра­ем­насць роз­ных уз­роў­няў аду­ка­цыі, звя­заць іх з рын­кам пра­цы. Па­вы­сіць са­цы­яль­ны ста­тус вы­клад­чы­каў. Вы­зва­ліць на­стаў­ні­каў ад ліш­няй ад­мі­ніст­ра­цый­най і ідэа­ла­гіч­най на­груз­кі. Раз­ві­ваць дыс­тан­цый­ную вы­шэй­шую аду­ка­цыю. Раз­мер­ка­ван­не па­він­на быць па жа­дан­ні. Ад­мя­ніць пла­ту за на­ву­чан­не ў дзяр­жаў­ных на­ву­чаль­ных уста­но­вах з той пры­чы­ны, што та­кая пла­та су­пя­рэ­чыць Кан­сты­ту­цыі.

Пен­сій­нае за­бес­пя­чэн­не — пра­вес­ці пен­сій­ную рэ­фор­му без па­вы­шэн­ня пен­сій­на­га ўзрос­ту. Рас­пра­ца­ваць сіс­тэ­му на­кап­ляль­ных пен­сій, да­дат­ко­ва­га пен­сій­на­га стра­ха­ван­ня, раз­ві­ваць пры­ват­ныя пен­сій­ныя фон­ды ра­зам з дзяр­жаў­ны­мі.

Ад­рас­ная да­па­мо­га — рас­пра­ца­ваць эфек­тыў­ную сіс­тэ­му ад­рас­ных гра­шо­вых вы­плат: шмат­дзет­ным сем'­ям, бес­пра­цоў­ным, гра­ма­дзя­нам з аб­ме­жа­ва­ны­мі маг­чы­мас­ця­мі; у тым лі­ку на пра­езд у гра­мад­скім транс­пар­це і ка­му­наль­ныя пла­ця­жы. Па­шы­рыць удзел гра­мад­скіх ар­га­ні­за­цый у ажыц­цяў­лен­ні са­цы­яль­най да­па­мо­гі на­сель­ніц­тву праз дзяр­жаў­ны за­каз.

Рэ­фор­ма пра­цоў­ных уза­е­ма­ад­но­сін — пе­ра­гле­дзець кант­ракт­ную сіс­тэ­му най­му на пра­цу, ад­мя­ніць па­бо­ры дзяр­жа­вы з гра­ма­дзян, якія стра­ці­лі пра­цу ў вы­ні­ку эка­на­міч­на­га кры­зі­су. Ака­заць да­па­мо­гу ў на­быц­ці но­вай спе­цы­яль­нас­ці і ў ад­крыц­ці ўлас­най спра­вы.

Пе­ра­адо­лен­не на­ступ­стваў чар­но­быль­скай ка­та­стро­фы — ад­на­віць "чар­но­быль­скія пра­гра­мы" ў поў­ным аб'­ёме. Ства­рыць эфек­тыў­ную сіс­тэ­му ме­ды­цын­ска­га аб­сле­да­ван­ня па­цяр­пе­ла­га на­сель­ніц­тва з ужы­ван­нем су­час­ных ме­то­дык і аб­ста­ля­ван­ня.

Да­па­мо­га сем'­ям — аказ­ваць пад­трым­ку сем'­ям, са­дзей­ні­чаць прад­пры­маль­ніц­кай дзей­нас­ці сем'­яў. Пад­тры­маць бу­даў­ніц­тва жыл­ля ў рэ­гі­ё­нах для ма­ла­дых сем'­яў і ма­ла­дых спе­цы­я­ліс­таў, у пер­шую чар­гу — ін­ды­ві­ду­аль­ных жы­лых да­моў на ўлас­ным зя­мель­ным участ­ку.

Парт­нёр­ства дзяр­жа­вы і біз­не­су — рас­пра­ца­ваць сіс­тэ­му пад­трым­кі са­цы­яль­на ад­каз­на­га біз­не­су, сты­му­ля­ваць ін­вес­ты­цыі пра­ца­даў­цы ў сіс­тэ­му са­цы­яль­най аба­ро­ны ра­бот­ні­каў свай­го прад­пры­ем­ства. Увес­ці пад­атко­выя льго­ты за спон­сар­скую пад­трым­ку са­цы­яль­ных пра­ек­таў.

Эка­на­міч­нае аб­наў­лен­не: раз­віц­цё дзе­ла­вой іні­цы­я­ты­вы і пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый

Ас­но­вай па­вы­шэн­ня ўзроў­ню і якас­ці жыц­ця гра­ма­дзян мо­жа стаць толь­кі эфек­тыў­ная эка­но­мі­ка, якая раз­ві­ва­ец­ца на асно­ве прын­цы­паў і па­ды­хо­даў, ужо рэа­лі­за­ва­ных у па­спя­хо­вых кра­і­нах.

Дзяр­жаў­ныя фі­нан­сы — за­бяс­пе­чыць не­за­леж­насць На­цы­я­наль­на­га бан­ка, да­маг­чы­ся ста­біль­нас­ці ва­лю­ты і аба­ро­ны ўкла­даў, утай­ма­ваць рост цэн, зра­біць да­ступ­ны­мі бан­каў­скія крэ­ды­ты, спы­ніць рас­тра­ту дзяр­жаў­ных срод­каў па за­пы­тах га­лі­но­вых ла­біс­таў.

Пры­цяг­нен­не ін­вес­ты­цый і раз­віц­цё біз­нес-ася­род­дзя — за­бяс­пе­чыць ста­біль­насць, праз­рыс­тасць сіс­тэ­мы па­дат­ка­аб­кла­дан­ня, па­шы­раць пры­мя­нен­не спро­шча­на­га па­дат­ка­аб­кла­дан­ня. Пры­няць Ін­вес­ты­цый­ны ко­дэкс. Ад­мя­ніць кан­фіс­ка­цый­ныя ме­ры ў да­чы­нен­ні да біз­не­су. Вы­клю­чыць па­няц­це "не­за­кон­нае прад­пры­маль­ніц­тва", пра­вес­ці дэ­кры­мі­на­лі­за­цыю эка­на­міч­ных зла­чын­стваў.

Ма­дэр­ні­за­цыя за­во­даў і прад­пры­ем­стваў — ства­рыць ан­ты­кры­зіс­ныя пра­гра­мы для праб­лем­ных за­во­даў, пры­цяг­нуць пад іх ін­вес­ты­цыі. Пры­ва­ты­за­ваць не­жыц­ця­здоль­ныя прад­пры­ем­ствы. Га­ран­та­ваць тым, хто тра­піў пад ска­ра­чэн­не, атры­ман­не но­вай пра­фе­сіі, за­бес­пя­чэн­не льгот­ным крэ­ды­там для ад­крыц­ця сва­ёй спра­вы або са­цы­яль­най пад­трым­кай у па­ме­ры 75% ад за­роб­ку на пра­ця­гу 6 ме­ся­цаў.

Больш сва­бо­ды і іні­цы­я­ты­вы — пад­трым­лі­ваць іні­цы­я­ты­ву кі­раў­ніц­тва за­во­даў і прад­пры­ем­стваў. За­браць у чы­ноў­ні­каў пра­вы ўказ­ваць, што і коль­кі вы­раб­ляць.

Раз­віц­цё іна­ва­цый­ных сек­та­раў эка­но­мі­кі — ства­рыць ася­род­дзе для раз­віц­ця кан­ку­рэн­та­здоль­ных га­лін — ін­фар­ма­цый­ных тэх­на­ло­гій, эка­ла­гіч­на­га ту­рыз­му, тран­зі­ту і ла­гіс­ты­кі, ва­ен­на-пра­мыс­ло­ва­га комп­лек­су, аль­тэр­на­тыў­най энер­ге­ты­кі, ін­жы­ні­рын­гу, бан­каў­скіх па­слуг.

Раз­віц­цё кан­ку­рэн­цыі — за­бяс­пе­чыць роў­ную кан­ку­рэн­цыю прад­пры­ем­стваў усіх фор­маў улас­нас­ці, што вы­клі­ча зні­жэн­не кош­таў на та­ва­ры і па­слу­гі.

Ства­рэн­не пра­цоў­ных мес­цаў, сты­му­ля­ван­не са­ма­за­ня­тас­ці — пры­цяг­ваць ін­вес­ты­цыі і сты­му­ля­ваць раз­віц­цё на­цы­я­наль­на­га біз­не­су, якія бу­дуць ства­раць но­выя пра­цоў­ныя мес­цы.

Раз­віц­цё энер­ге­тыч­на­га сек­та­ра — ука­ра­ніць энер­га­збе­ра­галь­ныя тэх­на­ло­гіі і раз­ві­ваць вы­ка­ры­стан­не ад­наў­ляль­ных кры­ніц энер­гіі. Ажыц­ця­віць ма­дэр­ні­за­цыю іс­ну­ю­чых энер­ге­тыч­ных ма­гут­нас­цяў. Пра­вес­ці рэ­ві­зію ра­шэн­ня па АЭС аб не­аб­ход­нас­ці яе бу­даў­ніц­тва.

Сель­ская гас­па­дар­ка — рэ­фар­ма­ваць на асно­ве шмат­уклад­нас­ці, сва­бод­на­га раз­віц­ця ўсіх фор­маў улас­нас­ці і ства­рэн­ня рын­ку зям­лі, пад­тры­маць раз­віц­цё фер­мер­скіх гас­па­да­рак.

Раз­віц­цё на­ву­кі — ад­на­віць стра­ча­ныя па­зі­цыі праз сты­му­ля­ван­не ўклю­чэн­ня ў су­свет­ную на­ву­ко­вую ка­а­пе­ра­цыю і ака­зан­не мэ­та­вай дзяр­жаў­най пад­трым­кі эфек­тыў­ным рас­пра­цоў­кам, пры­цяг­нуць да пад­трым­кі да­сле­да­ван­няў за­ці­каў­ле­ныя пры­ват­ныя струк­ту­ры.

Сва­бод­ны фі­нан­са­вы ры­нак — вы­пус­ціць у сва­бод­нае аба­ра­чэн­не ак­цыі. Ства­рыць но­выя маг­чы­мас­ці збе­ра­жэн­няў, крэ­ды­та­ван­ня, ін­вес­ты­цый для гра­ма­дзян і прад­пры­ем­стваў, са­дзей­ні­чаць зні­жэн­ню крэ­дыт­най пра­цэнт­най стаў­кі.

Раз­віц­цё ма­лых і ся­рэд­ніх га­ра­доў — сты­му­ля­ваць ства­рэн­не но­вых за­во­даў і прад­пры­ем­стваў у рэ­гі­ё­нах. Па­вы­шэн­не ўзроў­ню да­хо­даў і раз­віц­цё іпа­тэ­кі па­він­ны да­зво­ліць сем'­ям на­бы­ваць улас­нае жыл­лё ў ся­рэд­нім за пяць-шэсць га­доў.

Су­час­ная і эфек­тыў­ная дзяр­жа­ва

За­кон ста­не пад­мур­кам бе­ла­рус­кай дзяр­жа­вы. Роў­насць усіх пе­рад за­ко­нам і па­дзел ула­даў зро­біць Бе­ла­русь ба­га­тай і ста­біль­най кра­і­най.

Кан­сты­ту­цый­ная рэ­фор­ма — Бе­ла­русь па­він­на быць пар­ла­менц­ка-прэ­зі­дэнц­кай рэс­пуб­лі­кай. Ад­на і тая ж асо­ба не па­він­на зай­маць па­са­ду Прэ­зі­дэн­та больш за два тэр­мі­ны. Ска­ра­ціць паў­на­моц­твы Прэ­зі­дэн­та, якія пе­ра­шка­джа­юць функ­цы­я­на­ван­ню асоб­ных га­лін ула­ды і эфек­тыў­най пра­цы дзяр­жа­вы.

Рэ­фор­ма сіс­тэ­мы мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня — пад­пі­саць Еў­ра­пей­скую хар­тыю мяс­цо­ва­га са­ма­кі­ра­ван­ня. Увес­ці пра­мыя вы­ба­ры мяс­цо­вых кі­раў­ні­коў і зра­біць іх за­леж­ны­мі ад гра­ма­дзян, а не ад чы­ноў­ні­каў з Цэнт­ра.

Не­за­леж­насць су­до­вай ула­ды — за­бяс­пе­чыць не­за­леж­насць су­доў, вы­ка­ра­ніць "тэ­ле­фон­нае пра­ва".

Эфек­тыў­ны дзярж­апа­рат — ап­ты­мі­за­ваць коль­касць чы­ноў­ні­каў, па­вы­сіў­шы зар­пла­ты. Ад­кры­ты кон­курс ста­не адзі­най фор­май най­му на дзяр­жаў­ныя па­са­ды. Усе чы­ноў­ні­кі на пра­ця­гу 5 га­доў прой­дуць ста­жы­роў­кі за мя­жой для вы­ву­чэн­ня най­леп­шых прак­тык.

Элект­рон­ны ўрад — пуб­лі­ка­ваць у ін­тэр­нэ­це бюд­жэ­ты ўсіх уз­роў­няў, зар­пла­ты служ­боў­цаў, ра­шэн­ні су­доў, ін­фар­ма­цыю аб тэн­да­рах, кон­кур­сах на дзяр­жаў­ныя па­са­ды. Па­зба­віць гра­ма­дзян ад бяс­кон­цых да­ве­дак, пя­ча­так, лі­цэн­зій. У но­вай Бе­ла­ру­сі прад­пры­маль­ні­кі змо­гуць рэ­гіст­ра­ваць біз­нес праз ін­тэр­нэт, кож­ны гра­ма­дзя­нін бу­дзе атрым­лі­ваць паш­парт і ін­шыя да­ку­мен­ты за 15 хві­лін.

Гра­ма­дзян­ская су­поль­насць — ства­рыць спры­яль­ныя ўмо­вы для раз­віц­ця не­ка­мер­цый­ных ар­га­ні­за­цый, за­бяс­пе­чыць роў­ны до­ступ да дзяр­жаў­на­га фі­нан­са­ван­ня праз удзел у тэн­да­рах і кон­кур­сах на­роў­ні з дзяр­жаў­ны­мі.

Знеш­няя па­лі­ты­ка. Мір­ная Бе­ла­русь: ад­каз­нае су­сед­ства і нейт­ра­лі­тэт

Бе­ла­русь па­він­на бу­да­ваць раў­на­праў­ныя і ўза­е­ма­вы­гад­ныя ад­но­сі­ны як са сва­і­мі су­се­дзя­мі, так і з ас­тат­ні­мі кра­і­на­мі све­ту. Знеш­няя па­лі­ты­ка па­він­на грун­та­вац­ца на на­цы­я­наль­ных ін­та­рэ­сах і са­дзей­ні­чаць мі­ру і бяс­пе­цы ў на­шым рэ­гі­ё­не.

Са­праўд­ны нейт­ра­лі­тэт — на са­май спра­ве рэа­лі­за­ваць шмат­век­тар­ную знеш­нюю па­лі­ты­ку. Вы­вес­ці з кра­і­ны за­меж­ныя ва­ен­ныя ба­зы і аб'­ек­ты. Бе­ла­русь не бу­дзе ўва­хо­дзіць ні ў якія ва­ен­ныя бло­кі, якія мо­гуць уцяг­нуць яе ва ўзбро­е­ны кан­флікт.

Ад­каз­нае су­сед­ства — вы­бу­доў­ваць доб­рыя і ўза­е­ма­вы­гад­ныя ад­но­сі­ны як з За­ха­дам, так і з Ус­хо­дам, ня­ўхіль­на вы­кон­ва­ю­чы ўзя­тыя на ся­бе між­на­род­ныя аба­вя­за­цель­ствы і па­тра­бу­ю­чы гэ­та­га ад на­шых парт­нё­раў. За­клю­чыць з Еў­ра­са­ю­зам да­мо­ву аб су­пра­цоў­ніц­тве і парт­нёр­стве. Да­маг­чы­ся бяз­ві­за­ва­га рэ­жы­му з боль­шас­цю кра­ін све­ту.

Рэ­гі­я­наль­ная бяс­пе­ка — са­дзей­ні­чаць мі­ру і бяс­пе­цы ў рэ­гі­ё­не. Ума­цоў­ваць і ма­дэр­ні­за­ваць на­шы Уз­бро­е­ныя Сі­лы.

Раз­віц­цё знеш­ніх эка­на­міч­ных ста­сун­каў — ус­ту­піць у Су­свет­ную ганд­лё­вую ар­га­ні­за­цыю, вяр­нуц­ца ў рэ­жым аб­агуль­не­ных прэ­фе­рэн­цый з ЕС, каб за­бяс­пе­чыць бес­пе­ра­шкод­ную рэа­лі­за­цыю на­шай пра­дук­цыі. Вы­бу­да­ваць ганд­лё­вы шлях не толь­кі па­між Ус­хо­дам і За­ха­дам, але і ад "мо­ра да мо­ра" — па­між поў­нач­чу і поўд­нем.

Ад­ра­джэн­не на­цы­я­наль­най куль­ту­ры — ас­но­ва бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­нас­ці

Бе­ла­русь не ста­не ста­біль­най дзяр­жа­вай, ка­лі не бу­дзе грун­та­вац­ца на гіс­та­рыч­ных і куль­тур­ных тра­ды­цы­ях бе­ла­рус­ка­га на­ро­да. Ула­да бу­дзе ад­ра­джаць бе­ла­рус­кую куль­ту­ру і ўма­цоў­ваць на­цы­я­наль­ную са­ма­свя­до­масць як асно­ву бе­ла­рус­кай дзяр­жаў­нас­ці і на­цы­я­наль­най бяс­пе­кі.

Пры­яры­тэт­ная пад­трым­ка сфе­ры куль­ту­ры — уста­на­віць пад­атко­выя льго­ты і ства­рыць умо­вы для сва­бод­най рэа­лі­за­цыі іні­цы­я­тыў гра­ма­дзян­скай су­поль­нас­ці і біз­не­су, на­кі­ра­ва­ных на раз­віц­цё бе­ла­рус­кай куль­ту­ры, мо­вы і на­цы­я­наль­ных каш­тоў­нас­цяў.

Пад­трым­ка бе­ла­рус­кай мо­вы — пры­няць За­кон аб дзяр­жаў­най пад­трым­цы бе­ла­рус­кай мо­вы, ад­крыць На­цы­я­наль­ны ўні­вер­сі­тэт, а ў кож­ным рай­цэнт­ры — шко­лу аль­бо гім­на­зію з вы­кла­дан­нем усіх прад­ме­таў на бе­ла­рус­кай мо­ве. Чы­ноў­нік, дэ­пу­тат або кі­раў­нік дзяр­жа­вы аба­вя­за­ны ва­ло­даць дзвю­ма дзяр­жаў­ны­мі мо­ва­мі.

Сва­бо­да сло­ва і дру­ку — зняць іс­ну­ю­чыя бар'­е­ры для ства­рэн­ня сва­бод­най дзей­нас­ці СМІ і жур­на­ліс­таў.

Сва­бо­да ве­ра­выз­нан­ня і па­ва­га да асо­бы — за­бяс­пе­чыць раў­на­праўе для ўсіх кан­фе­сій і на­цы­я­наль­на-куль­тур­ных мен­шас­цяў.

Поў­ны тэкст пра­гра­мы чы­тай­це на www.karatkevіch.by. Ка­лі вы пад­трым­лі­ва­е­це мір­ныя пе­ра­ме­ны, га­ла­суй­це за Тац­ця­ну Ка­рат­ке­віч і пе­ра­ліч­вай­це гро­шы для пра­вя­дзен­ня агі­та­цыі на ра­ху­нак:

КА­РАТ­КЕ­ВІЧ ТАЦ­ЦЯ­НА МІ­КА­ЛА­ЕЎ­НА № 3014555500230

УНП 100633430 ААТ "Бе­ла­рус­банк", Фі­лі­ял №510, код бан­ка 603

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Вясёлыя гісторыі чытачоў

Класiкаў трэба ведаць…, Быў бы араты, будзе й прыганяты, Па малiну…

Эканоміка

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

«Мы выказалi прапановы, i нас пачулi». Як дзяржаўныя прэферэнцыi дапамагаюць падтрымаць суб'ектаў гаспадарання

У бiзнес-колах Гродзеншчыны лiчаць, што меры па падтрымцы эканомiкi з'явiлiся своечасова.