Вы тут

Хі­ла­ры Клін­тан на­мяк­ну­ла на ўдзел у прэ­зі­дэнц­кіх вы­ба­рахБы­лы дзярж­сак­ра­тар ЗША Хі­ла­ры Клін­тан на­мяк­ну­ла на свой удзел у прэ­зі­дэнц­кіх вы­ба­рах 2016 го­да. Та­кую за­яву, як па­ве­дам­ляе Assocіated Press, яна зра­бі­ла ў ня­дзе­лю, 14 ве­рас­ня, на з'ез­дзе Дэ­ма­кра­тыч­най пар­тыі ў шта­це Аё­ва.

«Пры­ві­тан­не, Аё­ва. Я вяр­ну­ла­ся!» — за­яві­ла Клін­тан, вы­сту­па­ю­чы пе­рад 10 ты­ся­ча­мі ак­ты­віс­таў. Бы­лая дзярж­сак­ра­тар не ста­ла пра­ма ка­заць пра свой удзел у ма­ю­чай ад­быц­ца прэ­зі­дэнц­кай кам­па­ніі, па­жар­та­ваў­шы, што пры­еха­ла на з'езд «дзе­ля стэй­ка». Пры гэ­тым Клін­тан ад­зна­чы­ла, што яе так­са­ма «вель­мі хва­люе прэ­зі­дэнц­кая кам­па­нія». Хі­ла­ры Клін­тан, у 2013 го­дзе склаў­шы паў­на­моц­твы дзярж­сак­ра­та­ра ЗША, па­куль афі­цый­на не за­яў­ля­ла аб сва­ім на­ме­ры ба­ла­та­вац­ца ў прэ­зі­дэн­ты. Між тым яна лі­чыц­ца ад­ным з са­мых моц­ных кан­ды­да­таў ад Дэ­ма­кра­тыч­най пар­тыі.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Каранавірус не стане «чорным лебедзем». Чым адгукнецца СОVІD-19?

Каранавірус не стане «чорным лебедзем». Чым адгукнецца СОVІD-19?

Удзельнікі чарговага пасяджэння праекта «Экспертнае асяроддзе» — «Каранавірус: эканоміка страху» ў прэс-цэнтры БелТА спрагназавалі, якія змены адбудуцца на сусветнай прасторы з-за сітуацыі з СОVІD-19.

Калейдаскоп

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Вясёлыя гісторыі нашых чытачоў

Пра суботнік і цікавую гісторыю кахання.

Грамадства

Гомельскія вучоныя расшыфравалі геном жука-караеда

Гомельскія вучоныя расшыфравалі геном жука-караеда

Каля 80 тысяч гектараў хваёвых лясоў Беларусі за апошнія тры гады пацярпелі ад высыхання — іх пашкодзіў жук-караед.