Вы тут

Лепш менш, ды лепш


На пра­ця­гу двух га­доў бу­дуць цал­кам ма­дэр­ні­за­ва­ны прад­пры­ем­ствы гар­бар­най га­лі­ны, пры гэ­тым 
іх коль­касць пла­ну­ец­ца ска­ра­ціць удвая

Пра гэ­та іш­ла раз­мо­ва падчас на­вед­ван­ня Прэ­зі­дэн­там Бе­ла­ру­сі Аляк­санд­рам Лу­ка­шэн­кам ААТ «Мін­скае вы­твор­чае гар­бар­нае аб'­яд­нан­не» ў па­сёл­ку Га­та­ва, па­ве­дам­ляе БЕЛ­ТА.
«На пра­ця­гу на­ступ­на­га і 2016 го­да мы цал­кам ма­дэр­ні­зу­ем і ство­рым кан­ку­рэн­та­здоль­нае, вы­со­ка­га ўзроў­ню прад­пры­ем­ства, якое бу­дзе здоль­на пе­ра­пра­ца­ваць усю скур­сы­ра­ві­ну», — пад­крэс­ліў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.
Гар­бар­ная га­лі­на кра­і­ны сён­ня прад­стаў­ле­на ча­тыр­ма прад­пры­ем­ства­мі: Баб­руй­скім гар­бар­ным кам­бі­на­там, Гро­дзен­скім вы­твор­чым гар­бар­ным аб'­яд­нан­нем, Мін­скім вы­твор­чым гар­бар­ным аб'­яд­нан­нем і ААТ «Гар­бар». Пла­ну­ец­ца, што ў вы­ні­ку пе­ра­ўтва­рэн­няў за­ста­нуц­ца два прад­пры­ем­ствы: у Мін­ску і Баб­руй­ску, ад­нак і яны бу­дуць на 20-25% не­да­за­гру­жа­ныя. «Пе­рад ва­мі бу­дзе ста­яць за­да­ча за­гру­зіць ас­тат­нія ма­гут­нас­ці. Хоць ад­кры­вай­це цэх і шый­це, га­лоў­нае, каб маг­лі пра­даць. Трэ­ба ду­маць, што вы яшчэ тут бу­дзе­це вы­раб­ляць», — ска­заў Прэ­зі­дэнт, звяр­та­ю­чы­ся да ра­бот­ні­каў мінск­ага прад­пры­ем­ства.
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка на­га­даў, што ў ліс­та­па­дзе 2012 го­да на ўзроў­ні кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы аб­мяр­коў­ва­лі­ся перс­пек­ты­вы га­р­бар­най вы­твор­час­ці. «Паў­ста­ла пы­тан­не, у што апра­наць лю­дзей: у кі­тай­скае, ту­рэц­кае, або бу­дзем вы­раб­ляць сваё? Бы­ло пры­ня­та ра­шэн­не, што бу­дзем вы­раб­ляць сваё. Гэ­та зна­чыць, што ўся ску­ра, якую атрым­лі­ва­ем, па­він­на быць пе­ра­пра­ца­ва­на ў кра­і­не і з яе мы па­він­ны шыць га­то­вы та­вар: адзен­не, абу­так , га­лан­та­рэй­ныя та­ва­ры», — ад­зна­чыў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка вы­ка­заў на­сця­ро­жа­насць тым, ці не пой­дзе пра­цэс ма­дэр­ні­за­цыі ў гар­бар­най га­лі­не па пры­кла­дзе дрэ­ва­ап­ра­цоў­кі. Ад­нак кі­раў­ні­ка дзяр­жа­вы за­пэў­ні­лі, што ў 2016 го­дзе яна бу­дзе за­вер­ша­на.
Га­во­ра­чы пра ад­на­го з асноў­ных спа­жыў­цоў гар­бар­най га­лі­ны — абут­ко­выя прад­пры­ем­ствы, Прэ­зі­дэнт на­га­даў, што яны сле­дам за гар­бар­ны­мі так­са­ма ма­дэр­ні­зу­юц­ца. У вы­ні­ку бу­дуць ство­ра­ны су­час­ныя прад­пры­ем­ствы па вы­пус­ку га­то­вых вы­ра­баў.
«Мы не па­він­ны за­гу­біць сваю вы­твор­часць, — пад­крэс­ліў Прэ­зі­дэнт. — Кі­тай — гэ­та доб­ра, але нам трэ­ба вы­раб­ляць сваё, тым больш мы ўме­ем гэ­та ра­біць».
«Мы па­він­ны ўзняць сваю вы­твор­часць, апра­нуць, абуць у сваё, су­час­нае, каб лю­дзі маг­лі га­на­рыц­ца бе­ла­рус­кім абут­кам», — ска­заў кі­раў­нік дзяр­жа­вы.
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ад­зна­чыў, што ў каст­рыч­ні­ку ў Ві­цеб­ску бу­дзе пра­ве­дзе­на на­ра­да, на якой бу­дзе раз­гле­джа­ны стан спраў у абут­ко­вай га­лі­не, як ажыц­цяў­ля­юц­ца пра­ек­ты па­шы­рэн­ня аб'­ёмаў вы­твор­час­ці і ма­дэр­ні­за­цыі.
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка азна­ё­міў­ся са ста­нам спраў на МВГА, агле­дзеў цэ­хі прад­пры­ем­ства, вы­стаў­ку пра­дук­цыі.
Прэ­зі­дэнт так­са­ма па­гу­та­рыў з ра­бот­ні­ка­мі прад­пры­ем­ства.
Кі­раў­нік дзяр­жа­вы ад­зна­чыў, што на­вед­вае яго, каб пра­кант­ра­ля­ваць, як вы­кон­ва­юц­ца ра­ней пры­ня­тыя ра­шэн­ні, вя­дзец­ца пра­цэс ма­дэр­ні­за­цыі. Прэ­зі­дэнт звяр­нуў ува­гу на па­ляп­шэн­не фі­нан­са­ва­га ста­но­ві­шча прад­пры­ем­ства. Ён пад­крэс­ліў, што пры та­кой тэн­дэн­цыі бу­дзе рас­ці і за­ра­бот­ная пла­та ра­бот­ні­каў.
Ад­но з пы­тан­няў да­ты­чы­ла­ся ўкра­ін­скай тэ­ма­ты­кі. Бе­ла­русь за­ці­каў­ле­на ў тым, каб не бы­ло эс­ка­ла­цыі кан­флік­ту ў Укра­і­не, за­явіў Прэ­зі­дэнт. Ён пад­крэс­ліў, што Бе­ла­русь мо­жа пра­ца­ваць толь­кі на мір ва Укра­і­не.
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка ак­цэн­та­ваў ува­гу на ро­лі ін­фар­ма­цый­ных вой­наў, якія ад­бы­ва­юц­ца сён­ня, у тым лі­ку ва ўкра­ін­скім кан­флік­це. «Сён­ня гэ­та не тая вай­на, што бы­ла ка­лісь­ці, ідзе ін­фар­ма­цый­ная вай­на. Не бой­це­ся ін­фар­ма­цый­ных вой­наў, слу­хай­це ўсё і дзя­лі­це на 10», — ска­заў Прэ­зі­дэнт.
Аляк­сандр Лу­ка­шэн­ка за­пэў­ніў, што ў Бе­ла­ру­сі бу­дзе спа­кой­ная сі­ту­а­цыя: «Ка­лі ў нас у эка­но­мі­цы бу­дзе нар­маль­на, ка­лі на­шы лю­дзі бу­дуць за­ня­тыя спра­вай, та­ды і мір­на бу­дзе ў кра­і­не. Трэ­ба жыць у сва­ёй кра­і­не і зай­мац­ца мір­най спра­вай».

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

Галiна Левіна: Помнiк — не канструктар i не чарцёж, яго трэба перажыць, выпакутаваць

У архiтэктара Галiны Левiнай — Хатынь, творчая спадчына яе бацькi.

Грамадства

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Прэмiя прыгажосцi. Дзеля чаго людзi кладуцца пад нож пластычнага хiрурга?

Як сведчаць шматлiкiя даследаваннi, прывабным людзям прасцей прабiцца ў жыццi i яны дасягаюць у кар'еры большага поспеху. 

У свеце

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Як Еўропа аднаўляецца ад кавiднага ўдару?

Сёлета еўрапейская эканомiка будзе перажываць глыбокую рэцэсiю з-за ўспышкi каранавiруса, нягледзячы на хуткiя i ўсёабдымныя антыкрызiсныя меры як на саюзным, так i на нацыянальным узроўнi.

Эканоміка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

Тонкае мастацтва дабрабыту. Складаем сямейны бюджэт разам са спецыялістам Нацбанка

2020 год паставіў усіх нас перад неабходнасцю дакладна планаваць свае выдаткі.