Вы тут

«Ды­на­ма» ідзе да­лей!


 

На вост­раў Ма­дэй­ра па­да­печ­ныя Ула­дзі­мі­ра Жу­раў­ля еха­лі з вы­дат­ным на­стро­ем. У ак­ты­ве ў «бе­ла-сі­ніх» бы­ла ўпэў­не­ная хат­няя пе­ра­мо­га над пар­ту­галь­скім «На­сья­на­лам», а са­мае га­лоў­нае — ня­дрэн­ная гуль­ня­вая фор­ма. Усё гэ­та да­зва­ля­ла ды­на­маў­цам раз­ліч­ваць на яшчэ ад­ну пры­го­жую пе­ра­мо­гу і пер­шы вы­хад у гру­пу Лі­гі Еў­ро­пы. Але па­ча­так гас­ця­во­га мат­ча пры­му­сіў іх на ней­кі час за­быць свае ам­бі­цыі. Але толь­кі на час...

На стар­це пер­ша­га тай­ма сі­ту­а­цыю на по­лі кант­ра­ля­ва­лі пар­ту­галь­цы. Дзе­ян­ні мін­чан зда­ва­лі­ся тро­хі ха­а­тыч­ны­мі і не зу­сім ла­гіч­ны­мі. У ад­ным з та­кіх мо­ман­таў не­аку­рат­ная гуль­ня Сяр­гея Па­лі­це­ві­ча да­зво­лі­ла са­пер­ні­ку ства­рыць мо­мант — і «На­сья­нал» ад­крыў лік. Але ра­дасць пар­ту­галь­цаў доў­жы­ла­ся ня­доў­га: праз лі­ча­ныя хві­лі­ны Ігар Ста­се­віч вы­ка­наў вы­дат­ную пе­ра­да­чу на Чы­го­зі Удо­джы, і ні­ге­ры­ец па­раў­няў лік на таб­ло. Та­кая ж кам­бі­на­цыя пас­ля прай­шла і праз Сла­ба­да­на Сі­ма­ві­ча... У вы­ні­ку на пе­ра­пы­нак «бе­ла-сі­нія» пай­шлі з пе­ра­ва­гай у адзін мяч.

Зра­зу­ме­ла, у дру­гім тай­ме гас­па­да­ры пра­доў­жы­лі іс­ці на­пе­рад і шу­каць шчас­ця ка­ля ва­рот Аляк­санд­ра Гу­та­ра. Але на­ват зраў­няў­шы лік, сваю за­да­чу пар­ту­галь­цы не вы­ра­шы­лі. «На­сья­на­лу» трэ­ба бы­ло за­бі­ваць яшчэ два мя­чы, і час да­зва­ляў на гэ­та раз­ліч­ваць... Тым не менш тлус­тую кроп­ку ў гэ­тай су­стрэ­чы па­ста­віў усё той жа Удо­джы. І зноў га­ла­вой, як і ў пер­шым вы­пад­ку. На таб­ло свя­ці­лі­ся пры­ем­ныя ліч­бы — 3:2.

Ужо праз не­каль­кі тыд­няў мін­скае «Ды­на­ма» пра­вя­дзе пер­шы гру­па­вы матч у Лі­зе Еў­ро­пы. А гэ­та зна­чыць, што на «Ба­ры­саў-Арэ­ну» зноў пры­е­дзе то­па­вы еў­ра­пей­скі клуб. Дзве бе­ла­рус­кія ка­ман­ды — у Еў­ра­куб­ках! Вось вам і сла­бы чэм­пі­я­нат, вось вам і пус­тая кры­ты­ка... Мо­жам жа!

Ула­дзі­мір ЖУ­РА­ВЕЛЬ (га­лоў­ны трэ­нер мінск­ага «Ды­на­ма»):

— Гэ­та адзін з са­мых шчас­лі­вых дзён у ма­ім жыц­ці. Гэ­та па­доб­на на каз­ку! «На­сья­нал» гу­ляў доб­ра, але ме­на­ві­та мы за­вяр­шы­лі гэ­ты матч пе­ра­мо­гай. На па­чат­ку су­стрэ­чы кры­ху хва­ля­ваў­ся, але ў вы­ні­ку ўсё скла­ла­ся доб­ра.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

Тураўскі крыж упершыню будзе прадстаўлены 26 верасня

На свята Узнясення Крыжа Гасподняга, падчас вячэрняй службы ў Мінскім кафедральным саборы.

Грамадства

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Як і чым жыве колішняя «памідорная сталіца» Беларусі?

Каб адчуць, чым organіc food адрозніваецца ад звыклых для сучаснага гараджаніна прадуктаў, дастаткова пакаштаваць памідоры ў Савічах і параўнаць іх з таматамі з гіпермаркета.

Грамадства

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

Генеральны дырэктар РУП «Белпошта» Святлана Юркевіч: Мы будзем развіваць перш за ўсё паштаматы

На працягу многіх дзесяцігоддзяў пошта асацыіравалася з традыцыйным наборам паслуг — лістамі, пасылкамі, газетамі, пенсіямі... Але сучасныя тэхналогіі ўсё больш уваходзяць у наш побыт.