Вы тут

Ма­біль­ны эк­вай­рынг пе­ра­стае быць рэд­кас­цю


 

Ён да­зва­ляе ажыц­цяў­ляць бан­каў­скі пла­цеж у лю­бым мес­цы і ў лю­бы час

У апош­ні час іс­тот­на па­вя­ліч­ва­ец­ца коль­касць ар­га­ні­за­цый ганд­лю і сэр­ві­су, якія вы­ка­рыс­тоў­ва­юць ма­біль­ныя тэр­мі­на­лы апла­ты «ГандлярОK» для пры­ёму без­на­яў­ных пла­ця­жоў з вы­ка­ры­стан­нем бан­каў­скіх кар­так, па­ве­да­мі­лі ў Бе­ла­рус­бан­ку.

Ця­пер бан­каў­скай па­слу­гай та­ко­га фар­ма­ту ка­рыс­та­юц­ца ўжо больш паў­ты­ся­чы клі­ен­таў. Ма­біль­ны тэр­мі­нал апла­ты «ГандлярОK» уяў­ляе са­бой счыт­валь­ную пры­ла­ду, якая да­лу­ча­ец­ца праз аў­ды­я­раз'­ём да смар­фо­на або план­шэт­на­га кам­п'ю­та­ра з апе­ра­цый­ны­мі сіс­тэ­ма­мі Аndrоіd. Ма­біль­ны тэр­мі­нал га­то­вы да пры­ёму пла­ця­жоў з вы­ка­ры­стан­нем бан­каў­скіх кар­так ад­ра­зу пас­ля рэ­гіст­ра­цыі ў сэр­ві­се «Ганд­ля­рОК» і ўста­ноў­кі бяс­плат­на­га ма­біль­на­га да­дат­ку з GооglеРlау. Та­кім чы­нам, ра­шэн­не да­зва­ляе лю­бой ар­га­ні­за­цыі ганд­лю і сэр­ві­су пры­маць без­на­яў­ныя пла­ця­жы ад клі­ен­таў — тры­маль­ні­каў бан­каў­скіх пла­цеж­ных кар­так Vіsа, MаstеrСаrd і Бел­Карт — у лю­бым мес­цы і ў лю­бы час.

Для апла­ты па­куп­ні­ку не­аб­ход­на пра­вес­ці карт­ку праз счыт­валь­ную пры­ла­ду і па­ста­віць под­піс на эк­ра­не ма­біль­на­га пры­ста­са­ван­ня, да яко­га да­лу­ча­ны ма­біль­ны тэр­мі­нал. Карт-чэк на­кі­роў­ва­ец­ца па­куп­ні­ку ў вы­гля­дзе SMS на па­ка­за­ны ім ну­мар ма­біль­на­га тэ­ле­фо­на.

Клю­ча­вой пе­ра­ва­гай пра­па­но­вы з'яў­ля­ец­ца бяс­пе­ка ма­біль­ных тэр­мі­на­лаў апла­ты, якія не за­хоў­ва­юць зня­тую з карт­кі ін­фар­ма­цыю, а пе­ра­да­юць яе ў за­шыф­ра­ва­ным вы­гля­дзе ў пра­цэ­сін­га­вы цэнтр. Кож­ная пры­ла­да аб­ста­ля­ва­на sесurіtу-чы­пам, які да­зва­ляе за­бяс­печ­ваць кан­фі­дэн­цы­яль­насць да­ных карт­кі.

Сяр­гей КУР­КАЧ.

Выбар рэдакцыі

Эканоміка

Як генафонд раслін адаптуецца да змен клімату

Як генафонд раслін адаптуецца да змен клімату

Работа па вывучэннi генетычных рэсурсаў раслiн у Беларусi была пачата яшчэ ў 20-я гады мiнулага стагоддзя.

Грамадства

Паэт Iван Юркiн: З жонкай упершыню пацалаваўся ў дзень вяселля 47 год таму

Паэт Iван Юркiн: З жонкай упершыню пацалаваўся ў дзень вяселля 47 год таму

Песнi на вершы Iвана Юркiна карыстаюцца вялiкай папулярнасцю. Хто не ведае гiмна гасцiннасцi нашай краiны — «Прыязджайце да нас у Беларусь»? Вось таму было цiкава пазнаёмiцца з музай паэта — яго жонкай Надзеяй Iванаўнай. 

Грамадства

Колькасць «супрацьпрышчэпачнiкаў» змяншаецца, бо вакцыны даказваюць сваю эфектыўнасць

Колькасць «супрацьпрышчэпачнiкаў» змяншаецца, бо вакцыны даказваюць сваю эфектыўнасць

Сусветны тыдзень iмунiзацыi сёлета пройдзе з 24 да 30 красавiка пад лозунгам #Vaccines Work for AN# — «За агульны доступ да эфектыўных вакцын».

Грамадства

Карэспандэнты «Звязды» выправiлiся ў рэйд з супрацоўнiкамi ДАI

Карэспандэнты «Звязды» выправiлiся ў рэйд з супрацоўнiкамi ДАI

Абстаноўка на дарогах Мiнскага раёна — не з самых простых.