Вы тут

Яшчэ ад­на воб­ласць фі­ні­ша­ва­ла


Па апош­ніх звест­ках Мі­ніс­тэр­ства сель­скай гас­па­дар­кі і хар­ча­ван­ня, Брэсц­кая воб­ласць за­вяр­шы­ла ўбор­ку збож­жа­вых і зер­не­ба­бо­вых куль­тур і да­лу­чы­ла­ся да Го­мель­скай ды Ма­гі­лёў­скай.

Уся­го па кра­і­не са­бра­на 99,1% збож­жа­вых і зер­не­ба­бо­вых куль­тур. Уво­гу­ле на­ма­ло­ча­на ка­ля 9,155 млн тон збож­жа. Ся­рэд­няя ўра­джай­насць — 39,3% ц/га.

Ула­дзі­слаў КУ­ЛЕ­ЦКІ.

Убор­ка збожжавых у кра­і­не па­ды­хо­дзіць да за­вяр­шэн­ня. Ра­зам з тым, у аб­лас­цях пры­сту­пі­лі да «ма­ло­га жні­ва». У пры­ват­нас­ці, ме­ха­ні­за­та­ры СВК «За­рэ­чны-Аг­ра» Гро­дзен­ска­га ра­ё­на вы­ве­лі свае кам­бай­ны на пры­ся­дзіб­ныя ўчаст­кі жы­ха­роў вёс­кі Бе­лыя Ба­ло­ты. Нель­га да­пус­ціць, каб ко­лас пе­ра­ста­яў на ко­ра­ні, а за­ла­тое зер­не вы­сы­па­ла­ся на зям­лю. Ад свое­ча­со­ва­га кло­па­ту за­ле­жаць на­доі ды пры­ва­гі ў пры­ват­ных гас­па­дар­ках. А гэ­та доб­рая пад­трым­ка не толь­кі са­міх вяс­коў­цаў, але і ўнё­сак у агуль­на­дзяр­жаў­ную скар­бон­ку.

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Без памылак нельга рухацца наперад, або Чаму попыт i прапанова пакуль не заўсёды супадаюць

Давайце разам прыгадаем свае першыя крокi ў школе. Што кажа дзецям настаўнiк?

Спорт

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Кiнуць выклiк лёсу. Чым жыве паралiмпiйскi спорт у Беларусi

Як беларусы рыхтуюцца да галоўных стартаў i як развiваецца паралiмпiйскi рух.

Эканоміка

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

Маладых спецыялістаў у сельскай гаспадарцы вабяць не толькі жыллё і зарплата

У сельгаскааператыве «Ніва-2003» Гродзенскага раёна цяпер працуе ажно 11 маладых спецыялістаў.