Вы тут

У Па­ры­жы аб­ра­ба­ва­лі са­удаў­ска­га прын­ца


 

Зла­мыс­ні­кі ўкра­лі 250 ты­сяч еў­ра на­яў­ны­мі, а так­са­ма ада­бра­лі аў­та­ма­біль, па­ве­да­міў ін­фар­ма­цый­ны тэ­ле­ка­нал BFM-TV. Аб якім ме­на­ві­та прад­стаў­ні­ку са­удаў­скай ка­ра­леў­скай сям'і ідзе га­вор­ка, у па­лі­цыі не ўдак­лад­ня­юць.

На­пад на аў­та­ма­біль, які на­ле­жыць Па­соль­ству Са­удаў­скай Ара­віі, здзейс­ні­лі не­каль­кі ча­ла­век, уз­бро­е­ных аў­та­ма­та­мі. Акра­мя гро­шай, у іх ру­кі па­тра­пі­лі да­ку­мен­ты дып­ла­ма­тыч­най мі­сіі і аса­біс­тыя рэ­чы прын­ца, пе­рад­ае ІТАР-ТАСС. У па­лі­цыі ад­зна­чы­лі, што зброя пры на­лё­це не ўжы­ва­ла­ся, па­цяр­пе­лых ня­ма. Зла­чын­цам уда­ло­ся сха­вац­ца. Вя­дзец­ца рас­сле­да­ван­не.

Паў­ноч­ная ўскра­і­на Па­ры­жа, дзе пра­ля­гае гэ­тая ма­гіст­раль, якая злу­чае ста­лі­цу з аэ­ра­пор­та­мі Ру­а­сі — Шарль дэ Голь і Ле-Бур­жэ, не пер­шы раз згад­ва­ец­ца ў су­вя­зі з гуч­ным ра­ба­ван­нем. Так, у лю­тым 2010 го­да па­ве­дам­ля­ла­ся аб на­пад­зе на дач­ку та­га­час­на­га мэ­ра Кі­е­ва Ле­а­ні­да Чар­на­вец­ка­га — Крыс­ці­ну. СМІ пі­са­лі, што ра­баў­нік, які на­паў на лі­му­зін дзяў­чы­ны, вы­ха­піў у яе сум­ку, у якой зна­хо­дзі­лі­ся каш­тоў­нас­ці на су­му больш за 4,5 млн еў­ра.

 

Выбар рэдакцыі

Грамадства

Як захаваць сэрца i сасуды здаровымi

Як захаваць сэрца i сасуды здаровымi

Адным з самых распаўсюджаных захворванняў у свеце з'яўляецца артэрыяльная гiпертэнзiя.

Грамадства

Валанцёр праекта «Дапамога бяздомным»: Цяпло i падтрымка нават праз ежу перадаюцца

Валанцёр праекта «Дапамога бяздомным»: Цяпло i падтрымка нават праз ежу перадаюцца

Яны кормяць гарачымi абедамi больш за сто чалавек, якiя апынулiся на абочыне жыцця.

Грамадства

Чаму трэба праводзiць цеплавую мадэрнiзацыю?

Чаму трэба праводзiць цеплавую мадэрнiзацыю?

У распараджэннi, падпiсаным на мiнулым тыднi кiраўнiком дзяржавы, ёсць пункт, якi датычыцца капрамонту жыллёвага фонду.

Грамадства

Што рабіць з безнагляднымі жывёламі?

Што рабіць з безнагляднымі жывёламі?

Пасля праходжання юрыдычнай экспертызы на разгляд урада паступiць праект пастановы Савета Мiнiстраў «Аб пытаннях па абыходжаннi з жывёламi».