Вы тут

Паслухай... ягаду


Гэ­тыя яга­ды ця­пер на пры­лаў­ках ледзь не круг­лы год. І не­аба­вяз­ко­ва яны на­шпі­га­ва­ны хі­мі­яй. Усё ж та­кі пры­во­зяць ка­ву­ны не толь­кі з Аст­ра­ха­ні і Уз­бе­кі­ста­на, але і з Тур­цыі, Эмі­ра­таў і ін­шых цёп­лых кра­ін, дзе ўра­джай збі­ра­юць ці не ўвесь год. Ад­нак у на­шых шы­ро­тах се­зо­нам вя­лі­кіх ягад лі­чац­ца жні­вень-ве­ра­сень.

Ка­ву­ны не за­ба­ро­не­ны ні лю­дзям з ліш­няй ва­гой, ні ця­жар­ным, ні кор­мя­чым ма­ту­лям, ні дыя­бе­ты­кам. Гэ­тая яга­да не над­та шчод­рая на ві­та­мі­ны, ад­нак ней­кая коль­касць В1, В2, В6, РР і С у мя­ка­ці ёсць. У не­вя­лі­кіх до­зах ёсць і бэ­та-ка­ра­цін, пек­ці­ны, фо­лі­е­вая кіс­ла­та, на­трый, жа­ле­за, фос­фар, каль­цый, а так­са­ма ар­га­ніч­ныя кіс­ло­ты — яб­лыч­ная і лі­мон­ная. На са­мой спра­ве ка­вун ба­га­ты толь­кі на два мік­ра­эле­мен­ты — ка­лій і маг­ній. Ка­лій рэ­гу­люе вод­ны ба­ланс у ар­га­ніз­ме, нар­ма­лі­зуе сар­дэч­на-са­су­дзіс­тую дзей­насць, а маг­ній па­трэб­ны мыш­цам, у тым лі­ку сар­дэч­най і кос­най ткан­цы. Яшчэ ад­на каш­тоў­насць ка­ву­на — у яго ма­ча­гон­ным эфек­це. Рэ­ка­мен­ду­ец­ца на­пра­ця­гу ме­ся­ца раз на тыд­ні ла­дзіць раз­гру­зач­ныя дні. Ра­зам з тым трэ­ба па­мя­таць, што «ся­дзець на ка­ву­нах» мо­жа быць не­бяс­печ­на з-за вя­лі­кай на­груз­кі на ныр­кі, асаб­лі­ва ка­лі вы дак­лад­на не ве­да­е­це пра стан іх зда­роўя.

Іс­нуе да­во­лі шмат ды­ет, за­сна­ва­ных на ўжы­ван­ні ка­ву­ноў. Праў­да, як і лю­быя ды­е­ты, яны да­юць ка­рот­ка­тэр­мі­но­вы эфект. Та­му лепш іх раз­гля­даць у якас­ці пе­ра­хо­ду на но­вы, зда­ро­вы лад хар­ча­ван­ня, які на­па­чат­ку нар­ма­лі­зуе маг­ні­е­ва-каль­цы­е­вы ба­ланс, ста­бі­лі­зуе ціск (пры ад­сут­нас­ці вост­рых фор­маў за­хвор­ван­няў мо­ча­вы­дзя­ляль­най сіс­тэ­мы, ор­га­наў страў­ні­ка­ва-кі­шач­на­га трак­ту).

Маг­ні­е­вая ды­е­та (пра­цяг­ласць 3 дні, на пра­ця­гу го­да — не больш за 3 кур­сы).

Сня­да­нак: та­лер­ка аў­ся­най ка­шы на ва­дзе, 2 ка­вал­кі цвёр­да­га сы­ру, зя­лё­ны чай.

Абед: ры­ба або ку­ры­ная груд­ка з ту­ша­най або све­жай га­род­ні­най, 2 кавалачкі ка­ву­на.

Пад­вя­чо­рак: 1 кавалачак ка­ву­на.

Вя­чэ­ра: ня­тлус­ты тва­рог або фрук­то­вая са­ла­та з яб­лы­каў, цыт­ру­са­вых і ягад, 2 кавалачкі ка­ву­на.

Па­вод­ле эты­ке­ту

У гас­цях, рэ­ста­ра­не, на пры­ёме ка­вун да­вя­дзец­ца ес­ці кры­ху іна­чай, чым мы пры­вык­лі до­ма. Па­вяр­ні­це ка­ва­лак мя­кац­цю да ся­бе (ка­лі лупіна вы­да­ле­на, рэ­ка­мен­да­цыя губ­ляе сэнс), ад­ра­зай­це не­вя­лі­кія ка­вал­кі, кон­чы­кам на­жа вы­да­ляй­це сем­кі, на­кол­вай­це на ві­дэ­лец і... атрым­лі­вай­це за­да­валь­нен­не.

Ура­чы-гаст­ра­эн­тэ­ро­ла­гі, як вя­до­ма, вы­сту­па­юць су­праць мо­на­ды­ет, у тым лі­ку і ка­ву­но­вай. Усё ж та­кі мы атрым­лі­ва­ем з мя­кац­цю чыс­тыя вуг­ля­во­ды. А для та­го, каб па­поў­ніць за­пас тых жа бял­коў, ар­га­нізм пач­не «вы­цяг­ваць» іх з мы­шач­най ткан­кі.

Як пра­ве­рыць ка­вун?

Раз­мя­ты ў паль­цах ка­ва­ла­чак мя­ка­ці апус­ці­це ў шклян­ку з ва­дой. Ва­да ста­ла мут­най — мож­на каш­та­ваць, па­фар­ба­ва­ла­ся — мо­жа­це «здаць» не­кан­ды­цый­ны та­вар па­вод­ле пра­воў спа­жыў­ца.

За­гад­чы­ца ла­ба­ра­то­рыі комп­лекс­ных праб­лем гі­гі­е­ны хар­чо­вых пра­дук­таў На­ву­ко­ва-прак­тыч­на­га цэнт­ра гі­гі­е­ны, кан­ды­дат ме­ды­цын­скіх на­вук Ала БАН­ДА­РУК кажа:

— Цэ­лю­ло­за ка­ву­на спры­яе па­ляп­шэн­ню мік­ра­фло­ры ў страў­ні­ка­ва-кі­шач­ным трак­це, па­ска­рае вы­вя­дзен­не з ар­га­ніз­ма ха­лес­тэ­ры­ну. Ка­вун — вы­дат­ны дыў­рэ­тыч­ны і жаў­ця­гон­ны сро­дак. Ён рэ­ка­мен­ду­ец­ца лю­дзям, схіль­ным да ад­кла­дан­ня пяс­ку ў ныр­ках. У якас­ці ма­ча­гон­на­га срод­ку ка­рыс­ны і пры атлус­цен­ні.

Ка­ву­ны зры­ва­юць у ста­дыі поў­най спе­лас­ці. Са­рва­ныя не­да­спе­лы­мі, яны та­кі­мі і за­ста­юц­ца, па­коль­кі спе­юць толь­кі на ко­ра­ні.

Вы­бі­раць ка­ву­ны да­во­лі цяж­ка, але ні­ку­ды не па­дзец­ца — трэ­ба ву­чыц­ца. Агледзь­це той бок, на якім яга­да ля­жа­ла на зям­лі. Блед­на-жоў­ты ко­лер, за­сох­лы ву­сік пла­да­нож­кі, па­свят­лен­не ма­люн­ку лу­пі­ны і ўсёй афар­боў­кі пло­да ўказваюць на спеласць. Пры ўда­рах паль­ца­мі такі плод дае глу­хі гук, пры сціс­кан­ні — трэск.

Цэ­лы ка­вун мож­на тры­маць у па­коі, а раз­рэ­за­ны за­крыць плас­ты­кам і за­хоў­ваць у ха­ла­дзіль­ні­ку. Пры ня­пра­віль­ным за­хоў­ван­ні, як і пад­час па­ру­шэн­ня пра­ві­лаў ганд­лю, мож­на атрымаць цяж­кае атру­чэн­не. Не за­бы­вай­це, што пры вы­со­кай тэм­пе­ра­ту­ры бак­тэ­рыі раз­мна­жа­юц­ца вель­мі хут­ка.

Гі­гі­е­ніч­ныя па­тра­ба­ван­ні да ажыц­цяў­лен­ня ганд­лю на рын­ках хар­чо­вай сы­ра­ві­най і хар­чо­вы­мі пра­дук­та­мі за­ба­ра­ня­юць рэа­лі­за­цыю бах­ча­вых у раз­рэ­за­ным вы­гля­дзе пры ад­сут­нас­ці ўмоў для апра­цоў­кі ін­вен­та­ру і ін­ды­ві­ду­аль­най упа­коў­кі.

Ка­ву­ны не па­він­ны за­хоў­вац­ца на ад­кры­тым сон­цы, асаб­лі­ва ў спё­ку. На іх па­верх­ні не па­він­на быць ні плям, ні ўваг­ну­тас­цяў.

Свят­ла­на БА­РЫ­СЕН­КА

 

Выбар рэдакцыі

Здароўе

Сезон грыпу чакаецца ў студзені — сакавіку. Эпідэміёлаг расказаў, як і калі лепш прышчапіцца

Сезон грыпу чакаецца ў студзені — сакавіку. Эпідэміёлаг расказаў, як і калі лепш прышчапіцца

З пачаткам навучальнага года рэгіструецца і рост захваральнасці на рэспіраторныя інфекцыі.

Жыллё

Кватэры разыходзяцца як гарачыя піражкі. 2023 год можа стаць сапраўды рэкордным

Кватэры разыходзяцца як гарачыя піражкі. 2023 год можа стаць сапраўды рэкордным

Як адзначаюць фінансавыя эксперты, рынак жылой нерухомасці выйшаў на беспрэцэдэнтна высокія паказчыкі па колькасці здзелак.

Культура

Кірыл Халецкі: «Мой дэбют адкрые магчымасці  для іншых маладых кінематаграфістаў»

Кірыл Халецкі: «Мой дэбют адкрые магчымасці для іншых маладых кінематаграфістаў»

З рэжысёрам «Кіношнікаў» — наша размова пра мары і іх увасабленне ў рэальнасць.

Культура

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Як пакажуць мінулае ў кінастужцы «На другім беразе»

Хто здолее змяніць гісторыю ці змяніцца пад яе ўплывам?